Слава Богу!

Април 3, 2015 in Начална страница, Отечески съвети

 

Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! За всичко, което виждам в себе си, във всички, във всичко – слава Богу!

 

А какво виждам в себе си? – Виждам грях, непрестанен грях: виждам непрестанно нарушаване на пресветите запове­ди на Бога, моя Създател и Изкупител. И моят Бог вижда греховете ми, вижда ги всичките, вижда безчислеността им. Когато аз, човекът, същество ограничено, по немощ подобно на трева и на полски цвят, погледна по-чисто към греховете си, те пораждат у мен ужас и с количеството, и с качеството си. А какви са те пред очите на Бога, всесветия, всесъвършения?

 

И досега Бог дълготърпеливо гледа към моите препъва­ния! И досега не ме предава на гибел, отдавна заслужена и призовавана! Не се разтваря под мен земята, не поглъща престъпника, който тегне върху нея! Небето не спуска своя пламък, не подпалва с него нарушителя на небесните повели! Не излизат водите от своите хранилища, не се устремяват към грешника, грешащ явно пред цялата твар, не го отнасят, не го погребват в дълбините на тъмните пропасти! Адът бива възпиран: не му се дава жертвата, която той справедливо изисква, на която има неоспоримо право!

 

Благоговейно и със страх гледам към Бога, гледащ към греховете ми, виждащ ги по-ясно, отколкото ги вижда съвестта ми. Неговото чудно дълготърпение ме довежда до удивление, до недоумение: благодаря, славословя тази непостижима Бла­гост. Мислите ми се губят в мен; целият съм обзет от благо­дарение и славословие: благодарението и славословието ме обземат изцяло, налагат благоговейно мълчание на ума и сърцето. Мога да чувствам, да мисля, да произнасям с език само едно: слава Богу!

 

Накъде се носиш още, мисъл моя? Гледай неотклонно към греховете ми, възбуждай в мен ридание за тях: нужно ми е очистване с горчив плач, умиване с непрестанни сълзи. Не чува, лети – неудържима – застава на необятна висота! Поле­тът й е подобен на бяг на мълния, когато мълнията докосва за един миг двата края на небосклона. И застана мисълта ми на висотата на духовното съзерцание, гледа оттам към нео­бикновена, преобширна гледка, към преживописна, силно поразителна картина. Пред нея е целият свят, всички време­на от създаването до свършека на света, всички събития в света; и минали, и сегашни, и бъдещи; пред нея са съдбите на всички хора до най-малката подробност; над времената, об­ществените събития и частните съдби се вижда Бог, Творе­цът на всички твари и безпределният им Владика, всичко виж­дащ, всички управляващ, на всичко предопределящ свои цели, даващ свое предназначение.

 

Бог позволява на човека да бъде зрител на Своето управ­ление. Но причините за съдбите, принципите на Божиите по­веления, са познати само на Бога: Кой е познал ума на Госпо­да? Или кой Му е бил съветник? (Рим. 11:34). И това, че на човека му се позволява да бъде зрител на Бога в Неговия про­мисъл, в Неговото управление на творението, в съдбите Му, е превелико благо за човека, от което произтича изобилна душевна полза за него.

 

Гледането на Твореца и Господа на всички видими и невидими създания облича зрителя със свръхестествена сила: с това гледане е съединено признаването на неограничената власт на всемогъщия Цар на творението над творението. Космите на главата ни, косми – толкова нищожни според немощното мнение на човеците, са преброени при тази неог­раничена, всеобхватна Премъдрост и се пазят от Нея (Мат. 10:30; Лук. 21:18). Още повече, без да даде Тя знак с ръката Си, не може да се случи никакво събитие, никакъв обрат в човешкия живот. Християнинът, гледащ неотклонно към Бо­жия промисъл, запазва и сред най-ужасните злополуки посто­янно мъжество и непоколебима твърдост. Той казва заедно със светия Псалмопевец и Пророк: Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя (Пс. 15:8). Господ ми е помощник: не ще се уплаша от никакви беди, не ще се предам на униние, не ще потъна в дълбокото море на скръбта. За всичко – слава Богу!

 

Чрез виждането на Божия промисъл се внушава безпре­делна покорност към Бога. Заобиколят ли отвсякъде Божия раб различни и многообразни скърби, той утешава наранено­то си сърце така: „Бог вижда всичко това. Ако по причини, известни на Него, Премъдрия, скърбите биха ми били неполезни и ненужни, то Той, Всемогъщият, би ги предотвратил. Но Той не ги предотвратява: следователно има Негова всесвята воля за това, те да ме угнетяват. Скъпоценна е за мен тази воля, по-скъпоценна от живота! За създанието е по-добре да умре, отколкото да отхвърли волята на Създателя! В тази воля е истинският живот! Който умира заради изпълняване­то на Божията воля, той влиза в по-голямо развитие на жи­вота. За всичко – слава Богу!

 

От виждането на Божия промисъл в душата се образу­ват дълбока кротост и неизменна любов към ближния, които никакви ветрове не могат да разтревожат и възмутят. За та­кава душа няма оскърбления, няма обиди, няма злодеяния: цялото творение действа по повеление или допущение на Тво­реца; творението е само сляп инструмент. В такава душа се чува глас на смирение, обвиняващ я в безчислени съгрешения, оправдаващ ближните като инструменти на правосъдния про­мисъл. Отрадно се чува този глас сред страданията, носи спо­койствие, утешение. Тихо мълви: „Ще приема заслуженото според делата си. По-добре да пострадам в кратковременния живот, отколкото вечно да страдам във вечните мъки на ада. Греховете ми не могат да останат ненаказани: Божието пра­восъдие изисква това. В това, че те биват наказвани в крат­ковременния живот, виждам неизказано Божие милосърдие.” Слава Богу!

 

Виждането на Божия промисъл пази, увеличава вярата в Бога. Виждащият невидимата всемогъща ръка – управителка на света, пребивава несмутен при страшните бури, разлюляващи житейското море: той вярва, че общественият живот, кормилото на Църквата, съдбата на всеки човек се държат от всемогъщата и премъдра десница на Бога. Гледайки свирепите вълни, страшните бури, мрачните облаци, той се задоволява и умиротворява себе си с мисълта, че Бог вижда случващото се. На човека, който е слабо създание, му подхожда тиха, сми­рена покорност, само благоговейно познание, съзерцание на Божиите съдби. Всичко да се насочва по предначертаните му пътища, към определените Свише цели! За всичко – слава Богу!

 

Пред виждането на Божествения промисъл не устояват не само временните скърби, но и тези, които очакват човека при влизането му във вечността, зад предела на гроба. Притъпява ги и ги унищожава благодатното утешение, винаги слизащо в душата, отрекла се от себе си заради покорността към Бога. При самоотричане, при преданост към Божията воля и самата смърт не е страшна: верният Христов раб предава душата си и вечната си участ в ръцете на Христа, преда­ва ги с твърда вяра в Христа, с непоколебима надежда в Не­говата благост и сила. Когато душата се раздели с тялото и отхвърлените ангели дръзко и нагло пристъпят към нея, тя със своето самоотричане ще порази, ще обърне в бягство мрачните и злобни ангели. „Вземете ме, вземете ме – мъжест­вено ще им каже тя, – хвърлете ме в бездната на мрака и пла­мъка, хвърлете ме в бездната на ада, ако за това има воля на моя Бог, ако Той е взел такова решение за мен: по-лесно е да се лиша от сладостите на рая, по-леко е да понасям пламъка на ада, отколкото да наруша волята, решението на великия Бог. На Него съм се отдала и се отдавам! Той, а не вие, е Съдията на моите немощи и съгрешения! Вие, и при безум­ното ви непокорство, сте само изпълнители на Неговите ре­шения.” Ще се разтреперят, ще изпаднат в недоумение слуги­те на светоуправника, като видят мъжественото самоотрича­не, кротката, пълна преданост на Божията воля! Като са отх­върлили тази блажена покорност, от светли и благи Ангели те са станали тъмни и всезлобни демони. Те ще отстъпят със срам, а душата безпрепятствено ще насочи шествието си на­там, където е съкровището й – Бог1. Там тя ще гледа лице в лице виждания тук чрез вяра в Неговия промисъл и вечно ще възглася: Слава Богу!

 

Слава Богу! Могъщи слова! По време на скръбни обсто­ятелства, когато помисли на съмнение, малодушие, неудовол­ствие, ропот заобиколят, обкръжат сърцето, трябва да прину­дим себе си към често, бавно, внимателно повтаряне на ду­мите: Слава Богу! Който с простота на сърцето повярва на предлагания тук съвет и при нужда го изпита на практика, той ще види чудната сила на славословието на Бога; ще се възрадва за придобиването на това толкова полезно, ново зна­ние, ще се възрадва за придобиването на толкова мощно и удобно оръжие против мислените врагове. Само от звука на тези думи, произнасяни при натрупване на мрачни помисли на печал и униние, само от звука на тези думи, произнасяни с принуждение, сякаш само с уста, сякаш само във въздуха, въз­душните князе се разтреперват и се обръщат в бягство; всич­ки мрачни помисли биват пометени като прах от силен вя­тър; досадата и скуката отстъпват от душата; при нея идват и се настаняват вътре в нея лекота, спокойствие, мир, утешение, радост. Слава Богу!

 

Слава Богу! Тържествени слова! Слова, провъзгласява­щи победа! Слова – веселие за всички верни раби на Бога, страх и поражение за всички Негови врагове, съкрушение на оръжието им. Това оръжие е грехът; това оръжие е плътски­ят разум, падналата човешка мъдрост. Тя е възникнала от па­дението, има за своя начална причина греха, отхвърлена е от Бога, постоянно враждува против Бога, постоянно бива отх­върляна от Бога. При наранения от скръб напразно ще се съберат всички мъдреци на земята; напразно ще го лекуват с лекарствата на красноречието и философията; напразен е тру­дът на самия страдащ, ако той поиска да разплете сложнооплетената мрежа на скръбта чрез усилията на собствения ра­зум. Много често, почти винаги разумът напълно се губи в тази сложнооплетена мрежа! Често вижда себе си объркан, затворен от всички страни! Често избавлението, самото уте­шение изглеждат вече невъзможни! И мнозина загиват под непоносимия гнет на жестоката печал, загиват от смърто­носна рана, скръбна рана, като не намират на земята никак­во средство, достатъчно силно, за да излекува тази рана. Зем­ната мъдрост се е явила с всичките си средства: всички са се оказали безсилни, нищожни. Пренебрегни, превъзлюбени брате, отхвърлената от Бога! Сложи настрана всички оръжия на твоя разум! Приеми оръжието, което ти се дава от безумието на Христовата проповед. Човешката мъдрост насмешливо се усмихва, щом види оръжието, предлагано от вярата; падналият разум, поради свойството си да враждува против Бога не ще се забави да представи най-умни възражения, пълни с обра­зован скептицизъм и ирония. Не обръщай никакво внимание на тях, на отхвърлените от Бога, на Божиите врагове. В скръб­та си почни да произнасяш от душа, да повтаряш – без какво­то и да е размишление – думите: слава Богу! Ще видиш зна­мение, ще видиш чудо: тези думи ще прогонят скръбта, ще призоват в сърцето утешение, ще направят това, което не можаха да направят разумът на разумните и мъдростта на мъдрите на земята. Ще се посрамят, ще се посрамят този ра­зум, тази мъдрост, а ти, избавен, изцелен, вярващ с жива вяра, доказана ти в самия теб, ще отправяш слава Богу!

 

Слава Богу! Мнозина от Божиите угодници са обичали често да повтарят тези думи: те са вкусили скритата в тях сила. Свети Йоан Златоуст, когато беседвал с духовни приятели и братя за някакви обстоятелства, особено – за скръбни, за осно­вен камък, за основен догмат на беседата, винаги поставял думите: слава Богу за всичко! По навика си, съхранен от цър­ковната история за по-късните поколения, той, удряйки с вто­рия пръст на дясната ръка по разперената длан на лявата2, винаги започвал речта си с думите: Слава Богу за всичко!

 

Братя! Да се приучим и ние към често славословие на Бога; да прибягваме към това оръжие при скърбите ни; чрез непрестанното славословие на Бога да отблъснем, да потъпчем нашите невидими противници, особено – онези от тях, които се стараят да ни повалят чрез печал, малодушие, ропот, отчаяние. Да очистваме себе си със сълзи, молитва, четене на Свещеното Писание и Отеческите писания, за да станем зри­тели на Божия промисъл, всичко виждащ, всичко владеещ, всичко управляващ, всичко насочващ по неизследимите Си съдби към цели, известни само на Бога. Като станем зрители на Божественото управление, с благоговение, нерушим сър­дечен мир, с пълна покорност и твърда вяра да се удивлява­ме на величието на непостижимия Бог, да Му отправяме сла­ва сега и във вечните векове.

 

Достойно и праведно е съзнанието непрестанно да славослови Теб, Бога – Създател, който си ни извел в битие от нищо само поради безкрайната Си и непостижима благост, украсил си ни с красотата, със славата на Твоя образ и подо­бие, въвел си ни в блаженство и наслаждение на рая, за кои­то не е бил определен край.

 

С какво сме се отплатили на Благодетеля? Какво е при­несла в благодарност към Създателя пръстта, оживена от Него?

 

Съгласихме се с Твоя враг, с ангела, разбунтувал се против Бога, с началника на злото. Вслушахме се в думите на хула против Благодетеля: решихме да заподозрем в завист нашия Създател, всесъвършената Благост.

 

Уви, какво помрачение! Уви, какво падение на ума! От висотата на боговиждането и богословието нашият род в ли­цето на праотеца ни за един миг пропада в пропастта на вечната смърт…

 

Първоначално паднал сатаната; светлият Ангел станал тъмен демон: като нямал тяло, той съгрешил с ум и с дума. Вместо с непорочно веселие с другите свети Ангели да славослови Бога – Благодетел, той възлюбил богохулството. Едва заченал мрачната, смъртоносна мисъл, едва я осъществил чрез гибелна дума, подобна на най-силна отрова, когато потъмнял, изменил се, свлякъл се с неизказана бързина от високия Едем на земята. За бързината на падението му Предвечното Слово свидетелства: Видях - казва То – сатаната, как падна от небето като светкавица (Лук. 10:18).

 

Също толкова бързо било и падението на човека, който последвал падналия ангел и започнал своето падение с приемането на тъмна, богохулна мисъл, след която последвало нарушаване на Божията заповед. Това нарушаване вече било предшествано от прикрито презрение, отхвърляне на Бога.

 

Уви, какво ослепяване! Какво страшно съгрешение! Какво страшно падение! Пред това съгрешение, пред това падение наказанията: изгонването от рая, припечелването на на­същния хляб с пот на лицето, болките при раждане, връща­нето в земята, от която Творецът е взел тялото ни – са ни­щожни.

 

Но какво правиш Ти, безмерна Благост? С какво се отплащаш Ти за нашата отплата, с която Ти се отплатихме за първите Ти благодеяния? С какво се отплащаш за непослушанието към Теб, за неверието в Теб, за приемането на ужасната хула против Теб – против Теб, Който си Самата Благост, Самото Съвършенство?

 

Отплащаш се с нови благодеяния, по-големи от първи­те. С едното от Божествените Си Лица ще приемеш човечество; ще приемеш, освен греха, всичките ни немощи, които са се прилепили към човешкото естество след падението му. Явяваш се пред очите ни, като си прикрил непоносимата сла­ва на Божеството с човешка плът; бидейки Слово Божие, Ти ни говориш словото Божие чрез звуците на човешкото слово. Силата Ти е сила на Бог. Кротостта Ти – кротост на агне. Името Ти – име на човек. Това всесвято Име движи небето и земята. Колко утешително и величествено звучи името Ти! Когато влиза в слуха, когато излиза от устата, то влиза и излиза като безценно съкровище, като безценна перла! Иисус Христос! Ти си Господ на човеците и човек. Колко чудно и изящно си съединил Божеството с човечеството! Колко чудно действаш! Ти си Бог и човек! Ти си Господар и слуга (Лук. 14:17. Обяснение на блажени Теофилакт). Ти си Жрец и Жертва! Ти си Спасител и идващият безпристрастен Съдия на вселената! И изцеляваш всички недъзи! И посещаваш, прие­маш грешниците! И възкресяваш мъртви! И повеляваш на водите на морето, на ветровете на небето! И чудно израстват житните растения в ръцете Ти, дават хилядократна реколта – биват засети, ожънати, опечени, преломени в едно и също време, в един миг! И гладуваш, за да избавиш нас от глад! И жадуваш, за да бъде утолена нашата жажда! И странстваш из страната на нашето изгнаничество, като си създаваш труд, за да ни върнеш загубеното от нас спокойно, изпълнено със сла­дости небесно отечество! И проливаш потта Си в Гетсиманската градина, за да престанем ние да проливаме потта си в припечел в ането на хляб за стомаха, да се научим да я проли­ваме в молитви за достойно причастяване с небесния хляб. Израсналите за нас от проклетата земя тръни Ти прие върху главата Си; Ти увенча, изпонарани с тръни пресвятата Си глава! Лишихме се от райското дърво на живота и от неговия плод, даващ безсмъртие на вкусилите от него; Ти, като се разпростря на кръстното дърво, стана за нас плод, даряващ вечен живот на Своите причастници. И плодът на живота, и дървото на живота се явиха на земята, в страната на нашето изгнаничество. Този плод и това дърво са по-превъзходни от райските; онези са давали безсмъртие, а тези дават безсмър­тие и Божество, Чрез Твоите страдания Ти изля сладост в нашите страдания. Ние отхвърляме земните наслаждения, избираме за свой жребий страданията, само и само да станем причастници на Твоята сладост! Тя като предвкусване на вечния живот е по-сладостна и по-скъпоценна от временния жи­вот! Ти заспа смъртен сън, който не може да удържи във вечно заспиване Теб – Бога! Ти възкръсна и ни дари събуждане от този сън, от жестокия смъртен сън, дари ни блаженото и слав­но възкресение! Ти възнесе обновеното ни естество на небе­то, настани го отдясно на предвечния, съвечен на Теб Твой отец! Ти направи Твоя Отец и наш Отец! Ти ни отвори пътя към небето! Ти ни приготви жилища на небето! Ти ръково­диш към тях, приемаш, упокояваш, утешаваш в тях всички отрудени земни странници, които са вярвали в Теб, призова­вали са святото Ти име, изпълнявали са светите Ти заповеди, православно и благочестиво са Ти служили, носили са кръста Ти и са пили чашата Ти мъжествено, с благодарение към Теб, със славословие на Теб!

 

Слава на Теб, Създателю на несъществувалите! Слава на Теб, Изкупителю и Спасителю на падналите и погиналите! Слава на Теб, Боже и Господи наш! Дари ни и на земята, и на небето да славословим, да благославяме, да възхваляваме благостта Ти! Дари ни с открито лице да гледаме страшната, непристъпна, великолепна Твоя Слава, вечно да Я гледаме, да се покланяме и да блаженстваме в Нея. Амин.

 

 

 

1846 година.

Сергиева Пустиня

 

1) Преп. Йоан Карпатски, гл. 25. Добротолюбие, т. 4 (на руски език).

2) Histoire du Christianisme par Fleuni. Liv. 21, chap. 19.

Източник: Свети Игнатий Брянчанинов, Творения, том 1, АСКЕТИЧНИ ОПИТИ – част 1

 

 

 

Чашата Христова

Януари 22, 2015 in Начална страница, Отечески съвети

 

 

Двама любими ученици на Господа искаха от Него престоли на славата – Той им дари Чашата си (Мат. 20:23).

 

Чашата Христова са страданията.

 

Чашата Христова дава на земята на причастниците си участие в благодатното Христово царство, приготвя за тях на Небето престоли на вечна слава.

 

Всички ние сме безответни пред Чашата Христова; ни­кой не може да се оплаче от нея, да се откаже от нея; защото Заповядалият вкусването й Сам преди всички я изпи.

 

О, дърво за познаване на добро и зло! Ти уби в рая на­шите родоначалници, като ги измами с прелестите на чувст­веното наслаждение и с прелестите на разума. Христос, Изкупителят на погиналите, донесе на земята, при падналите и изгнаниците, Своята спасителна Чаша. Чрез горчилката на тази Чаша в сърцето се унищожава престъпното, убийствено греховно наслаждение; чрез смирението, обилно изливащо се от нея, се умъртвява гордият плътския разум; на пиещия с вяра и търпение от нея му се връща вечният живот, отнет и отне­ман от нас чрез вкусване на забранения плод.

 

Чашата Христова, чашата на спасението ще приема (Пс. 115:4).

 

Чашата се приема, когато християнинът търпи земните скърби със смиреномъдрие,  заимствано от Евангелието.

 

Свети Петър се спуснал с изваден нож в защита на Богочовека, обкръжен от злодеи; но прекроткият Господ Иисус казал на Петър: Тури ножа си в ножницата; да не изпия ли чашата, която Ми е дал Отец? (Йоан. 18:11).

И ти, когато те заобиколят беди, казвай за утеха и подк­репа на душата си: Да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец?

 

Горчива е Чашата; само при поглед към нея се губят всички човешки съображения. Замени съображенията с вяра и изпий мъжествено горчивата Чаша – подава ти я всеблагият и премъдър Отец.

 

Не фарисеите, не Каиафа, не Иуда са я приготвили, не Пилат и неговите воини я подават! Да не изпия ли чашата, която Ми е дал Отец?

 

Фарисеите замислят злото, Иуда предава, Пилат заповяд­ва незаконното убийство, воините на управителя го извърш­ват. Всички те са си приготвили сигурна гибел със злодеяни­ята си; не си приготвяй и ти също толкова сигурна гибел чрез злопаметност, желание и мечтаене за мъст, негодуване сре­щу враговете си.

 

Небесният Отец е всемогъщ, всевиждащ; Той вижда скърбите ти – и ако би намирал, че е нужно и полезно да от­върне от теб Чашата, то непременно би сторил това.

 

Господ – свидетелстват и Писанието, и църковната исто­рия – в много случаи е допускал скърби върху възлюбените Си и в много случаи е отклонявал скърби от възлюбените Си съобразно непостижимите Си съдби.

 

Когато Чашата се яви пред теб, не гледай човеците, ко­ито ти я подават; повдигни взора си към Небето и кажи: Да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец?

 

Чашата на спасението ще приема. Не мога да отхвърля Чашата – залога за небесни, вечни блага. Христовият апостол ме наставлява на търпение: През много скърби – казва той -трябва да влезем в царството Божие (Деян. 14:22). Нима да отхвърля Чашата – средството за достигането, за развиването в себе си на това царство! Ще приема Чашата – Божия дар.

 

Чашата Христова е Божи дар. Вам е дарувано - е напи­сал великият Павел до филипяни – заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него (фил. 1:29).

 

Приемаш Чашата, на пръв поглед както изглежда от човешки ръце. Какво те интересува, праведно ли постъпват тези човеци или незаконно? Твоята работа е да постъпиш праведно съгласно задължението на Иисусов последовател -с благодарност към Бога, с жива вяра да приемеш Чашата и мъжествено, до дъно да я изпиеш.

 

Приемайки Чашата от човешки ръце, си спомни, че тя е Чаша не само на Невинен, но и на Всесвят. Като си спомниш това, повтори за себе си и за подобните на теб страдалци -грешници, думите на блажения и благоразумен грешник, ко­ито той произнесъл, бидейки разпнат отдясно на разпнатия Богочовек: Ние (…) получаваме заслуженото според делата си (…) Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си! (Лук. 23:42).

 

После, като се обърнеш към хората, им кажи (ако ли пък те не са в състояние да разберат и да приемат думите ти, то, за да не хвърляш честните бисери на смирението под краката на неможещите да ги оценят, кажи в мисълта и сърцето си): „Благословени да сте, инструменти на Божията правда и ми­лост, благословени да сте отсега и довека!”

 

Само с това ще изпълниш заповедта на Евангелието, която казва: Обичайте враговете си, благославяйте ония, ко­ито ви проклинат (Мат. 5:44).

 

Помоли се за тях на Господ, за нанесените ти оскърбле­ния и обиди да им бъде въздадено с временни и вечни награди, извършеното над теб да бъде вменено на съгрешилите на Христовия съд за добродетел.

 

Макар сърцето ти и да не иска да постъпва така, при­нуждавай го; защото само насилващите сърцето си към из­пълняване на Евангелските заповеди могат да наследят Не­бето (Мат. 11:12).

 

Ако не искаш да постъпваш така, значи не искаш да бъдеш последовател на Господ Иисус Христос. Старателно вникни в себе си и се огледай: не си ли си намерил друг учи­тел, не си ли му си се подчинил? Учителят на омразата е дя­волът.

 

Ужасно престъпление е човек да обижда, да притеснява ближните си; ужасно престъпление е убийството. Но който мрази своя гонител, клеветник, предател, убиец, злопаметен е по отношение на тях, отмъщава им, грехът на този човек е много близък до техния грях. Напразно се представя той пред себе си и пред другите за праведник. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец (1 Йоан. 3:15) – е възвестил любими­ят Христов ученик.

 

Живата вяра в Христа наставлява (християнина) да при­ема Чашата Христова; а Чашата Христова влива в сърцата на причестниците си надежда на Христа; надежда на Христа дава на сърцето сила и утешение.

 

Каква мъка, каква адска мъка е – човек да се оплаква, да роптае срещу предопределената свише Чаша!

 

Грешни пред Бога са ропотът, нетърпението, малодуши­ето и особено отчаянието – уродливи чеда на престъпното неверие.

 

Грешен е ропотът против ближните, когато те са инст­рументи на нашите страдания; още по-грешен е той, когато Чашата слиза при нас направо от Небето, от Божията десни­ца.

 

Който пие Чашата с благодарност към Бога, с благосла­вяне на ближните, той е достигнал до свещен покой, до бла­годатния Христов мир, още отсега се наслаждава в духовния Божи рай.

 

Временните страдания сами по себе си не означават нищо: ние им придаваме значение чрез нашата привързаност към земята и към всичко тленно, чрез нашата хладност към Христа и към вечността.

 

Ти търпиш горчивината и отвратителния вкус на лекар­ствените смеси; търпиш мъчителното рязане и изгаряне на членове; търпиш продължителното измъчване с глад, продъл­жителното затваряне в стая; търпиш всичко това, за да бъде върнато изгубеното здраве на тялото, което, като оздравее, отново непременно ще се разболее, непременно ще умре и ще изгние. Потърпи горчивината на Чашата Христова, доставя­ща изцеление и вечно блаженство на безсмъртната ти душа.

 

Ако Чашата ти се струва непоносима, смъртоносна – с това тя те изобличава: наричайки се Христов, ти не си Христов.

 

За истинските Христови последователи Чашата Христо­ва е чаша на радостите. Така светите апостоли, след като били бити пред събранието на иудейските старци, излязоха из синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса (Деян. 5:41).

 

Чул праведният Иов горчиви вести. Вест след вест идва­ли да удрят в твърдото му сърце. Последната от вестите била най-тежка: поразяване на всичките му синове и всичките му дъщери от насилствена, внезапна, ужасна смърт. От силна скръб праведният Иов раздрал горната си дреха, посипал с пепел главата си, под действието на живеещата в него покор­на вяра паднал на земята, поклонил се на Господ и рекъл: гол излязох от утробата на майка си, гол ще се и завърна. Господ даде, Господ и взе; (както беше угодно Господу, тъй и стана) да бъде благословено името Господне! (Иов. 1:21).

 

Довери се с простотата на сърцето на Този, при Когото и космите на главата ти са преброени: Той знае с какъв раз­мер трябва да бъде подаваната ти целебна Чаша.

 

Гледай често към Мисус: пред убийците Си Той е като безгласно агне пред стригачите си; предаден е на смърт като кротка овца на заколение. Не сваляй от Него очи – и страда­нията ти ще разтворят с небесна, духовна сладост; раните на Иисус ще изцелят раните на твоето сърце.

 

Спрете се! - казал Господ на онези, които искали да Го защитят в Гетсиманската градина, а на дошлия да Го върже изцелил отрязаното му ухо (Лук. 22:51).

 

Или мислиш – възразил Господ на опиталия се да отвърне от Него Чашата чрез оръжие, – че не мога сега помоли Своя Отец, и Той ще Ми представи повече от дванайсет легиона Ангели? (Мат. 26:53).

 

По време на беди не търси човешка помощ; не губи скъ­поценно време, не изразходвай силите на душата си в търсе­не на тази безсилна помощ. Очаквай помощ от Бога; по Не­гов знак, когато му дойде времето, ще дойдат хора и ще ти помогнат.

 

Мълчал Господ пред Пилат и Ирод, не произнесъл ни­какво оправдание. И ти подражавай на това свято и мъдро мълчание, щом видиш, че враговете ти те съдят с намерение­то непременно да те осъдят, съдят те само за това – да прик­рият чрез маската на съда своята злонамереност.

 

Независимо от това, дали Чашата ще се яви пред теб предшествана или предхождана от постепенно натрупващи се облаци, или внезапно, носена от свиреп вихър, казвай за нея на Бога: „Да бъде Твоята воля.”

 

Ти си ученик, последовател и слуга на Иисус. Иисус е казал: Който Ми служи, нека Ме последва и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител (Йоан. 12:26). А Иисус прекарал земния Си живот в страдания: бил гонен от раждането Си до гроба; злобата от самите Му пелени Му приготвяла насилст­вена смърт. Като постигнала целта си, тя не се наситила – мъчела се да изкорени и самия спомен за Него от лицето на земята.

 

По пътищата на временните страдания са преминали в блажената вечност след Господа всички Негови избраници. Невъзможно е, пребивавайки в плътски наслаждения, да пре­биваваме заедно с това в духовно състояние. Затова Господ непрестанно преподава на възлюбените Си Своята Чаша, чрез нея поддържа в тях мъртвост по отношение на света и спо­собност да живеят живота на Духа. Преподобни Исаак Сирин е казал: „Човекът, за когото Бог особено се грижи, се позна­ва по непрестанно изпращаните му скърби”1.

 

Моли Бога да отклони от теб всяка беда, всяко изкуше­ние. Не бива дръзко да се хвърляш в бездната на скърбите – в това има горда самонадеяност. Но когато скърбите дойдат сами – не се бой от тях, не мисли, че са дошли случайно, по стечение на обстоятелствата. Не, те са допуснати от непости­жимия Божи Промисъл. Пълен с вяра и с ражданите от нея мъжество и великодушие, плавай безстрашно сред мрака и воюващата буря към тихото пристанище на вечността: неви­димо те ръководи Сам Иисус.

 

С благочестиво дълбоко размишление изучи молитвата на Господ, която Той произнесъл към Отца в Гетсиманската градина в изключително трудните часове, които предшества­ли Неговите страдания и кръстна смърт. С тази молитва посрещай и побеждавай всяка скръб. Отче Мой - моли се Спасителят, – ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти (Мат. 26:39).

 

Моли се на Бога за отдалечаване на бедата от теб и за­едно с това се отричай от своята воля като греховна воля, сляпа воля; предавай себе си, душата и тялото си, обстоятел­ствата си – и сегашните, и бъдещите, предавай близките на сърцето ти твои ближни на Божията всесвята и премъдра воля.

 

Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта - немощна (Мат. 26:41). Когато ни обкръжат скърби, е нужно да учестяваме молитвите, за да привличаме към себе си особена Божия благодат. Само с по­мощта на допълнителна благодат можем да тъпчем всички временни бедствия.

 

След като получиш свише дара на търпението, внимател­но бодърствай над себе си, за да запазиш, да задържиш при себе си Божията благодат. В противен случай грехът незабелязано ще се промъкне в душата или тялото и ще я прогони от нас.

 

А ако поради небрежност и разсеяност пуснеш в себе си грях, особено – този, към който немощната ни плът е така склонна, който осквернява и тялото, и душата, то благодатта ще отстъпи от теб, ще те остави самотен, гол. Тогава скръб­та, допусната за твое спасение и усъвършенстване, сурово ще настъпи към теб, ще те смаже с печал, униние, отчаяние, за­това, че си държал Божия дар без нужното благоговение към дара. Побързай с искрено и решително покаяние да върнеш на сърцето чистотата, а чрез чистотата – дара на търпението: защото той като дар на Светия Дух почива само в чистите.

 

Светите мъченици са пеели радостна песен сред разпа­лена пещ, ходейки по гвоздеи, по острието на мечове, седей­ки в казани с вряла вода или зехтин. Така и твоето сърце, като привлече към себе си чрез молитва благодатно утешение, пазейки го при себе си чрез бдителност над себе си, ще пее сред нещастия и жестоки беди радостна песен на хвала и бла­годарение към Бога.

 

Умът, очистен чрез Христовата Чаша, става зрител на духовни видения: той започва да вижда всеобхващащия, неви­дим за плътските умове Божий промисъл, да вижда закона на тлението във всичко тленно, да вижда близката до всички, необятна вечност, да вижда Бога във великите Му дела – в създаването и възсъздаването на света. Земният живот се представя пред него като скорозавършващо странстване, съ­битията – като съновидения, благата му – като кратковремен­на съблазън за очите, като кратковременна, пагубна измама на ума и сърцето.

 

Какъв е плодът на временните скърби, принасяй от тях за вечността? Когато на свети апостол Йоан му било показа­но Небето, един от небесните жители го попитал, посочвай­ки към безчисленото събрание на светлоносни хора, облече­ни в бели дрехи, които празнували пред Божия престол свое­то спасение и блаженство: Тия, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? – Аз – казва Йоан Богослов – му отго­ворих: ти знаеш, господарю. Тогава небесният жител казал на Богослова: Те са, които идват от голямата скръб; те опра­ха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога, Комуто и служат денем и нощем в Него­вия храм; и Тоя, Който седи на престола, ще се всели в тях; няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят; тях няма да види слънце, и никакъв пек; защото Агнецът, Който е сред престо­ла, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им (Откр. 7:13-17).

 

Отчуждаване от Бога, вечна мъка в ада, вечно общуване с дявола и с дяволоподобни хора, пламък, студ, мрак на гее­ната – ето кое е достойно да бъде наречено скръб! Това на­истина е скръб – велика, ужасна, нетърпима.

Земните наслаждения водят до голяма вечна скръб.

 

От тази скръб предпазва, спасява Чашата Христова, кога­то пиещият от нея пие с благодарност към Бога, със славословие на всеблагия Бог, подаващ на човека в горчивата Чаша на временните скърби Своята безпределна, вечна милост.

 

 

1) Слово 35.

 

Източник: Свети Игнатий Брянчанинов, Творения, том 1, АСКЕТИЧНИ ОПИТИ – част 1

Славянобългарски манастир „ Св. Вмчк Георги Зограф“, 2005

 

 

Свети Игнатий Брянчанинов за търпението на скърбите и изкушенията

Юни 23, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

От различните аспекти на духовния живот, които допринасят за нашето спасение, Св. Игнатий Брянчанинов отдава голямо значение на търпението на скърбите и изкушенията. Нашето време не е време на големи аскетични подвизи. На нас не ни е дадено да повторим висотата на духовния живот, за която свидетелстват светите отци от древни времена, но на нас е дадена възможност, първо, да се покаем, да се очистим от греховете си и, второ, да търпим тези скърби, които Бог допуска да ни сполетят.

 

Не трябва да мисли, че мъките са нещо излишно, те са от решаващо значение за най-важното – вечното спасение на душата: “Изкушенията и скърбите се дават на човек за негова полза: формираната от тях душа става силна и честна пред нейния Господ.  Ако тя изтърпи до края, уповавайки си се на Бога, то е невъзможно тя да бъде лишена от благата, обещани от Светия Дух, и съвършеното освобождаване от страстите “[1].

 

Скръбта „действа противоположно на удоволствието – и поради това противодейства на нашето падение, помага за нашето изправяне“. Ползата от скърбите за душата се състои в това, че тя “действа противоположно на удоволствието – и следователно противодейства нашето падение, допринася за нашето изправяне” [2].

 

В удоволствието човек, като правило, не мисли за Бог, за вечния живот, пребивава в безгрижие, скръбта премахва това приспиващо покривало на нечувствителност от душата, пробужда я, помага за горещата и молитва към Бог.

 

Ето защо на християните „ се дават преимуществено болести и други скърби вместо телесни подвизи“, под тяхното действие християнинът „по необходимост е длъжен да възлага надежда на Бога“. От засилване на надеждата на Бога отслабва самонадеяността; с намаляване на самонадеяността намалява и самомнението. С отслабването на тези недъзи истинско смирение започва да се заражда в душата, на което се основава правилността и силата на всеки подвиг“ [3]. Скърбите разкриват на човека неговите немощи, а това помага на смирението. Ето защо, претърпявайки скърбите, душата се укрепва в молитвите, в предаване на волята Божия, от което отслабват такива страсти като тщеславие и самомнение. След скръбта Бог винаги изпраща утешение и това дава основание за жива вяра в Бога, Който се грижи докрай за спасяването на всеки човек.

 

Значението на скърбите за душата Св. Игнатий вижда и в това, че “всяка скръб открива скритите страсти в сърцето, карайки ги да се проявяват. Преди скръбта самият човек изглежда тих и спокоен – но когато дойде скръб, тогава се надигат и се разкриват страсти,  особено гняв, тъга, униние, гордост, неверие. По същество е необходимо и полезно за всеки подвижник разкриването на греха, гнездящ се в него тайно” [ 4 ]. Ако хората не виждат своите страсти, те няма да бъдат в състояние да ги преодолеят, както е трудно да се излекуват от болест, която не са забелязали в себе си.

 

Виждайки разкритите от скърбите  вътрешни страсти , човек със самия си живот познава своята немощ и скръбта действа като противоотрова на нашата увредена природата, тя премахва от нас влечението ни към греховната отрова на страстите, тя изкоренява в нас страстта гордост. В тази връзка, Св. Игнатий формулира много важно духовно правило: “Изкупител и Спасител е необходим само за падналия и погиналия …  Изповядвайки със самия си живот своето падение  - това означава да понесеш всички скърби на земния живот като справедливо възнаграждение за падението, като естествено, логично следствие от греховността и постоянно отказвайки се от всяко удоволствие като несвойствени на престъпника и изгнаника, разгневяващ Бога, отхвърлен от Бога “. [ 5 ] По този начин в сърцето влиза Христовият мир, който се състои в отдадеността и предаването на волята на Бога.

 

Така удивително скръбта лекува човешката душа: отначало и открива нейните немощи, страсти, довежда до осъзнаване на нейната греховност, научава я на смиреномъдрие и посредством тази добродетел довежда до благодушно търпение на скърбите като напълно заслужени: в душата вече няма ропот, униние, неверие – тя се е утвърдила в Бог, даже се радва на скърбите, тя се е излекувала от страстите и немощите, пребивавали в нея преди. По този начин, скърбите лекуват от пагубните страсти, довеждат до жива вяра и смиреномъдрие,  спомагат за духовното израстване към Бога.

 

Ако такава е ползата от външните скърби, които „внушават в сърцето страх от Бога и благоговение пред Бога“, то „душевните изкушения дават по-дълбоки познания“ [6]. Св. Игнатий отбелязва, че изкушенията, възникващи по време на молитви, такива като униние, сън, обърканост, страх, са добър признак за това, че бесовете именно тогава плетат козни за нашата молитва, когато тя е угодна на Бога. Изкушенията са ни необходими, тъй като „всеки неизкушен е неизкусен“ [7]. Те ни дават опит по вътрешна борба, научават ни, да оставим леността, да пребиваваме в духовна трезвеност, постоянно да се молим на Бога.

 

Възникващите в ума, сърцето и тялото греховни мисли, чувства и движения опитно ни показват нашето увреждане. Даже паденията ни в невидимата война са полезни за нас, тъй като ни учат на смирение, а именно осъзнаването на собствените немощи е необходимо условие за приемане на молитвата. „Промисълът е устроил така, че Божиите подвижници не винаги да се намират в състояние на радост, тържество и победа. Такова непрестанно състояние може да породи в тях люта гордост: не виждайки никога от опита си побеждаване от собствените немощи, те биха приели, че състоянието на непрестанно тържество над греха принадлежи на тях самите, а не че е дар Божий “ [8].

 

 

Св. Игнатий предлага светоотеческото правило на духовния живот, заимствано от учението на св. Исаак Сирин : “Дай дължимото на страстите ” [ 9 ] . Т.е.  не мисли, че си сам по себе си способен да бъдеш безстрастен . Пораженията в духовния живот са естествен израз на нашата слаба душа, а не нещо извънредно, сякаш сме святи и съгрешаваме само в изключителни случаи. Допускайки да паднем, Господ разкрива кои сме всъщност, като по този начин Спасителят не ни дава възможност да мечтаем за себе си високо. Ето защо, “велико дело – да признаеш себе си достоен за изкушението и да се отдадеш на волята на Бог, когато става въпрос изкушение ” [ 10 ] .

 

Св. Игнатий обръща внимание на това, че никога Бог не е така близо да сърцето на подвижника, както когато той по време на молитва е в изкушение, когато реално усеща близостта на душевната гибел, когато Божията помощ се изисква с цялата сила на живота. Позовавайки се на Св. Исаак Сирин, светията свидетелства, че „човек до встъпване в изкушение се моли на Бог като чужд на Него, а подложеният заради Него на изкушенията, се моли на Господ като свой“ [11]. Почувствал в изкушението всички наклонности и свойства на падналото естество, подвижникът вече не отдава стойност на своето  “аз”, освобождава се от прилозите на гордостта и суета. От сега нататък той повече се надява на Бога, а не на собствените си сили, напълно поверява житейския си път в ръцете на Бога и приготвя  себе си за достоен съд и инструмент на Светия Дух.

 

Търпеливото носене на жизнените скърби и изкушения донася духовни, благодатни дарове от Бога. “Тогава необикновената духовна сила на вярата неочаквано се явява в сърцето;  в него се открива неизречено духовно утешение. Иисус запечатва ученика с Духа- и земните скърби се превръщат в източник на наслаждение за раба Божий” [12]

 

 

[1] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1 // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. М.: Сретенский м-рь, 1996. С. 351.

 

[2] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. М.; СПб., 1995. С. 189.

 

[3] Пак там. С. 554. Съгласно св. Йоан Лествичник на нас са ни необходими непрестанни скърби, докато безчувственото сърце на дойде в чистота.

 

[4] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 5. М.: Сретенский м-рь, 1998. С. 131–132.

 

[5] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. С. 126.

 

[6] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 4. М.: Сретенский м-рь, 1997. С. 187.

 

[7] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. С. 188.

 

[8] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. С. 458.  И тук  св. Игнатий следва изцяло духа на наставленията на св. Исаак Сирин, които са такива: “Блажен е човекът, който познава своята немощ, защото това знание става за него основание, корен и начало на всяко добро усъвършенстване… Но никой не може да усети немощта си, ако не му бъде допуснато поне малко изкушение с онова, което изнурява или тялото или душата…

 

[9] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. С. 331. Собствено словата на свети Исаак: «Отдай дълга на страстите, когато биваш победен и побеждаваш» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 262). [

 

10] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. С. 538.

 

[11] Там же. С. 216. Думите на св. Исаак, на които се позовава светителят се тези: “Преди изкушенията човек се моли на Бога, като някой чужд. А когато пада в изкушения от любов към Бога, и не допуска изменение в себе си, тогава се поставя пред Бога като имащ Го за свой длъжник, и като близък приятел; защото за изпълнението на Божията воля, е водил борба с Божия враг, и го е победил”. Тоест мисълта на св. Исаак е тази, че човек става “свой” на Бога, когато в изкушенията Му се оказва верен до край. Това се потвърждава и от следните му думи: “Вследствие на любовта, която светиите показват към Бога с това, че страдат за Неговото име, когато Той ги държи в теснота, но не отстъпва от възлюбилите Го,-сърцето на светиите придобива дръзновение да гледа към Бога с непокрито лице и да Го моли с упование”

 

[12] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. С. 129–130.

 

 

превод от руски

източник: православие ру

 

 

 

 

За евангелските блаженства

Януари 11, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

 

От изпълняването на евангелските заповеди в душата се появяват усещания, чужди на падналото естество и непоз­нати за него. Роденото от Духа е дух (Йоан. 3:6); и тъй като Христовите заповеди са дух (Йоан. 6:63), то и усещанията, по­раждани от тях, са духовни.

 

Кое е първото усещане, което се появява в душата от изпълняването на евангелските заповеди? – Бедност на духа.

 

Едва поиска християнинът да осъществява евангелските заповеди във външните и вътрешните си действия, и ще види повредената си природа, въставаща против Евангелието, упо­рито противодействаща на Евангелието.

 

Християнинът при светлината на Евангелието вижда в себе си падението на човечеството.

 

От това виждане естествено се ражда смирено понятие за себе си, наречено в Евангелието бедност на духа (Мат. 5:3).

 

Бедността на духа е блаженство, първото в евангелската редица, първото в редицата на духовното преуспяване, първо­то духовно състояние, първото стъпало на стълбата на блаженствата.

 

Всяко усещане и състояние, принадлежащи на обновено­то естество, представляват по необходимост и блаженство, като проява на небесното царство в душата, като залог за спасе­ние, като предусещане на вечното блаженство.

 

За бедността на духа свети Давид е казал: Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш (Пс. 50:19).

 

Бедността на духа е солта за всички духовни жертви и всесъжения. Ако те не са осолени с тази сол, Бог ги отхвърля.

 

Виждането на своето падение вече е блаженство за пад­налия човек.

 

Виждащият падението си е способен да признае необхо­димостта от спасение, от Спасител, способен е да повярва в Евангелието с жива вяра.

 

Това състояние е дар на благодатта, действие на благо­датта, неин плод, а поради това – и блаженство.

 

За бедния е свойствено да скърби за бедността си.

 

Бедността на духа ражда следващото след нея блаженст­во – плача.

 

Плачът е благочестива скръб на вярната душа, оглежда­ща се в огледалото на Евангелието, виждаща в това огледало безбройните си греховни петна.

 

Такава душа умива петната си със свята вода – със сълзи; изпира петната със свята печал.

 

Неизказано утешение, неизказана лекота се изливат в сърцето след проливане на спасителни сълзи за греховете, за падението, сълзи, появяващи се поради усещането на духов­ната бедност.

 

Ако тук, на земята, благочестивият плач дава такова несравнимо духовно утешение, какво ли блаженство ще при­готви той в бъдещия век?

 

Христос произнесе присъда за благочестиво плачещите: блажени плачещите (Мат. 5:4).

 

Сторил си грехове? – Пролей сълзи.

 

Който е зает с дълбоко разглеждане на самия себе си, който вижда себе си, който вижда себе си осквернен от безб­рой грехове, който признава себе си за достоен за вечна мъка и вече оплаква себе си като осъден на нея, той почти не виж­да или изобщо не вижда недостатъци в ближния, лесно изви­нява недостатъците, които вижда; охотно, от сърце прощава всички обиди и оскърбления.

 

Състоянието на душата, при което от нея са отстранени гневът, омразата, злопаметността и осъждането, е ново бла­женство; то се нарича кротост.

 

Блажени кротките (Мат. 5:5) – възвести Спасителят, -защото те ще наследят земята.

 

Коя е тази земя? … След падението Бог нарекъл Адам земя, а в лицето на Адам нарекъл земя и мен: пръст (слав.: земя) си и в пръст (слав.: земя) ще се върнеш   (Бит. 3:19).

 

Бидейки земя, аз същевременно съм лишен от владеене­то на тази земя: грабват я от мен различни страсти, особено – насилващият и увличащият ме свиреп гняв; лишен съм от цялата власт над себе си. Кротостта ми възвръща тази власт, въвежда ме във владение на моето наследство, на моята земя, и на мен, на моята плът, на моята кръв, на моите пориви. Кротките ще наследят земята и ще се насладят с много мир (Пс. 36:11).

 

След като отново започна да притежавам земята, започ­вам да желая небето: влизам в ново състояние, устройвано в мен от благодатта, в ново блаженство: започвам да гладувам и да жадувам за Божията правда, не за празната, човешка правда (Мат. 5:16).

 

Божествената Правда се яви на човечеството с Божест­вено милосърдие и ни повели да се уподобим на Бога със съвършено милосърдие (Мат. 5:48), не с някаква друга добро­детел.

 

Милосърдието никого не осъжда, обича враговете, по­лага душата си за приятелите, прави човека Богоподобен. Това състояние отново е блаженство (Мат. 5:7).

 

Сърце, обзето от милост, не може да има никакъв поми­съл за зло; всичките му помисли са доброта.

 

Сърце, в което се движи само добро, е чисто сърце, спо­собно да вижда Бога. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога (Мат. 5:8).

 

„Какво означава чисто сърце?” – попитали един велик наставник на монаси. Той отговорил: „Сърце, движено по подобие на Божеството от безмерно чувство на милост към всички създания”1.

 

В чистото сърце слиза Божият мир, съединява разделе­ните дотогава ум, душа и тяло, изгражда наново човека, пра­ви го потомък на Новия Адам.

 

Божият мир е дял на Божиите светии: посредством све­тия мир християнинът, като премине попрището на покаяни­ето, се примирява с Бога, с всички обстоятелства, с всички ближни, със самия себе си; той става син Божий по благодат (Мат. 5:9).

 

Божият мир се съпътства от явно присъствие на Светия Дух в човека; той е действие, плод на Светия Дух.

 

Придобилият в себе си Божи мир е способен на другите окончателни блаженства: на благодушно претърпяване, на претърпяване с радост на хули, клевети, изгнания и други беди.

 

Придобилият Божи мир не се страхува от външните въл­ни: на везните на сърцето му благодатното утешение е уни­щожило цялата ценност на земното велико и сладостно, цялата тежест на земното скръбно и горчиво.

 

Огледай величествената духовна стълбица на евангелските блаженства, огледай всяко стъпало. Добре е човек да бъде на най-високото място на тази стълбица; но наистина блажен е и този, който се намира макар и на първото й стъпало.

 

На тази стълба прескачанията са невъзможни: човек за­дължително трябва да се изкачва стъпало по стъпало.

 

По тях го води Божествената благодат: издига човека на следващото стъпало не тогава, когато той удостоява себе си с това, а когато тя го счете за достоен.

 

Достойни за издигане са смирените.

 

Не си съчинявай сам блаженства: гордото и глупаво са­момнение може да съчини за човека такова блаженство, и то в течение на целия ти живот ще те лъже, ще те мами, ще те лиши от истинското благо на земята и на небето.

 

Търси духовната бедност. Търсенето на това блаженство е позволено и похвално. То е основата, подателят на всички други блаженства. Когато се разклати основата, тогава и този, който е стоял на най-високата степен на духовното преуспя­ване, се сгромолясва надолу и често се потрошава до смърт.

 

Бедността на духа се придобива чрез изучаване на Еван­гелието, чрез изпълняване на неговите заповеди, чрез сравня­ване на своите действия и качества със заповедите на Еван­гелието, чрез принуждаване на своето сърце към великодуш­но понасяне на обиди, чрез самоукоряване, чрез молитва за получаване на съкрушено и смирено сърце.

 

Бог отхвърля гордите прошения, ненужните не изпълня­ва, но когато Негово създание проси от Него действително полезен и необходим дар – Той го изпраща надолу от неиз­черпаемите Си съкровища.

 

Действително полезният, необходимият за човека духо­вен дар от Бога е бедността на духа. Амин.

 

 

Солта губи силата си

Ноември 18, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

 

У висшите пастири на Църквата е останало слабо, смътно, неправилно, объркано разбиране на буквата, убиваща духовния живот в християнското общество и унищожаваща християнството, което е дело, а не буква. Тежко е да видиш  на кого е поверено и в чии ръце е попаднало Христовото стадо, на кого е предоставено неговото ръководство и спасение! Вълци, облечени в овча кожа, които се разкриват и познават по делата и плодовете им. Но всичко това става по Божие допущение.

 

Житейското море

Септември 18, 2013 in Беседи, Начална страница

 

Пред погледа ми е величествено море. На север то в повечето случаи е мрачно и бурно; но от време на време е и прекрасно. Обширно море! Дълбоко море! Ти привличаш към себе си и погледите, и мислите. Несъзнателно гледам цели часове към морето. В тази гледка няма разнообразие; но погледът и мислите не могат да се откъснат от него: сякаш плават по просторното море, сякаш се потапят в него, сякаш потъват в него. Какво вдъхновение се пази в недрата на морето! Каква пълнота се чувства в душата, когато очите се насладят и се наситят на съзерцанието на морето! Да погледнем, приятели, да погледнем към морето от нашия манастирски приют, поставен от ръката на Божия промисъл до морето.

 

Зад морето има друго море: столицата на могъщия Север. Великолепен е видът й през морето, от морския бряг, на който е разположен манастирът на преподобния Сергии1. Това море е част от известния Белт. Широко се разпростира то, кристално, сребърно, между полегати брегове. Затворено е от Кронщат, след който безпределността на морето се слива с безпределността на небето.

 

Някога свети Давид е възпявал великото и пространно море. Там има безброй влечуги – казва той – малки и големи животни, риби морски, всичко, що преминава по морските пътища; там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него (Пс. 103:25, 26; 8:9). Словата на Давид имат тайнствено значение. Светите отци обясняват това зна­чение. Море е наречен светът; безброй животни и риби, с които е напълнено морето, са наречени хората от всички възрасти, народности, звания, служещи на греха; кораби въобще е наре­чена светата Църква, а в частност са наречени истинските християни, побеждаващи света. Левиатан, живеещ в морето, е наречен падналият ангел, свален от небето на земята2.

 

Носи се светата Църква по водите на житейското море в продължение на цялото си земно странстване, през столе­тията, през хилядолетията. Принадлежейки към света по ма­териално положение, тя не принадлежи към него по дух, как­то и Господ е казал на Църквата в лицето на Апостолите: Не сте от света, но Аз ви избрах от света (Йоан. 15:19): по тяло, по потребности на тялото вие принадлежите на света; по дух сте чужди на света, защото принадлежите на Бога, когото све­тът намрази (Йоан. 15:18, 25). Носи се светата Църква по вълните на житейското море и се държи над вълните му чрез Божественото учение, съдържайки в недрата си истинското Богопознание, истинското познание за човека, за доброто и злото, за веществения и временен свят, за духовния и вечен свят. Всички истински християни по цялата вселена принад­лежат към едната истинска Църква и съдържайки нейното учение в пълнота и чистота, представляват тази флотилия от кораби, която преплава житейското море, без да потъва в тъмните му дълбини.

 

Странства по водите на житейското море, стреми се към вечността и всеки истински християнин. На вещественото море не може да има постоянно жилище; на него има само пътува­не: и на житейското море няма нищо постоянно, няма нищо, което завинаги да остава собственост на човека, да го съпът­ства след гроба. Само добрите му дела и греховете му идват с него във вечността. Гол влиза той в земния живот, а излиза от него, захвърляйки и тялото. Слугите на света, робите на греха не виждат това: това го вижда истинският християнин. Той може да бъде уподобен на голям кораб, преизпълнен с духов­ни, разнообразни съкровища, непрестанно увеличаващ ги по своя път. Светът не може да побере тези богатства: толкова големи са те. Тези богатства са толкова скъпоценни, че в срав­нение с тях всички богатства на света са нищо. Светът завиж­да заради тези богатства, диша ненавист към придобилия ги. Корабът, независимо от здравината на устройството и на голе­мината си, бива нападан от насрещни ветрове, бури, подводни скали, плитчини; всеки християнин независимо от това, че е облечен в Христа, трябва да извърши земното си странстване сред многобройни опасности. Всички, без никакво изключение, които искат да се спасят, ще бъдат гонени (2 Тим. 3:12). Кора­бът се стреми към пристанището; по пътя се спира само за много кратко време, при крайна нужда. И ние трябва с всички сили да се стремим към небето, към вечността. Да не се прист­растяваме със сърцето си към нищо временно! Да не се при­лепва душата ни към нищо земно, да не се прилепва тя под въз­действието на живеещата в нас самоизмама, под въздействие­то на заобикалящата ни самоизмама! Чрез падението ни душа­та ни е унизена до прах, получила е влечение към всичко тлен­но, утробата ни, нашата духовна същност, е прилепнала о зе­мята (Пс. 43:26), вместо да се стреми към небето и към веч­ността. Да носим земните си служения, земните си задълже­ния като възложени ни от Бога, изпълнявайки ги сякаш пред погледа на Бога, добросъвестно, с усърдие, подготвяйки се да дадем отчет пред Бога за изпълнението им. Греховни подбу­ди и цели да не ограбват, да не оскверняват тези служения! Да извършваме земните дела с цел Богоугаждане и земните дела ще станат небесни дела. Главното и съществено занятие да бъде служението на Бога, стремежът да станем Негови. Служението на Бога се състои в непрестанното помнене на Бога и на Неговите заповеди, в изпълняването на тези запо­веди с цялото ни видимо и невидимо поведение.

 

Корабът се управлява от кормчията. Той постоянно мисли за пристанището, в което трябва да бъде доставен то­варът на кораба; постоянно се грижи да не се отклони от пътя в морето, в което едновременно и навсякъде е път, и няма пътища. Ту гледа към небето, към светилата му, ту към зем­ната карта и компаса, и съобразявайки се с едното и с друго­то, насочва кораба. Човекът се управлява от ума си. И в жи­тейското море няма пътища; за истинския християнин нався­къде в него е път. На никого не му е известно какви обстоя­телства ще го срещнат в бъдеще, какви ще го срещнат след ден, след час. В повечето случаи ни се случват непредвидени и неочаквани неща. Невъзможно е да се разчита на постоян­ството на попътния вятър: понякога той духа дълго, но по-често внезапно се обръща в насрещен, сменя се с ужасна буря. За християнина навсякъде е път: той вярва, че всичко случва­що се с него става по волята на Бога. За християнина и насрещ­ният вятър е попътен: покорност към Божията воля го примирява с най-тягостните, най-горчивите положения. Умът ни трябва непрестанно да устремява взор към духовното небе -Евангелието, от което подобно на слънце сияе Христовото учение; той трябва постоянно да наблюдава сърцето, съвест­та, вътрешната и външната дейност. Нека този кормчия да се стреми неотклонно към блажената вечност, като помни, че забравянето за вечното блаженство води до вечно бедствие. Нека умът да възпира сърцето от увличане от пристрастие към суетното и тленното, от охлаждане към нетленното за­ради тлението, към истинското и същественото заради сует­ното. Нека да се вглежда често като в стрелка на компас в съвестта си, за да не поеме в посока, несъответстваща на по­соката, посочвана от съвестта. Нека да ръководи цялата си дейност благоугодно на Бога, та надоблачното пристанище на вечността да му отвори портите си и да пусне във вътрешност­та си кораба, натоварен с духовни съкровища.

 

Да не се плашим от бурите на житейското море. Вълни­те му се надигат до небесата, слизат до бездната; но живата вяра не позволява християнинът да потъне в свирепите въл­ни. Вярата събужда спящия на кърмата Спасител, Който, в тайнствено значение, изглежда спящ за плаващите в житейско­то море Негови ученици, когато самите те потънат в нерадение: вярата вика към Спасителя с пламенна молитва от сми­рено сърце, от сърце, изпитващо болка за човешката греховност и немощ, иска помощ, избавление – получава ги. Господ и Владиката на всичко запретява на ветровете и на морето и във въздуха настава голяма тишина (Мат. 8:26). Вярата, из­питана чрез буря вяра, усеща себе си укрепнала: подготвя се с нови сили, с ново мъжество за нови подвизи.

 

Да не се доверяваме на тишината на житейското море: тази тишина е измамна; морето е изменчиво. Да не си позво­ляваме да се предаваме на безгрижие: корабът неочаквано може да попадне на плитчина или да се удари в незабележи­ма подводна скала, покрита от тънък слой вода – да се удари и да получи жестока повреда. Понякога ще се появи нищож­но на пръв поглед облаче: внезапно започва да изхвърля от себе си вихри, гръмотевици, мълнии и престорено-тихото море е закипяло от опасна буря. Животът ни е преизпълнен със скърби, превратности, изкушения. Напада ни умът ни: този водач нерядко сам се отклонява от пътя и увлича след себе си целия ни живот в заблуждение. Напада ни сърцето ни, склонявайки към изпълнение на собствените си внушения, отдалечавайки се от изпълнението на Божията воля. Напада ни грехът: и този грях, който е насаден в нас от падението, и този, който действа върху нас от заобикалящите ни отвсякъде съблазни. Напада ни светът, служещ на суетата и тлението, силещ се да склони всич­ки към това служение, и посредством ласкателства, и посред­ством гонения. Нападат ни враговете – падналите духове; на­падат ни обладаните от тях, поробените от тях човеци. Често самите ни приятели волно или неволно стават наши нападате­ли. Господ ни е заповядал непрестанно да бодърстваме над себе си, упражнявайки се в добродетелите, ограждайки се от греха чрез Божието Слово, молитва, вяра, смирение.

 

Кои са тези големи животни, движещи се в необятното пространство на житейското море? Нито за себе си, нито за някого другиго бих желал сходство с тези исполини на море­то, които имат една-единствена радост: тъмните дълбини, пок­рити от много вода, където лъчите на слънцето не достигат; там живеят те, там пребивават, излизайки от време на време оттам на лов за поддържане на своя живот чрез убийството на многобройни жертви. Техните влажни, диви погледи не търпят, не понасят никаква светлина. Под тях Писанието раз­бира хората, които са големи по способности, познания, бо­гатство, могъщество, но – уви! – са привързани с цялата си душа към суетата и тлението. Сърцето и мислите им са насо­чени изключително към търсенето на земното славно, земно­то сладостно. Те са се потопили, потънали са в житейското море, тичат само след временното, мимолетното, само след призраци: преминават – казва Писанието – по морските пъ­тища (Пс. 8:9). Странни са тези пътища! Следите им изчезват веднага след минаващите по тях и пред пътуващите няма никакъв пътен знак. Такова е земното преуспяване: не знае какво търси; като намери желаното, вече сякаш го няма; от­ново желае, отново търси. Тежка, непоносима за синовете на света е светлината на Христовото учение. Те бягат от нея в тъмни, глухи пропасти: в разсеяност, в многообразно развле­чение, в плътски увеселения. Там, в нравствения мрак, те пре­карват земния си живот без духовна, вечна цел. Писанието не удостоява такива човеци с името човеци: човекът, бидейки в чест, не разбра това, доближи се до неразумния добитък и се уподоби на него (Пс. 48:13 – слав.). „Човек е този, който е поз­нал себе си” – е казал преподобният Пимен Велики3; човек е този, който е познал своето значение, своето състояние, свое­то назначение. Малки морски животни са наречени хората, ненадарени с особени способности, нямащи голямо богатст­во и имущество, но и в това положение служещи на суетата и греха. Те нямат средства за извършването на обширни и гръм­ки злодеяния; но ръководени, увличани, ослепявани от повре­дената си от злоба воля, вземат участие в беззаконията, из­вършвани от големите животни, – сами извършват беззако­ния съответно на силите и средствата си. Те скитат в жи­тейското море несъзнателно без цел. Левиатанът е царят на всички, които живеят във водите (Иов. 41:26 – слав.), оня левиатан, който си създал да играе в него (Пс. 103:26). Левиатан (слав.: змей, змия) е наречен падналият ангел поради изо­билието на злоба и лукавство, живеещи в него. Той дейст­ва по възможност тайно, за да може действието, бидейки слабозабележимо, да бъде толкова по-точно, по-убийствено. Не­говите роби не чувстват веригите, с които са оковани отвся­къде, и величаят гибелното робство с думите свобода и висше щастие. Истинските християни се присмиват на този змей, виждайки козните му чрез чистотата на ума си, потъпквайки ги със силата на Божествената благодат, осенила душите им. Да бъдем подобни на корабите, стройно плуващи в морето! И при тях значителна част е във водата; но те не са потопени изцяло във водата, както са потопени в нея рибите и другите морски животни. Невъзможно е, невъзможно е, преплуващият житейското море да не се намокри от водите му: не бива обаче да потъва в тях.

 

В морето има безброй влечуги (слав. – гади). Какво да кажем за тях? Само с наименованието вече се казва всичко. Нещастна е съдбата на тези, които Божието слово е лишило от името човеци и ги е принизило до името безсловесни жи­вотни. А колко по-нещастни са тези, които То, всесвятото Слово, Съдията на вселената, е запечатало с наименованието влечуги (гади). Не дълбоките води са тяхното постоянно жи­лище и наслаждение, а зловонната и кална тиня, в която би­ват донасяни от някоя разярена вълна и в която потъват всич­ки нечистотии, в която биват донасяни и в която се разлагат труповете на хората, загинали от морски злополуки, от кин­жала на пиратите на житейското море.

 

Братя мои! Приятели мои! Стоя с вас на брега на море­то, гледам към морето, разчертано от разноцветни граници. Зад морето има друго море – с пламтящи златни куполи и върхове… Междувременно в Божия храм се възглася величест­вената много знаменателна песен: Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибяг­вам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: Многомилостиви Боже, избави душата ми от гибел4.

 

___________________

1Сергиева пустиня.

2 Псалтырь с толкованиями на брезе, заимстванными из святых Отцов, изда­ния Киево-Печерской Ланры.

3Азбучен Патерик и Достопаметни сказания.

4 Покаен канон, песен 3

 

 

Източник

Свети Игнатий Брянчанинов, Творения, том 1, Аскетически опити – част 1, Славянобългарски манастир „ Св. Вмчк Георги Зограф“, 2005