За евангелските блаженства

Януари 11, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : св. Игнатий Брянчанинов

 

От изпълняването на евангелските заповеди в душата се появяват усещания, чужди на падналото естество и непоз­нати за него. Роденото от Духа е дух (Йоан. 3:6); и тъй като Христовите заповеди са дух (Йоан. 6:63), то и усещанията, по­раждани от тях, са духовни.

 

Кое е първото усещане, което се появява в душата от изпълняването на евангелските заповеди? – Бедност на духа.

 

Едва поиска християнинът да осъществява евангелските заповеди във външните и вътрешните си действия, и ще види повредената си природа, въставаща против Евангелието, упо­рито противодействаща на Евангелието.

 

Християнинът при светлината на Евангелието вижда в себе си падението на човечеството.

 

От това виждане естествено се ражда смирено понятие за себе си, наречено в Евангелието бедност на духа (Мат. 5:3).

 

Бедността на духа е блаженство, първото в евангелската редица, първото в редицата на духовното преуспяване, първо­то духовно състояние, първото стъпало на стълбата на блаженствата.

 

Всяко усещане и състояние, принадлежащи на обновено­то естество, представляват по необходимост и блаженство, като проява на небесното царство в душата, като залог за спасе­ние, като предусещане на вечното блаженство.

 

За бедността на духа свети Давид е казал: Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш (Пс. 50:19).

 

Бедността на духа е солта за всички духовни жертви и всесъжения. Ако те не са осолени с тази сол, Бог ги отхвърля.

 

Виждането на своето падение вече е блаженство за пад­налия човек.

 

Виждащият падението си е способен да признае необхо­димостта от спасение, от Спасител, способен е да повярва в Евангелието с жива вяра.

 

Това състояние е дар на благодатта, действие на благо­датта, неин плод, а поради това – и блаженство.

 

За бедния е свойствено да скърби за бедността си.

 

Бедността на духа ражда следващото след нея блаженст­во – плача.

 

Плачът е благочестива скръб на вярната душа, оглежда­ща се в огледалото на Евангелието, виждаща в това огледало безбройните си греховни петна.

 

Такава душа умива петната си със свята вода – със сълзи; изпира петната със свята печал.

 

Неизказано утешение, неизказана лекота се изливат в сърцето след проливане на спасителни сълзи за греховете, за падението, сълзи, появяващи се поради усещането на духов­ната бедност.

 

Ако тук, на земята, благочестивият плач дава такова несравнимо духовно утешение, какво ли блаженство ще при­готви той в бъдещия век?

 

Христос произнесе присъда за благочестиво плачещите: блажени плачещите (Мат. 5:4).

 

Сторил си грехове? – Пролей сълзи.

 

Който е зает с дълбоко разглеждане на самия себе си, който вижда себе си, който вижда себе си осквернен от безб­рой грехове, който признава себе си за достоен за вечна мъка и вече оплаква себе си като осъден на нея, той почти не виж­да или изобщо не вижда недостатъци в ближния, лесно изви­нява недостатъците, които вижда; охотно, от сърце прощава всички обиди и оскърбления.

 

Състоянието на душата, при което от нея са отстранени гневът, омразата, злопаметността и осъждането, е ново бла­женство; то се нарича кротост.

 

Блажени кротките (Мат. 5:5) – възвести Спасителят, -защото те ще наследят земята.

 

Коя е тази земя? … След падението Бог нарекъл Адам земя, а в лицето на Адам нарекъл земя и мен: пръст (слав.: земя) си и в пръст (слав.: земя) ще се върнеш   (Бит. 3:19).

 

Бидейки земя, аз същевременно съм лишен от владеене­то на тази земя: грабват я от мен различни страсти, особено – насилващият и увличащият ме свиреп гняв; лишен съм от цялата власт над себе си. Кротостта ми възвръща тази власт, въвежда ме във владение на моето наследство, на моята земя, и на мен, на моята плът, на моята кръв, на моите пориви. Кротките ще наследят земята и ще се насладят с много мир (Пс. 36:11).

 

След като отново започна да притежавам земята, започ­вам да желая небето: влизам в ново състояние, устройвано в мен от благодатта, в ново блаженство: започвам да гладувам и да жадувам за Божията правда, не за празната, човешка правда (Мат. 5:16).

 

Божествената Правда се яви на човечеството с Божест­вено милосърдие и ни повели да се уподобим на Бога със съвършено милосърдие (Мат. 5:48), не с някаква друга добро­детел.

 

Милосърдието никого не осъжда, обича враговете, по­лага душата си за приятелите, прави човека Богоподобен. Това състояние отново е блаженство (Мат. 5:7).

 

Сърце, обзето от милост, не може да има никакъв поми­съл за зло; всичките му помисли са доброта.

 

Сърце, в което се движи само добро, е чисто сърце, спо­собно да вижда Бога. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога (Мат. 5:8).

 

„Какво означава чисто сърце?” – попитали един велик наставник на монаси. Той отговорил: „Сърце, движено по подобие на Божеството от безмерно чувство на милост към всички създания”1.

 

В чистото сърце слиза Божият мир, съединява разделе­ните дотогава ум, душа и тяло, изгражда наново човека, пра­ви го потомък на Новия Адам.

 

Божият мир е дял на Божиите светии: посредством све­тия мир християнинът, като премине попрището на покаяни­ето, се примирява с Бога, с всички обстоятелства, с всички ближни, със самия себе си; той става син Божий по благодат (Мат. 5:9).

 

Божият мир се съпътства от явно присъствие на Светия Дух в човека; той е действие, плод на Светия Дух.

 

Придобилият в себе си Божи мир е способен на другите окончателни блаженства: на благодушно претърпяване, на претърпяване с радост на хули, клевети, изгнания и други беди.

 

Придобилият Божи мир не се страхува от външните въл­ни: на везните на сърцето му благодатното утешение е уни­щожило цялата ценност на земното велико и сладостно, цялата тежест на земното скръбно и горчиво.

 

Огледай величествената духовна стълбица на евангелските блаженства, огледай всяко стъпало. Добре е човек да бъде на най-високото място на тази стълбица; но наистина блажен е и този, който се намира макар и на първото й стъпало.

 

На тази стълба прескачанията са невъзможни: човек за­дължително трябва да се изкачва стъпало по стъпало.

 

По тях го води Божествената благодат: издига човека на следващото стъпало не тогава, когато той удостоява себе си с това, а когато тя го счете за достоен.

 

Достойни за издигане са смирените.

 

Не си съчинявай сам блаженства: гордото и глупаво са­момнение може да съчини за човека такова блаженство, и то в течение на целия ти живот ще те лъже, ще те мами, ще те лиши от истинското благо на земята и на небето.

 

Търси духовната бедност. Търсенето на това блаженство е позволено и похвално. То е основата, подателят на всички други блаженства. Когато се разклати основата, тогава и този, който е стоял на най-високата степен на духовното преуспя­ване, се сгромолясва надолу и често се потрошава до смърт.

 

Бедността на духа се придобива чрез изучаване на Еван­гелието, чрез изпълняване на неговите заповеди, чрез сравня­ване на своите действия и качества със заповедите на Еван­гелието, чрез принуждаване на своето сърце към великодуш­но понасяне на обиди, чрез самоукоряване, чрез молитва за получаване на съкрушено и смирено сърце.

 

Бог отхвърля гордите прошения, ненужните не изпълня­ва, но когато Негово създание проси от Него действително полезен и необходим дар – Той го изпраща надолу от неиз­черпаемите Си съкровища.

 

Действително полезният, необходимият за човека духо­вен дар от Бога е бедността на духа. Амин.