Историята между времето и вечността

Септември 26, 2014 in Беседи

 

 

Преди две години заедно с учени от Софийския университет направихме издание на пазения в нашата библиотека протограф на История славянобългарска. Изданието включва факсимиле на оригинала, наборен текст с разночетенията според шестте най-архаични преписа на Историята, нов превод на книжовен български език с множество исторически, филологически и други бележки. Всичко това се предхожда от едно предисловие, в което се опитахме да посочим истинското място и значение на труда на хилендарския монах, както и да изложим някои по-общи размисли за християнския поглед към родната и световната история. Възложената ми от организаторите тема за днешната беседа е всъщност заглавието на това донякъде обширно предисловие, което не би могло да се представи тук в някаква задоволителна пълнота за ограниченото време, с което сега разполагаме. Затова сметнах за разумно да се спра само на един по-частен аспект на този голям въпрос, а именно съвместното съществуване на исторически ограниченото явление на национализма и универсално-вечното битие на Христовата църква.

 

През петте години, в които съм библиотекар в манастира, почти всички посетители от България се обръщат към мен с молба да отворя библиотеката, за да видят История славянобългарска. Мнозина от тях добавят: „Искаме да се поклоним на Историята. Това е най-българската книга.” Когато се изправят пред нея, обаче, почти у всички настъпва смущение как по-точно да изразят поклонението си. Някои малко по-църковни излизат от положение, така да се каже , като се кръстят и целуват стъклото на витрината, зад която е ръкописът. Други правят други неща, за които може и да не се разказва.

 

За всеки просветен в църковните традиции православен християнин е ясно, че чувството на пиетет, желанието за поклонение трябва да бъде насочено към нещо свято и свещено, а най-вече към Източника на всяка святост, Бога. Мнозина наши сънародници вярват, обаче, че „българското” само по себе си е нещо свещено. За съжаление това съзнание е проникнало и в църковните среди, то звучи дори и от амвоните, станало е част от манталитета на мнозина вярващи. Често в защита на този манталитет се поставя и позицията на отец Паисий, авторът на История славянобългарска. Ето защо нека се спрем накратко върху историческата концепция на хилендарския монах, защото тя дава възможност въобще за размисли върху нашата история и за един по-различен поглед към нея.

 

В досегашната научна и литературна традиция трудът на светогорския монах се разглежда предимно в светлината на настъпващото национално Възраждане и се подчертава ролята му на първоначален тласък и програма за утвърждаване на българската националност. Според нас, обаче, този труд има стойност именно като история и историческа концепция за миналото на народа ни, като тази концепция е изградена изцяло в християнски дух. Въпреки допуснатите анахронизми и грешки в повествованието си, История славянобългарска според нас действително би могла в много отношения да се счита за „програмен” документ, макар че в своя най-съществен аспект тя остава една непоследвана програма.

 

Нека като начало да споменем някои от основните черти, присъщи въобще на християнската историография. В нея е налична общата вяра на Църквата, че човечеството притежава същностно единство. Затова средновековните хроники почти винаги започват своя разказ от сътворяването на света и на първият човек, а след това описват постепенното разгръщане във времето на универсалния исторически процес. Това начало на човешката история определя изключителната ценност на човешкото битие, тъй като човекът е сътворен по „образ” на Бога и му е дадена възможността и за божествено „подобие”, т.е. може свободно да стане такъв, какъвто е Бог в Своето безсмъртно битие, да стане бог по благодат. Така човекът-творение се явява съ-творец на себе си и на историята си в свят, където Богочовекът е мяра за всички неща – и божествени, и човешки.

 

Този Богочовек като въплътена и оличностена Вечност е дошъл  и е живял именно във времето, като е превъзмогнал неговата временност. Всички Негови действия и слова, извършени и казани във времето, сочат към вечността.  Житията на светиите, които са от особено значение и за История славянобългарска, са своеобразно продължение на Христовото „житие” в по-сетнешната история на човечеството. Те продължават да изпълват времевия поток с отблясъци от вечност, която мощно тече в действията и поривите на светиите към единение с  Твореца си. По един тайнствен начин тези пориви и действия стават свещенодействия, които превръщат живота им в богослужение и които не се разтварят в отминаващото течение на времето, но остават в него като неунищожими отблясъци, отливки от втурналата се във времето вечност.

 

Християнският поглед към времето е именно от перспективата на вечността.  Макар че двете имат възможност да се пресичат, те си остават качествено различни. Затова историята не би могла да се разглежда като прогрес от низше към висше, което пък е характерно за историческата концепция на Новото време. Всеки момент от историческия процес има потенциална възможност да бъде споходен от вечността, може да има свой пряк излаз към нея, оставайки свързан с предходното и със следващото историческо време. Всички хора и всички общества от всички епохи имат абсолютна стойност пред Бога, Който е Отец и Създател на всичко. А въплътилият се Бог Слово е пострадал и умрял с кръстна смърт за всички човеци от всички времена, и с това е дал възможност на всички тях за приобщаване към Неговата вечност.

 

От друга страна, историята на Христовото общество винаги се разгръща в някакви конкретни земни условия. Особено от времето на свети цар Константин насам в историята на християнското човечество е съвсем ясно изразено преплитането на светска и църковна история – преплитане механично, но неизбежно. Като оставим настрана всички конкретни исторически форми на това преплитане през вековете, нека се вгледаме по-внимателно в тази разновидност, в която все още ние самите пребиваваме, макар да изглежда, че вече започва един преход към постепенно излизане от нея. Това е съществуването на Църквата в множество отделни държави, изградени върху принципа на нацията и националното съзнание, което с лекота преминава в националистично. Това общество непрекъснато се опитва да прекрои и преустрои Христовата църква според собствените си принципи.

 

Ето как един от най-големите съвременни богослови и подвижници, преподобният  архимандрит Юстин Попович критикува идеята за национална Църква:

 

„Църквата е Богочовешката вечност, въплътена в границите на времето и пространството. Тя е в този свят, но „не е от този свят” (Иоан 18:36). Тя е в този свят, за да го въздигне до горния свят, откъдето и сама произхожда. Тя е вселенска, съборна, Богочовешка, вечна, затова е хула, непростима хула срещу Светия Дух да правим Църквата национална институция, да я принизяваме и стесняваме до дребните, преходни, временни, национални цели и методи … Но ние знаем, че това са „плевелите” на нашия църковен живот. Господ не изскубва плевелите, но ги оставя да растат заедно с пшеницата до жетва (вж Мат. 13:29 – 30)”.

 

Тази позиция на великия сръбски Авва ще бъде и наша отправна точка в по-нататъшното изложение.

 

***

За да разгледаме конкретно проблема за националното в История славянобългарска и въобще в историята ни, първо ще цитираме една много важна според нас извадка от дневника на свети Николай Японски, руски мисионер, който основава и развива Православната Църква в Япония през втората половина на ХІХ и началото на ХХ в. Обичащ паството си и обичан от него, той не напуска Токио по време на руско-японската война от 1904-1905 г. и остава едничкият руски поданик във воюващата срещу родината му държава, заобиколен от почитащите го японски християни, които в същото време се радват на победите на своята армия.

 

24 декември 1904

 

        „Цял ден потиснато състояние на духа, което е още по-тягостно поради това, че трябва да страдаш вътрешно, без да го показваш външно. А как да не страдаш? Как да не скърбиш за Отечеството? Но може би това  е възможно, ако постоянно обитаваш във връхното отделение.  

 

Аз сега живея в двуетажен дом. На горния етаж ние всички сме деца на Небесния Отец; там няма нито японци, нито руснаци. Аз се старая повече да бъда там; японците също се пригаждат към мен, може би само външно; но и това е добре, благодарен съм и за тактичността им! Ние заедно се занимаваме с християнски дела за Църквата, с превод, книгопечатане, дори с християнска помощ към [руски] военнопленници  или ранени японци – всичко това както подобава на деца на единия Небесен Отец, в единодушие и любов, леко и радостно. Но понякога под натиска на обстоятелствата душата се спуска долу, на долния етаж, където вече оставам сам, без японците. Вероятно те още по-често се спускат на своя долен етаж, където аз не влизам. Сам-самичък, тъй като няма нито един руснак, с когото да споделиш душата си, заедно да потъгуваш и така да разводниш мъката. Ето такъв беше днешният ден. Трябва бегом да се измъквам по стълбата към горния етаж, за да не ме натиска, гнети и души мъката! Нали трябва да бъда обитател на горния етаж.“ (Дневники, т.V: 174-175)

 

Цитираният пасаж е характерен с йерархизираност на етажите, в които пребивава човешкият дух, но също и с тяхното съвместно наличие и като че неизбежност. Също така е характерно съзнанието за необходимост от усилие към една вярна посока. Нека сравним какво е отношението към тази тема в История славянобългарска.

 

Любовта към родината, родния език, нравственост и обичаи е основният мотив, който вдъхновява написването на Историята. Като цяло тя е един призив към българите да знаят и да обичат своя род и език и да не се срамуват да се нарекат българи (л. 3а-б)*. Нека видим основанията на автора й: българите имат славна история (3б); тази история има духовен и светски план (4а); от тях са първите славянски светии; българите са прости и незлобиви /пак там/, щедри и гостоприемни (л. 4б). Тяхната простота и неукост е тяхно достойнство, или поне не е недостатък, защото е присъща на светите праведници от Адам до Иосиф Обручник /пак там/. А последният се е удостоил да приеме у дома си Самия Христос /пак там/. Виждаме, че аргументите са от областта на универсално-свещената история от първия човек до Христовото въплъщение. Това е задълбочено още повече при по-нататъшното разгръщане на националната история от перспективата на универсално-свещената, т.е. от Ной до Яфет и сина му Мосхос. Показателно е и особеното внимание на отец Паисий към историята на вавилонското смешение, в която се разкрива, че различните езици и народности са произлезли поради гордостта на хората, дръзнали да устроят битието си като независими от Божия промисъл /л. 6б-7б/. След Мосхос историята става собствено славянска (от л. 8б), а след заселването на р. Волга и българска. Но и в следващите страници хилендарецът продължава да използва „българи“ и „славяни“ като равнозначни понятия. Очевидно е, че изтъкването на българското „първенство” сред останалите славяни е предизвикано само от неоснователните претенции на другите участници в спора, който отец Паисий води задочно в труда си, но като цяло и на езиково, и на смислово ниво, може да се установи ясна концепция за единство между българското и славянското – както като вид спрямо род, така и спрямо останалите „подвидове”: „москали, руси, сърби и други”. Така в главата за сръбските крале отец Паисий се отнася с неподправена почит към светиите от „кралската лоза”. Нещо повече, в срещата на светите Кирил и Методий с петимата охридски просветители е включен и гръцкият елемент, необходим за достигането на християнската вяра до българите – византийският цар и патриарх изпращат първоучителите, като е подчертана необходимостта от познаването на „елинската мъдрост и Писанието”/Котл., л.66а/.

 

По отношение на „гърците” много ясно се забелязва пребиваването на отец Паисий и в двата „етажа” на историческата перспектива. В политическата част на Историята не може да не се усети удоволствието, с което се разказва за пораженията на ромейската войска от „благополучните” български владетели. Обаче в края на тази „политическа” част той е способен еднакво да предаде и двете страни, българи и гърци, на „Божия гняв” поради неспособността им да живеят в желаното съгласие, „мир и разбирателство” /л. 52а/.

 

Внимателният прочит на Историята показва, че отец Паисий има способността да излиза от този по-долен етаж на „политическия” план, който е най-характерен в отношенията българи – гърци, но се появява и спрямо славянските единоверци. „Изходът” му е в горния етаж – този на светиите и на тяхното всеобщо дело. Там свети Теофилакт Охридски, който за отец Паисий е от български род, принася голяма полза едновременно на гърци, латинци и българи, и е голяма гордост за всички тях /Котл. л.73а/. Елинският език и гръцката словесност са първообраз на „изящните речи на славянския език”, изковани от славянските първоучители, а легитимността на делото им се търси в „старите гръцки ръкописни отечници” и в изображенията, изписани от „гръцките учители иконописци” /Котл. л.74б/. Би могло да се обобщи, че в Историята е налице ясна йерархия на ценностите, която като цяло е в съгласие с първоначалното евангелско учение, но призивно-апологетичният мотив за съставянето на труда е причина за пребиваването на автора и в долния етаж на ценностната система, запазвайки обаче способност да излиза от него. Като цяло полемиката с останалите православни народи е спор не между чужди, но между членовете на едно семейство.

 

„Българското” в Историята е „славянобългарско”, т.е. то естествено принадлежи и на своя по-голям род на „славянското” като органична съставка. Ето защо и самата История е наречена именно „славянобългарска”. А българското и славянското чрез християнската святост се приобщават към универсалното единство на Христовото свято общество – Неговата Църква. В земния план на нейното съществуване винаги се намесва по един или друг начин човешкият елемент, „плевелите” на грехопадналото човешко естество. Но именно в това е смисълът на Христовото пришествие на земята в плът – да приеме в Себе Си и преобрази повреденото, и да го приобщи към Своя божествен живот според непостижимото Си за човешкия ум домостроителство. Макар че втората част на История славянобългарска, тази за светците, е по-кратка по обем, всичко говори, че тя е по-важната. От царете отец Паисий отделя накрая 13 значими, а светците са значими до един и те са грижливо преброени – 29 „в България” (т.е. в Българската държава отпреди робството), 26 от Зографския манастир, а после още трима  от София и един от Битоля, но вече през робския период – общо 58 (Котл. л.82а).

 

За нас няма съмнение, че История славянобългарска е опит за пресъздаване на миналото на народа като цяло в духа на една християнска историография. В нея са налице достатъчно елементи, присъщи на християнската хронистика. Един от тях е разказът на събитията от библейското начало и свързаното с него съзнание за същностно единство на целия човешки род. Освен това събитията в първата, земно-царската история  постоянно се коментират в най-общ теологично-нравствен план, чрез категориите „Божия воля”, „Божие допущение”, „наказание” и „награда”. Рамката на История славянобългарска е първоначалната общочовешка свещена история, започваща от праведния Ной (началото) и историята на българската святост (края), която собствено не е българска, а Божия святост и затова – универсална, всеобща. Колкото до светско-политическата събитийност, тя е една неизбежна οἰκονομία, едно Божествено снизхождение към земното човешко битие, което е необходим, но долен етаж на историята.

 

Бихме могли да обобщим концепцията за българската история у хилендарския монах така: държавната история и историята на светците /църковната история/ са двата основни фактора в историята на народа. Държавно-политическата събитийност е животът във времето, който е приземен, макар и не извън Божия промисъл, със своите институции и правила. Но животът на един народ трябва да има излаз към наднационалното, универсалното и вечното. Ако „царската” история е двигателят на земния план на националната история, то светостта е едновременно нейната изначална основа и нейният краен смисъл. Ако трябва въобще да говорим за програмност на Историята, тогава твърдим, че именно това е програмата на атонския преподобен, който не е могъл да я формулира ясно, но тя без насилие следва от анализа на творбата му.

 

Написаното дотук не е поради желание да идеализираме и „християнизираме” История славянобългарска. Най-добрият принцип на всеки поглед към миналото е вярност към истината. Но сме на мнение, че преобладаващото досега в българската наука третиране на Историята като манифест на българското Възраждане, и то в неговия либерално-нихилистичен аспект по отношение на българското християнско минало, не отговаря на истината. А нашата гледна точка на християни и монаси, живеещи в многонационалната монашеска общност на Света Гора (където и сега съществува това постоянно напрежение между „етажите” на историческото ни битие, но в последна сметка е налице и стремежът към горния етаж), ни дава възможност да съпреживеем и разберем много по-непосредствено онова, което е вълнувало съставителя на Историята преди 250 години и да помогнем чрез малко по-ясен понятиен апарат да излезе от нея това, което нашият предшественик без да учи специално граматика и други науки, се е опитал да изкаже „просто”, но с любещо и състрадаващо сърце.

 

Както в предговора, така и в заключението той разкрива нещо, което за нас е изключително важно при писането на история въобще: „Аз твърде много възлюбих българския си род и отечеството си, и много труд положих …” /л.3б/; „постоянно ме разяждаше ревност и жалост заради моя български народ” /Котл. л.82а/. Много съществено е това, че историята трябва да се пише с любов и с болка. Такова е въобще християнското устроение в отношението към съ-човека. То трябва да бъде такова и при вглеждането в човешкото минало.

 

Призивът на отец Паисий за любов към родното, т.е. принадлежащото на „рода”, е мотивиран не от националистически подбуди, които навлизат в историческото ни битие около половин век след написването на История славянобългарска, а въз основа на това, че този език, обичаи и въобще история имат свещен корен и свещени прекрасни плодове –светиите. Ето заради това не бива да се затрие и претопи българският народ!

 

⃰  ⃰  ⃰

 Когато християнинът историк се среща с миналото, умът, душата, въобще цялото му същество се „разширява” и изпълва с ново съдържание, защото среща в това минало не само познати, но и нови форми, нови отливки на вечността във временното битие на своите предшественици. И именно в това е смисълът за християнина от изучаване на историята. Нейната висша изява е съществуването на светиите. Те са най-прекрасният плод и живият смисъл на човешкото битие в хода на времето, тъй като са неспиращо и до днес „онтологично доказателство” за продължаващото в това време действие на Божието домостроителство. Неслучайно и отец Паисий ги поставя като завършителен венец на своята История.

 

И така, мисля, че спокойно можем да твърдим, че националната история е един ограничен във времето феномен, който съвсем не е висшата изява на историята на човечеството, а поредната οἰκονομία на Божия промисъл за ограничените плътски човеци. Поклонение подобава не пред книжицата на отец Паисий, но пред Бога, Който е посетил и българската история чрез Своите свети люде, които са едновременно част от тази ограничена история и в същото време причастници на всеобщото Божие царство във вечността.   И ако не светската наука, нека поне проповедта на Божиите служители да води към горния етаж на човешкото битие и да изобразява в сърцата на вярващите един действителен, неизкривен, евангелски светъл Христов лик, който единствено би могъл да бъде крайна цел на личния живот и подвиг на всички нас, които носим името християни.

 

 


*Цитатите от  История славянобългарска са според пагинацията на ръкописа.

 

Снимка: http://istoriata.bg/terms.html

Произходът на човека: творение или еволюция

Септември 15, 2014 in В търсене на вярата, Начална страница

 

Въпросът за произхода на света, за неговия характер и природа е един от най-трудните, но в същото време един от най-принципните и значими в диалога между наука и религия в съвременното общество. Какъв е произходът на света: творение или еволюция? Това е проблем, много важен не само за православното догматическо богословие, но и за всички православни християни, тъй като с неговото решение са свързани много въпроси, пряко засягащи нашето православно учение и мироглед: за относителното достойнство на науката и богословието, за съвременната философия и светоотеческото учение, за учението за човека (антропология), за отношението към светите отци и към познаването и сериозното осмисляне на техните творения, за отношението към съвременната философия, т. е. т. нар. „мъдрост на този свят” и за православното тълкувание на Свещеното Писание, особено на книга Битие.

 

В настоящето изследване, основавайки се на опита на Църквата, преди всичко на съжденията на светите отци, и на разглеждането на теорията за еволюцията в нейното научно въплъщение, ще се опитам да реша въпроса за степента на правомерност на еволюционната теория в нейните претенции като единствено вярно и истинско учение за произхода и развитието на света и човека.

 

НАУКАТА И БОЖЕСТВЕНОТО ОТКРОВЕНИЕ

 

Какъв е източникът на нашето истинско знание за първосъздадения свят и доколко той се различава от науката? Православната Църква учи следното: Без всякакво съмнение, Бог е Творец на всички видими и невидими твари. Преди всичко чрез своята мисъл Той е създал всички небесни сили… След това от нищо Бог сътворил този видим и веществен свят. Накрая Бог сътворил човека, който е съставен от невеществена разумна душа и веществено тяло1… Тези слова, излизащи от майката Църква, не са основани на празно мъдруване на обременения от страсти и грехове светски разум, а се основават на Божественото Откровение и светоотеческия опит, на творенията на отците с най-висок духовен живот. Ще допълним започнатите размисли с думите на св. Исаак Сирин, който говори за възхождането на душата към Бога въз основа на собствения си опит: И оттук вече се възнася със своя ум към това, което е предшествало създаването на света, когато не е имало никаква твар, нито небе, нито земя, нито ангели, нищо от приведеното в битие, и как Бог, само по Своето благоволение, внезапно привел всичко от небитие в битие и всяко създание се явило пред Него в съвършенство”2.

 

От тук е видно, че светите подвижници са постигали първосъздадения свят, бидейки в състояние на Божествено съзерцание, което е над пределите на естественото знание. Св. Григорий Синаит утвърждава, че в състояние на съвършена молитва има „осем главни предмета на съзерцание”, които са следните:

 

1. Бог

 

2. Чинът и стоенето на разумните сили;

 

3. Съставът на видимите неща;

 

4.Домостроителното снизхождане на Словото;

 

5. Общото възкресение;

 

6. Страшното второ Христово пришествие;

 

7. Вечните мъки;

 

8. Царството Небесно3

 

За какво му е на светеца да включва „чина и стоенето на разумните сили” и „състава на видимите неща” към другите обекти на Божественото съзерцание, отнасящи се към сферата на богословските знания, а не на науката? Не е ли именно поради това, че има такъв аспект и състояние на творението, който е извън сферата на научните знания и може да бъде видян, както и самият преподобен Исаак Сирин някога видял творението, съзерцателно по Божия милост? Обектите на такова съзерцание може да се видят и разберат. Св. Григорий Синаит казва, че „устата ми ще изговорят мъдрост и размишленията на сърцето ми – знание (Пс. 48:4) на този, който ясно… с ума си вижда в нещата отпечатъци на първообразите и с устата си при съдействието на живо слово проповядва  мъдрост от мъдростта, а сърцето му се освещава от силата на обновителното духовно знание4.

 

КОНФЛИКТ МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНОТО ОТКРОВЕНИЕ И ЧОВЕШКАТА ФИЛОСОФИЯ

 

Къде лежи причината за спора между светоотеческото разбиране на книга Битие и еволюционното учение? Последното се опитва да разбере тайните на Божието творение посредством естественото знание и светската философия, не допускайки даже, че в тези тайни има нещо, което ги поставя извън възможностите на това знание. Защото самата книга Битие представлява повествование за Божието творение, видяно в Божествено съзерцание от боговидеца Моисей, а видяното от него се потвърждава и от опита на по-късните свети отци. И макар знанието, получено чрез откровение да е по-високо от естественото, всички ние знаем, че не може да има противоречие между истинското Откровение и истинското естествено знание. Може да има конфликт между Откровението и човешката философия, която често е погрешна. По този начин не съществува несъгласие между знанието за творението, съдържащо се в книга Битие и разтълкувано от светите отци, и правдивите знания за тварта, придобити от съвременната наука чрез наблюдение. Разбира се, тук съществува неразрешим конфликт между знанието, съдържащо се в книга Битие, и празните философски спекулации на съвременните учени, непросветени от вярата, за състоянието на света в течение на шестте дни на творението. Знаейки за това, че между книга Битие и съвременната философия съществува действителен конфликт, и стремейки се да достигнем истината, ние трябва да приемем учението на светите отци и да отхвърлим лъжливите мнения на философите от науката. Защото съвременният свят дотолкова е заразен със суетна съвременна философия, представяща себе си за наука, че дори малко православни могат да изследват този въпрос безпристрастно и да изяснят на какво всъщност са учили светите отци, и след това да приемат светоотеческото учение, даже ако то изглежда неверно и „тъмно” за празното мъдруване на мира сего.

 

СВЕТООТЕЧЕСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА СЪТВОРЯВАНЕТО НА СВЕТА

 

Относно истинското светоотеческо виждане за първосъздадения свят, най-удивително се явява това, че светите отци разбират текста на свещеното Писание „както е написан”, но в същото време не ни позволяват да го тълкуваме свободно или алегорически. „Мнозина съвременно образовани православни са свикнали да свързват такава интерпретация с протестантския фундаментализъм и се боят че ще ги сметнат за наивни мъдрите философи на науката; но е съвършено ясно от една страна доколко по-дълбоко е светоотеческото тълкувание в сравнение с това на фундаменталистите, които не са чували никога за Божествено съзерцание и чието тълкуване само понякога случайно съвпада със светоотеческото; а от друга страна колко дълбоко е светоотеческото разбиране от това, което некритично  възприема спекулацията на съвременната философия, като че ли това е истинско знание”5.

 

Първосъздаденият свят преди престъплението на Адам бил нетленен, т. к. в този свят не е имало смърт, защото „Бог смъртта не е сътворил” (Прем. 1:13). Съвременният православен християнин може да разбере по какъв начин нетленността на първосъздадения свят е извън компетенцията на научните изследвания, ако разгледа този факт (на нетленността) така, както той се представя чрез Божието действие даже в нашия сегашен тленен свят. Ние не можем да открием по-висока проява на тази нетленност от Пречистата Божия Майка, за която пеем: „Без изтления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.” Нашите Богородични богослужения са изпълнени с това учение. Св. Иоан Дамаскин указва, че това нетление се намира извън законите на природата в две отношения:..”а което е без отец е по-високо от естествените закони на раждането, а което е безболезнено, това е по-високо от законите на раждането6. Какво да каже православният, когато съвременният невярващ, под влияние на съвременната натуралистическа философия, настоява на това, че такова „нетление” е невъзможно, и изисква християните да вярват само в това, което може да се докаже или наблюдава научно? Следва да държим светата Православна вяра, която е откровено знание, без оглед на т. н. „наука” и нейната философия и да обясним акта на натленност като свръхестествено Божие дело. Не напразно св. Иоан Златоуст тясно свързва правилното и строго изтълкуване на Свещеното Писание (конкретно на книга Битие) с правилността на догматите, същностно необходими за нашето спасение. Говорейки за тези, които тълкуват книга Битие алегорически, той пише: „Но ние, моля, няма да обръщаме внимание на тези хора, ще заградим слуха си за тях, а ще вярваме на Божественото Писание, и следвайки това, което е казано в него, ще се стараем да пазим в душите си здравите догмати, а заедно с тях и ще водим правилен живот, за да свидетелства и живота за догматите, и догматите да придават твърдост на живота.. ако ние живеем добре, но нерадеем за правилните догмати, не можем да придобием нищо за своето спасение. Ако искаме да се избавим от геената, и да получим царството, то трябва да се украсяваме и с едното и с другото – и с правотата на догматите, и със строгостта на живота7.

 

Има още един въпрос, който може да възникне относно състоянието на първосъздадения свят: какви са тези „милиони години” съществуване на света, които науката „знае като факт”? Вече е доказана погрешността на радиовъглеродния метод и другите „абсолютни” системи на датиране, така че остава да признаем, че тези милиони години също въобще не са факт, а отново философия, някаква версия за продължителността на доисторическата епоха. Самата идея за милионно съществуване на Земята не е възниквала дотогава, докато хората, под влиянието на натуралистичната философия, не са започнали да вярват в еволюцията, а ако еволюцията е истина, то и възрастта на света трябва да се изчисли с милиони години. Ето къде е причината за измамата: тъй като еволюцията никога не е наблюдавана, то тя се мисли само при предположението, че безчислени милиони години могат да предизвикат процеси, твърде малки, за да могат съвременните учени да ги фиксират. Ако се изследва този въпрос обективно и безстрастно, отделяйки истинските доказателства от предположенията и философията, то лесно ще забележим, че няма фактически данни, които биха ни заставили да считаме, че земята е на повече от 7500 години (аз, като историк по първото си образование, убедително се уверих в това още в първи курс в университета). Затова възгледите на учените за възрастта на нашата планета напълно зависят от тяхното философско отношение към Творението.

 

В заключение към обзора на светоотеческото учение за първосъздадения свят ще са уместни божествените слова на св. отец, който толкова просиял в молитва, че православната Църква го е нарекла третия богослов. Св. Симеон Нови Богослов. В своето 45 слово той казва от светоотеческото предание, а също вероятно и от собствения си опит, следното: „В  началото, преди да насади рая и да го отдаде на първосъздадения, Бог за пет дена устроил земята и това, което е на нея, а в шестия създал Адам и го поставил за господар и цар на цялото видимо творение. Раят  тогава още не е съществувал. Но светът бидейки създаден от Бога, бил като някакъв рай, макар веществен и чувствен. Бог го отдал във властта на Адам и всички негови потомци… „И насади Господ Бог рай в Едем, на изток… И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървета, хубави наглед и добри за ядене” (Бт. 2:8-9), с различни плодове, които никога не се разваляли и никога не преминавали, но винаги били свежи и сладки и давали на първосъздадените велико удоволствие и приятност… След престъплението на Адам Бог не проклел рая… а проклел само цялата останала земя, която също била нетленна и сама раждала всичко … На този, който станал тленен и смъртен поради престъпването на заповедта, с цялата справедливост следвало да живее на тленна земя и да се храни с тленна храна… На телата на хората не подобава да се облекат в славата на възкресението и да стават нетленни, преди обновлението на всички твари. Но както в началото, най-напред цялата твар е сътворена нетленна, а след това от нея е взет и създаден човекът, така следва и отново най-напред цялата твар да стане нетленна, а после да се обновят и да станат нетленни и тленните тела на хората, та целият човешки род отново да бъде нетленен и духовен и да обитава в нетленно, вечно и духовно жилище… Виждаш ли, че цялото творение в началото било нетленно и било създадено от Бога по образа на рая? Но после било подчинено от Бога на тлението и се покорило на суетата на човеците. Познай също и това, каква ще бъде тази прослава и светлосияйност на творението в бъдещия век? Защото, когато то се обнови, няма да бъде отново същото, когато е било, когато било създадено в началото. Но ще бъде такова, каквото, по думите на божествения Павел, ще бъде нашето тяло… Цялото творение, по Божие повеление, ще стане след всеобщото възкресение не такова, каквото е било създадено – веществено и осезаемо, – но ще бъде пресъздадено и ще стане някакво невеществено и духовно обиталище, по-високо от всяко осезание”8.

 

Може ли да има по-ясно учение за състоянието на първосъздадения свят до престъплението на Адам?

 

ПРАВОСЛАВНИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА ПРИРОДАТА НА ЧОВЕКА СПОРЕД СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

 

Следва да подходим и към последния и най-важен въпрос, повдигнат пред православното богословие от съвременната еволюционна теория: за природата на човека, и в частност за природата на първосъздадения човек Адам. Антропологията (учението за човека) касае по най-тесен начин богословието, и тук е най-вероятно да се появят богословски грешки на еволюционизма. Добре известно е, че Православието учи съвършено различно от римо-католичеството за природата на човека и божествената благодат. С други думи, богословският възглед за природата на човека, подразбиран от еволюционната теория, това е неправославен възглед, но пък близък до римо-католическата антропология10. Това служи само за потвърждение на факта, че теорията на еволюцията, за която не учи нито един православен отец, е просто продукт на западно-апостасиен начин на мислене и даже и, без значение на факта, че първоначално това е било реакция срещу римо-католичеството и протестантизма, дълбоко се корени в папистката схоластическа традиция. Този светоотечески възглед е много добре представен от великия исихаст св. Григорий Палама, когато той бил принуден да защитава православното богословие и неговия духовен опит конкретно от западния рационалист Варлаам, който искал да сведе духовния опит и знанието на исихазма до нещо достижимо от науката и философията. Отговаряйки му, в своя знаменит труд „Триади в защита на свещенобезмълстващите”11 св. Григорий Палама издига общите принципи, напълно приложими и днес, когато учени и философи мислят, че могат да разберат тайните на творението и природата на човека по-добре, от православното богословие. Той пише: „ Истинското начало на премъдростта е начало на разбирането, за да се научим да я различаваме, и пред угодническата, земна и безплодна мъдрост да предпочитаме многополезната, небесната, духовна мъдрост, която идва от Бога, отива към Него, и прави богоподобни тези, които са я придобили.12

 

Той учи, че само втората мъдрост е блага сама по себе си, а първата е и блага и зла:

 

Именно по тази причина аз бих нарекъл едновременно и добро и зло знаенето на различни езици, силата на реториката, познаването на историята, разкриването на тайните на природата, сложните методи на логиката… , не само защото всички те се колебаят в зависимост от мненията и се променят лесно съответно с целите на хората, но и защото, макар и тези занимания да са добри за упражняване остротата на душевното око, да се упорства в тях до старост е лошо.13

 

Освен това, даже „ако един от отците казва същото, като външните философи, съвпадението е само в думите, но в смисъла има огромна разлика. Първите, според Павел, имат „ум Христов” (1 Кор. 2:16), а вторите изразяват в най-добрия случай човешко разбиране. Както небето е по-високо от земята, тъй… и мислите Ми – по високо от вашите мисли (Ис. 55:9)- казва Господ. И даже ако мислите на тези философи понякога да съвпадат с Моисей, Соломон  и с тези, които са им верни, каква полза за тях? Кой човек със здрав разум, ще каже, че те са се научили на това от Бога?14”.

 

От философията, пише свети Григорий, „напълно отхвърляме възможността да се очакват някакви точни познания за божествените предмети; тъй като от нея не може да се научи нищо надеждно за Бога. Нали  Бог го я обезуми15.

 

И това знание може да е вредно и враждебно на истинското богословие: „със силата на поразените от глупост и обезсмислени думи се воюва срещу мъжете, които са приели тези предания в простотата на сърцата си; когато по примера на онези, които са ги пренебрегнали и са противопоставили тварта на Твореца”16.

 

 

 

Едва ли може да бъде дадена по-добра, от тази оценка на това, което съвременните „християнски еволюционисти” са се опитали да направят, считайки себе си за по-мъдри от светите отци, прилагайки светското знание за изкривяване на учението на Свещеното Писание и светите отци. Нима за всеки не е видно, че рационалистичнияj, натуралистичен дух на  възгледите на средновековния еретик Варлаам е напълно сходен с духа на съвременния еволюционизъм?

 

ТЕОРИЯТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА: НАУКА ИЛИ ФИЛОСОФИЯ?

 

Следва да отбележим, че св. Григорий говори за научното знание, което на свое ниво е истинско, и става лъжовно, само когато воюва с висшето, богословско знание. Истинска ли е теорията на еволюцията, макар и научно? Тук можем да си зададем въпроса: защо трябва да се отнасяме към творенията на съвременните учени и философи „просто”, вярвайки на думите им, когато твърдят, че това е истинно – даже ако приемането на техните изказвания ни принуждава да променяме богословските си възгледи? Напротив, следва да бъдем много критични, когато съвременните мъдреци ни казват, как трябва да изтълкуваме Свещеното Писание. Следва да възприемаме критически не само тяхната философия, но и т. н. „научни свидетелства”, които, както се приема, говорят в полза на съвременната неоезическа терминология, защото често „научните свидетелства” сами по себе си са именно такава философия.

 

Това особено се отнася за учения йезуит Теяр де Шарден, тъй като „той не само построил най-разработената и влиятелна философско-богословска система, основана на понятието за еволюцията, но и бил тясно свързан с откритието и интерпретацията на почти всички изкопаеми свидетелства в полза на „еволюцията на човека”, открити по времето на неговия живот”17.

 

А сега да си зададем елементарния научен въпрос: какви са доказателствата за „еволюцията на човека”? Обучавайки се в историческия факултет на университета, аз съм имал възможността да изуча историята на първобитното общество, и си спомням как преподавателката ни разказваше красиви истории за различни „предци на човека”, които наброяваха няколко десетки. Но аз никак не можех да разбера къде са реалните доказателства за действителното съществуване в далечното минало на всички тези видове животни: на студентите никой не им ги предоставяше.

 

В действителност научните изкопаеми „свидетелства” в полза на „еволюцията на човека” се състоят от: изкопаеми останки от неандерталец (много екземпляри); синантроп (няколко черепа); така наречените явански, хайделбергски и пилтдуански „хора” и находки в Африка (всички крайно фрагментарни) и от немного други останки. По този начин, всички свидетелства за „еволюцията на човека” могат да се поберат в каса с размер на малък гроб, произхождат от отделени далеч една от друга местности, при отсъствие на макар и относителна ( още по-малко на абсолютна) възраст, и без всякакви указания за това, как тези различни „хора” са свързани помежду си с родство и произход.

 

Освен това, един от тези „еволюционни предци на човека”, „пилтдуанския човек”, както се изяснило по-късно, бил преднамерен фалшификат. Интересно, че йезуита Теяр де Шарден бил един от „откривателите” на „пилтдуанския човек” – факт, който може да се намери в болшинството учебници.  Той „открил” зъб на това изфабрикувано създание – зъб, който вече бил боядисан, с намерението да въведе в заблуда относно възрастта на находката.  „Откритието”, разбира се, било това, което трябвало за „липсващото звено между човека и маймуната, затова и пилтдуанския фалшификат се състояла от човешки и маймунски кости (череп на човек,  челюст от орангутан и зъб от шимпанзи – бел. прев.). Теяр де Шарден имал отношение към откритието и най-вече към интерпретацията на някои находки от „яванския човек”, които били фрагментарни. Собствено, където и да се намирал той, намирал „свидетелства”, които в точност отговаряли на неговите очаквания, а именно, че човека е „произлязъл” от маймуноподобни създания18.

 

Ако обективно се изучат всички изкопаеми свидетелства в полза на „еволюцията на човека”, то ще се открие, че убедителни или поне разумни доказателства за тази „еволюция” липсват. Всички научни работи по този проблем се свеждат до полуфантастични измислици, с неправдоподобна реконструкция на устройството и бита на древночовешкото общество, непотвърдени от реални археологически находки или други документални източници19. Въпреки това е общоприето, че има доказателства за еволюцията, защото хората искат да вярват в това; те вярват в атеистичната материалистка философия, която изисква, човека да е произлязъл от маймуноподобна твар. От всички изкопаеми „хора” само неандерталецът (и, разбира се кроманьонецът, който просто е съвременен човек) се представя като истинен; но и той е просто homo sapiens, не по различен от съвременния човек, отколкото съвременните хора се различават помежду си. А картинките на неандерталския човек в учебниците по история са измислици на художниците, в които има предубедена представа за това, как трябва да изглежда „примитивния човек”, изхождайки от еволюционната философия20.

 

Накрая ние стигаме да следните изводи:

 

1) Еволюцията съвсем не е научен факт, а философска система,

 

2) Еволюцията е лъжовна философия (обичаща не мъдростта, а бащата на лъжата) изобретена в секуларния Запад, в качество на реакция срещу католико-протестанската теология, замаскирвайки се под наука, често измамваща хората, които са съгласни да я приемат на вяра като научен факт.

 

СВЕТООТЕЧЕСКОТО УЧЕНИЕ ЗА ТВОРЕНИЕТО И ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧОВЕКА

 

Накъде да се обърне православния християнин, ако пожелае да узнае истинното учение за сътворението на света и човека? Св. Василий Велики ясно ни казва: „Какво да кажа първо, с какво да започна тълкуването си? Да изоблича сеутните слова на неверните? Или да възвеличим истината на нашето учение? Много мнения са изказали древните елини-мъдреци за природата и нито една тяхна дума не е останала устойчива и непоклатима; винаги следващият оборвал този преди него, така че няма нужда ние да ги оборваме, те сами стигат до взаимното си опровергаване.21

 

Следвайки примера на свети Василий, „да оставим външните учения на външните, да се върнем към църковното учение22. Както него, да започнем „да изследваме състава на света, разглеждайки вселената не по началата на светската мъдрост, но както е научил Своя служител Бог, говорещ с него „явно, а не с гатанки” (Числ. 12:8)23”.

 

Възвръщайки се към светите отци, следва да признаем, че еволюционистките възгледи за произхода на света и човека в действителност не само нищо не ни учат за произхода на човека, а обратното – говорят за него лъжовно.

 

Православното учение за човешката природа най-сбито е изложено в Словата на авва Доротей. „Тази книга е приета в Православната Църква като азбука, основен учебник по православна духовност; това първо духовно чтение, което дават на православния монах, и то остава негов постоянен спътник в течение на целия живот, четено и препрочитано. Извънредно важно е, че православното учение за човешката природа се излага на първата страница на тази книга, тъй като то е основание на целия православен духовен живот”24.

 

Какво е това учение? Авва Доротей пише в първите строфи на своето първо поучение: „В началото, когато Бог създал човека (Бит. 2:20), Той го поставил в рая, както говори божественото и свето Писание и го украсил със всички добродетели, като му заповядал да не яде от плодовете на дървото, което било сред рая. Така човекът живял там в райско наслаждение: в молитва, съзерцание, в слава и чест, имайки здрави чувства и намирайки се в онова естествено състояние, в което бил създаден. Защото Бог създал човека по Свой образ, т. е. безсмъртен, свободен и украсен със всички добродетели. Но когато той нарушил заповедта, като ял от плода на дървото, от което Бог му забранил да яде, той бил изгонен от рая (Бит. 3), отпаднал от естественото състояние и пребъдвал вече в грях, славолюбие, в стремеж към наслажденията на тоя век и в други страсти и бил завладян от тях, защото той сам станал техен роб, чрез престъплението25

 

(Господ Иисус Христос) приел самото наше естество, началото на нашия състав, и станал нов Адам, по образ на Бога, Който създал първия Адам, обновил естественото състояние и направил чувствата отново здрави, каквито са били в началото26

 

А чедата на смиреномъдрието са: укоряване себе си, недоверие към собствения разум, пренебрегване своята воля. Защото чрез тях човек идва в себе си и си възвръща своето естествено състояние – чрез очистване себе си със светите Христови заповеди”27.

 

ПОВРЕЖДАНЕ НА ПЪРВОСАЗДАДЕНАТА ПРИРОДА ВСЛЕДСТВИЕ НА ГРЕХОПАДЕНИЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО Й ОТ ХРИСТОС

 

Светите отци ясно учат, че, когато Адам съгрешил, човекът не просто изгубил нещо, което било прибавено към неговата природа, но по-скоро самата човешка природа  се изменила, подложила се на повредата в същото време, когато човек загубил благодатта Божия. Богослужението на Православната Църква, което е основа на нашето догматическо учение и духовен живот, ясно учи, че човешката природа не се намира в естествено състояние, а в повредено: Исцеляя человеческое естество, древним преступлением истлевшее, без тли нов рождается Младенец, и в Твоих недрех, яко на престоле, седит, Безневестная, Отеческого не оставль соседения Божеством» (Миней 22 декември, Богородичен 6-а песен на канона на утренята)28. «Спасти хотя от тли истлевшее человеческое естейство Зиждитель и Господь, во утробу очищенну Святым Духом вселився, неизреченно вобразися» (Миней 23 януари, Богородичен 5-а песен на канона на утренята)29.

 

И в такива химни цялото наше православно понятие за въплъщението на Христа и за нашето спасение чрез Него се свързва със съответното разбиране за човешката природа, както е била в началото, и която Христо е възстановил.

 

С основание И. М . Андреев, професор от Свето-Троицката семинария в Джорданвил пише: „Християнството винаги е разглеждало съвременното състояние на материята като резултат от грехопадението… Грехопадението на човека е изменило цялата му природа, в това число и природата на самата материя, която Бог проклел (Бит. 3:17)”30. Съгласявайки се с това заявление, ние правим извод, че еволюционното учение не само отхвърля описания в книга Битие акт на Творението, но също отхвърля и идеята за греха, самия грях, отхвърля великия опит на покаянието, натрупан в Християнството в течение на две хиляди години.

 

Затова логично е да направим следния извод: еволюцията противоречи на учението на светите отци, т. е. не се вписва в рамките на светоотеческото учение за Творението и създаването на човека.

 

От опита на съжителството с нашето тленно тяло за нас е невъзможно да разберем състоянието на нетленното Адамово тяло, което не е имало естествени нужди, както ние знаем, яли „от всяко дърво” в рая без отделяне на нищо, не познаващ съня (докато прякото действие на Бога го заставило да заспи, за да създаде Ева от реброто му). А колко по-малко сме способни да разберем още по-възвишеното състояние на нашите тела в бъдещия век! Но ние знаем достатъчно за природата на първосъздадения свят и живота на първите хора в рая от Свещеното Писание и Предание, т. е. от учението на Църквата, за да опровергаем всички, които считат, че могат да разберат  тези тайни чрез научното знание и светската философия. Състоянието на човека в рая и първосаздадения свят завинаги е изнесено зад пределите на научното знание с бариерата на адамовото прегрешение, изменило самата природа на първосъздадения човек и цялата твар, а също и природата на самото знание.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Съгласно православното учение, което изхожда от Божественото съзерцание, природата на Адам в рая била различна от сегашната човешка природа, и по тяло, и по душа, и тази възвишена природа била оживена от Божествената благодат. А съгласно латинската доктрина, основана на рационалистичните дедукции на сегашното паднало естество, човек по природа е тленен и смъртен, какъвто е и сега, а неговото състояние в рая било особено, свръхестествен дар. Всичко това показва, доколко се изкривява чудесното светоотеческо виждане на Адам и първосъздадения свят, когато към тях се подхожда от позицията на мъдростта на падналия свят. Нито науката, нито логиката нищо не могат да ни кажат за рая; „и все пак мнозина православни са дотолкова измамени от съвременната наука и нейната рационалистична философия, че се боят да прочетат сериозна първите глави на книга Битие, знаейки, че съвременните „мъдреци” намират  там толкова „съмнително” или „объркано”, или , което подлежи на нова интерпретация, или пък че можеш да получиш репутация на „фундаменталист”, ако посмееш да четеш този текст просто „както е написано”, както са го чели светите отци”31.

 

Здравото чувство на православния християнин му подсказва да се отвърне от „дълбоката” модна гледна точка, че човек е произлязъл от маймуната или от друго низше създание. Справедливо е, когато св. отци изразяват своя праведен гняв срещу тези, които се опитват да докажат, че човека е маймуна, от която, както те се хвалят, са произлезли. Такава е гледната точка на православната святост, която знае, че творението не е такова, каквото го описват съвременните мъдреци с тяхната празна философия, но както Господ го е открил на Моисей „не с гатанки”, и както светите отци са го видели в божествено съзерцание. Човешката природа е различна от тази на маймуната и никога не се е смесвала с нея. Ако Господ Бог, за наше смирение, би пожелал да произведе такова смесване, то светите отци, които са видели самия „състав на видимите неща” в божествено съзерцание, биха знаели това…

 

Съвременната наука знае само това, което наблюдава и което разумно може да се изведе от наблюдението; нейните догадки за най-ранните времена на творението имат значение не повече или по-малко от митовете и басните на древните езичници. Истинското знание за Адам  и първосъздадения свят, които са ни много полезни, са достъпни само чрез божественото Откровение и божествените съзерцания на светиите.

 

1. Макарий (Булгаков). Православно-догматическое богословие. СПб. 1868. С. 352.

2. Аввы Исаака Сирина слова подвижнические. М., 1993. С. 101.

3. Преподобный Григорий Синаит. Творения. М., 1999. С. 72-73.

4. Пак там. С. 76.

5. Иеромонах Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. М., 1997. С. 53-54.

6. Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. М., 2000. С. 301.

7. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского избранные творения. Беседы на книгу Бытия. Т.1. М., 1993. С. 107.

8. Вж.: Глеб Каледа (прот.). Плащаница Господа нашего Иисуса Христа. М., 1995.

9.Преподобный Симеон Новый Богослов. Творения. Т.1. Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1993. С. 367-382.

10. По-подробно за това виж:. Зеньковский В.В. (прот.). Основы христианской философии. М., 1996. С. 8-22.

11. Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. М., 1995.

12. Цит по: Иеромонах Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. М., 1997. С. 60.

13. Пак там С. 61.

14. Пак там

15. Пак там

16. Пак там

17. Иеромонах Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. М., 1997. С. 63.

18. Вж.: Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пер. с франц. М., 1987.

19. Вж., например: Алексеев В.П. Становление человека. М. 1984.; Ламберт Д. Доисторический человек. СПб., 1995.; Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М., 1966.

20. Вж., например: Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М., 1996.; История древнего мира: Учебн. для 6 кл. средн. шк.М., 1993.: Энциклопедия для детей: Т.1. (Всемирная история). М., 1994.

21. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподокийской // Беседы на Шестоднев. Ч.1. М., 1845. С. 3.

22. Пак там С. 45.

23. Пак там С. 95-96.

24. Иеромонах Серафим (Роуз). Православный взгляд на эволюцию. М., 1997.С. 68.

25. Преподобный Авва Дорофей. Душеполезные поучения. М., 2002. С. 19.

26. Пак там С. 21.

27. Пак там С. 25.

28. Минея. Декабрь. М., 1994. С., 173.

29. Минея. Январь. Ч. 2. М., 1983. С. 282.

30. Научное знание и христианская истина. Нью-Йорк, 1974. С. 69.

 

 

статията е преведена със съкращения

източник: православие ру

 

Как можем да се борим със стреса?

Септември 1, 2014 in Беседи, Начална страница


Извън всяко съмнение стресът е характерна психологическа особеност на човека от нашата епоха. Фрази като „стресова реакция”, „стресова ситуация”, „човек, склонен към стрес” и други подобни изказвания, касаещи понятието „стрес”, често се срещат в ежедневния ни живот. В различните психологически теории за несъзнателното стресът се характеризира като тревожен симптом на поведението, особено развил се във втората половина на 20 век.

 

Но човешката душа винаги е била подложена на стрес като скрита причина за предстоящо психическо разстройство, както незначително, така и сериозно. Просто във втората половина на ХХ век непрекъсващите сериозни и понякога неочаквани изменения на условията на човешкото съществуване, свързани с бързото развиване на науката и техниката, а също и съчетанието на различни социални, идеологически и културни фактори,са довели до рязко възбуждане на човешката психика и като следствие – до появата на психологически проблеми и психопатични симптоми, най-характерен от които е стресът.

 

Човешката душа е изпитала стрес още в рая след падането на човека в грях. Нарушаването на Божествената воля, станало вследствие на съдбовното непослушание на Адам, още в рая се е проявило като стресова реакция на резултатите от това непослушание.

 

Първата стресова реакция на Адам и Ева е свързана с тяхното самоусещане след грехопадението: „Тогава се отвориха очите на двамата и разбраха, че са голи, па съшиха смокинени листи и си направиха препасници” (Бит. 3:7).

 

Внимателното изучаване на тези библейски стихове показва, че, едва вкусили забранения плод, нарушителите на Божията воля видели сами себе си и тези образи били толкова омерзителни за тяхното самосъзнание, че те веднага, без ни най малко забавяне, побързали да скрият безобразността на толкова неприемливия за тях външен облик.

 

В тези думи ние виждаме два факта от живота на престъпилите Божията воля: недопустимо за тях грехопаденческо самосъзнание и опит да се скрие това самосъзнание. Тези  факти са свързани така, че можем да наблюдаваме стресовия характер на тази стремителност, с която те са побързали да осъществят скриването на своя осквернен от греха образ.

 

Освен това, втората стресова реакция на съпрузите относно техния отблъскващ образ било бързото и припряно скриване зад растящите в рая дървета, когато „чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая по дневна хладина” (Бит. 3:8). Гласът Божий ги заставил да избягат със страх и да се скрият. Така „скриха се Адам и жена му от лицето на Господа Бога между райските дървета”.

 

И когато Бог призовал Адам по име, питайки го: „Адаме, где си?”, той отвърнал, признавайки и едновременно оправдавайки този факт, че се крие зад райските дървета: „Чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол и се скрих” (Бит. 3:10). Осъзнаването на „голотата” на техните образи, лишени от божествения дар на „образа и подобието”, се изразило в боязлива прямота и бягство от изобличаващото присъствие на Божия лик. „Достраша ме” и „се скрих”! Нарушението на Божията воля довело до страх и бягство.

 

Ако съпоставим тези две реакции на падналия човек – страха и бягството – с двете основни понятия на психологията на несъзнаваното, ние бързо бихме се убедили в съответствието на Адамовия страх със стреса, както го разбира съвременната психология.

 

В съответствие с тези съпоставки можем да заключим, че грехопадението съществено помрачило и нанесло сериозен удар по благодатното развитие на „образа и подобието”. Този велик Божий дар за първите хора се потопил в тъмата на нова духовна действителност, неизвестна и недостъпна за помрачения човешки разум, който, изразявайки се с езика на съвременната психология, можем да наречем несъзнателна психика.

 

По този начин, впоследствие, психическите реакции на падналия човек имали несъзнателен характер, тъй като разумът на човека, потопен в греховната тъмнина, не може да обозре бездънните дълбини на поробилия го грях.

 

Следователно не само стресът, но и навлизането в несъзнателното са симптоми на станалото в резултат на грехопадението повреждане на „образа и подобието”. По този начин стресът и навлизането в несъзнаваното обладават вътрешна греховна връзка, заключаваща се в преживяването на своята вина, поради нарушението на Божията воля. Това означава, че причина за стреса е чувството за вина, което се изразява в страх пред заплашващото и изобличително Божие присъствие.

 

Особено внимание заслужава фактът, че съвременната психология на несъзнаваното също разбира стреса като безсъзнателно чувство на вина, изпълващо човешкото битие. Несъмнено става дума за най-силното страдание на човешката душа -  преживяването на чувството за вина, което на свой ред е ядрото на невротическите разстройства като цяло.

 

От тази гледна точка стресът представлява неясна и неопределена тревога пред някаква заплаха или опасност. Основата на вътрешното напрежение, което често преминава в проява на стресови реакции и агресии, свидетелства за неговата първопричина – чувството за вина.

 

Но стресът като болезнен фактор на човешката душа, като страдание в определена степен  може да се използва като благо в духовното развитие. Съгласно св. Максим Изповедник страданията, неизкоренени по-рано от човешката природа, са полезни за духовното преуспяване. Хората могат да използват опита на преживените страдания за придобиването на небесни добродетели: страха за предотвратяването на бъдещо наказание и скърбите като желание да се изправим в час на съжаление за някое злодеяние, извършено в земния живот.

 

Тук става дума за „преработка” на някакво страдание в духовна добродетел. Св. Максим в своите творения подчертава тези методи на превръщане на отрицателния духовен опит в положителен и в съзидателна енергия за духовния живот.

 

По този начин „всяка страст, непременно образуваща се от съчетанието на нещо чувствено, на чувства и естествена способност, т. е. яростното начало на душата, желателното начало и нейния разум, отклонил се от това, което му е свойствено по природа, усърдният духовен борец може да измени в своя стремеж към добродетел, да обърне и пренасочи тази естествена сила от страстта към добродетелта.

 

Борещият се християнин, склонен към стрес, може да се опита да насочи вътрешното напрежение към висотите на духовния живот, като трезвение, бдение, внимание и други подобни духовни дейности и опит. В житията на светиите и светоотеческите творения намираме поучения, подбуждащи към използването за благо на стреса и страха. Ето някои примери на такива изказания:

 

1. В Стария Завет: „Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет” (Пс. 2:11).

 

2. В Новия Завет: „… бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ” (Мт. 24:42). „… бъдете будни; понеже не знаете кога ще дойде господарят на къщата, привечер ли, или среднощ, или кога петли пропеят, или на съмване, та като дойде ненадейно, да ви не намери, че спите” (Мк. 13:35). „… със страх и трепет вършете своето спасение” (Фил. 2:12). „Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне” (1Пет. 5:8).

 

3. Според св. Макарий Египетски, този, който действително иска да се отблагодари на Бога и да приеме благодатта на Светия Дух, трябва да се принуждава да изпълни всички заповеди Божии  също както и този, който се стреми да се научи на молитва, „да принуждава и заставя себе си”. И този, който се стреми да живее по Божиите заповеди, „принуждава и заставя себе си и, в края на краищата, привиква към благочестивия живот. И ние да се заставяме и принуждаваме към придобиването на добродетели”.

 

Сам светият съветва: „Винаги в съзнанието си трябва да имаме грижа и страх, страх и болка, естествени и неизменни, и сърдечно съкрушение”.

 

Освен това, съгласно авва Доротей, непрестанно молещият се човек, който се удостоява с някакъв божествен дар, знае как го е получил и не може да се гордее с него и да счита, че го е постигнал със своите усилия. Напротив, той е задължен за този дар на Бога и постоянно и с трепет Го моли за това, да не стане недостоен за този дар и да не се лиши от Божията помощ и с това да открие своята немощ и слабост.

 

Появата на стреса по несъзнателни, неизвестни и непостижими за разума причини прави борбата с него крайно сложна, а понякога и невъзможна. Това се отнася и за всички страсти, свойствени на човешката личност. Затова опитът на светите отци говори за това, че духовният борец – това не е този, който изкоренява страстите, а този, който им се съпротивлява. По този начин методът на пренасочването на духовните сили от страстите към духовното преображение дава надежда и за богоугодна употреба на стреса: трезвена борба, стремеж към просвещение и самопознание в духа на непрестанната памет на името и присъствието на Бога в духовния живот на християнина.

 

Ако стресът се преживява като нежелателно психично принуждение, натиск, оказван над съзнанието на човека, то единственият способ да му се съпротивляваме, е да отвърнем с насилие на насилието на тази страст. Тук полезен се оказва съветът на преп. Нил Синайски, призоваващ със силата на благочестивото усърдие да побеждаваме силата на стреса и с „принуда да побеждаваме принудата”.

 

Изводи.

 

На въпроса: „Как духовният човек може да се отнася към стреса и да го използва за духовно усъвършенстване? – ние даваме следните кратки отговори:

 

- Да отдадем стреса и чувството за беззащитност, което го съпровожда, на милостта и любовта Божия.

 

- Да се опитаме да го разберем и разгледаме в неговите особености – страх, неясна тревога, необясними пориви на агресия, и, накрая, болезнена чувствителност и чувство за вина – като фактори на Божественото просвещение.

 

- Да идентифицираме в стреса чувството за вина, което често се явява негов главен източник. Забравеният греховен опит, неизповяданите грехове влекат след себе си безсъзнателна стресова реакция.

 

- Да се постараем да разберем духовното значение на стреса, подбуждащ ни към самопознание по обективни критерии.

 

- Да преобразим стресовото вълнение в трезвеност в духовния живот, съгласно съвета на св. Макарий Египетски: „И ние ще се самопринуждаваме към смиреномъдрие, любов и кротост, за да изпълни Бог сърцата ни със Своя Дух”.

 

Действително, противовес на стреса може да станат смиреномъдрието, любовта и кротостта.

 

източник: http://www.pemptousia.ru

 

Вселенските събори за човешката природа на Христос

Август 4, 2014 in В търсене на вярата, Начална страница

 

С идването на Спасителя в света на човечеството са дарувани множество велики блага, едно от които се заключава в това, че на човека отново било открито неговото истинско предназначение и достойнство. Бог, ставайки човек, показал на хората, доколко ценен е човекът в Божиите очи. „Във въплъщението на Бог Слово - пише прот. Георги Флоровски – се открива и осъществява смисълът на човешкото битие. В Богочовека Христос е показана мярката и висшият предел на човешкия живот1. На всеки, който иска да познае какъв би трябвало да е човек, сега  в Христа му е дарувано „антропологическо” откровение за човешкото съвършенство.

 

Веднага трябва да отбележим, че нито един Вселенски събор на Православната Църква не е поставил в центъра на своето съборно разглеждане въпросите за човешката природа на нашия Господ Иисус Христос. Те са били осветени в контекста на други богословски теми. Можем да твърдим с убеденост обаче, че всеки от седемте Вселенски събора е преоткрил пред нас нещо твърде важно по отношение на човешката природа на Спасителя.

 

Отците от първия Вселенски събор съставили Символ на вярата, наречен Никейски, за разлика от използвания сега в православното богослужение Никео-Цариградски. Тъй като на този събор в центъра на вниманието било лъжеучението на Арий, това съответно се е отразило и в текста на Никейския Символ на вярата, съставен от отците на събора. В голяма част от него се разкрива православното учение за божественото достойнство на Господ Иисус Христос. За човешкото му естество и въобще за Боговъплъщението е казано съвсем кратко: „заради нас човеците и заради нашето спасение слезе и се въплъти и въчовечи, страда и възкръсна в третия ден, възлезе на небесата и ще дойде да съди живи и мъртви2.

Въпреки краткостта на тези фрази, в тях са изложени две от най-важните вероучителни положения. Първото – накратко е разкрит смисълът на Боговъплъщението (заради нас човеците и заради нашето спасение). Второто – свидетелства се за истинността на всичко, което се е случило и реалността на човешкото естество на Христос (слезе и се въплъти и въчовечи, страда и възкръсна в третия ден…). имало е необходимост от това свидетелство, защото от първите векове на християнството са съществували лъжеучители, учещи за илюзорността на Боговъплъщението и призрачността на плътта на Спасителя. Упоменаване  на такива ереси ние срещаме още в апостолските послания (напр. 1Ин. 4:2-3). Затова подобни противодокетски свидетелства има и в доникейските Символи на вярата.

 

На Втория Вселенски събор, който бил свикан за окончателното низвергване на арианството, Никейският символ бил допълнен. Това било предизвикано от факта, че във втората половина на ІV век арианството се разпаднало на множество течения, някои от които се опитвали някак да се съгласуват с терминологията на Никейския символ, за да имат възможност да съществуват вътре в Църквата.

 

Важно е да се отбележи, че Никейският символ бил допълнен не само по отношение на последните пет члена, но е и значително разширен в частта му, където се говори за Боговъплащението. Даденото допълнение е обусловено от това, че в дискусиите с арианите се обсъждали не само въпроси за Божествеността на Христос и Светия Дух, но и за пълнотата на Неговата човешка природа. Още св. Атанасий Велики е показвал погрешното учение на арианите по отношението на плътта на Спасителя: „при тях човешката плът на Христа е само външен покров на Божеството, Което заемало в него душата3. За арианите да се говори за душа на Христа означавало да се говори за неговото Божество.

 

Освен това голямо смущение по това време в църковната среда предизвикало лъжеучението на Аполинарий Лаодикийски, който утвърждавал, че в Христос човешкият ум бил заменен от Божествения Логос. Именно Аполинарий, изменяйки донякъде арианското учение, придал значимост и популярност на техните идеи, отнасящи се към човешката природа на Христа.

 

Затова при светите отци критиката към арианството често се преплитала с критиката към Аполинарий, както например в разсъжденията на св. Григорий Богослов: „Ако някой се надява на човек, който няма ум, то той действително е лишен от ум, и не е достоен да е изцяло спасен; защото това, което не е възприето, не е изцелено; а което се е съединило с Бога, то е и спасеното… Ако Той е човек, нямащ душа; то същото казват и арианите, за да препишат страдания на Божеството; тъй като това, което привеждало тялото в движение, то и страдало. Ако Той е човек, имащ душа, без да има ум, как би могъл да е човек?… И така, за да ми окажеш съвършено благодеяние почети целия човек, присъедини и Божеството4.

 

И арианите, и Аполинарий, всъщност изповядвали една от формите на докетизма, затова отците на Втория Вселенски събор съществено допълнили и тази част на Символа на вярата, където се говори за реалността на Боговъпъщението. Указан бил смисъла на изкупителните страдания на Господа („ ..разпънат за нас..”) и подробно, чрез конкретно историческо описание, е засвидетелствана реалността на Боговъплъщението и истинността на Неговата човешка природа („ ..въплъти се от Духа Светаго и Дева Мария … при Понтия Пилата… и бе погребан.. в третия ден по Писанието…”).

 

Макар и Аполинарий да бил осъден на Втория Вселенски събор5, неговото учение повлияло много за възникването на монофизитството и той справедливо може да се счита за предтеча на тази ерес, затова и във вероопределенията на последващите Вселенски събори повторно биват включени фрази, отхвърлящи аполинарианската христология.

 

На Третия Вселенски събор не било съставено особено вероопределение, но бил осъден Несторий и с това била осъдена и несторианската христология, за основатели на която справедливо се считат учителите на Несторий – Диодор Тарсийски и Теодор Мопсуестийски. Обаче, тъй като на събора в съдържателно отношение не било дадено ясно определение, то и несторианското богословие, частично видоизменено (например приемайки почитането на Дева Мария за Богородица), продължило своето съществуване след този събор.

 

Трябва да отбележим, че догматически резултат от работата на събора бил придаването на висок вероучителен статус на 12-те анатематизми на свт. Кирил Александрийски ( които били редактирани от него след събора) и примирителното послание на св. Кирил и еп. Иоан Антиохийски.

 

Огромно значение в изложението на православното учение за човешката природа на Спасителя има вероопределението на Четвъртия Вселенски събор. По това време монофизитството било набрало голяма сила, неговите последователи, ловко манипулирайки с текстовете на Свещеното Писание и предшестващите Вселенски събори, отстоявали своите богословски позиции6, отхвърляйки нашето единосъщие с Христос по човечество. Затова било необходимо да се прокара ясна граница между православието и несторианството, от една страна, и между православието и монофизитството, от друга. Това било направено в знаменитото Халкидонско вероопределение. В него се съдържат важни положения относно човешката природа на Спасителя, на които ще се спрем подробно.

 

В Халкидонския орос се изповядва Господ Иисус Христос по човечество като „истински човек, от разумна душа и тяло” – това утвърждение означава, че човешкото Му естество е реално (непризрачно) и единосъщно с човешкия род. По този начин бил засилен никейският израз „въплъти се” и били отхвърлени не само арианските и аполинарианските идеи, но и всички варианти на докетската христология.

 

Освен това в Халкидонския орос се изповядва вяра в Христос, Който е съвършен в двете Си природи: „съвършен по божество и съвършен по човечество… във всичко подобен на нас, освен в греха”. Учението на Църквата за съвършенството на Христа, както по Божество, така и по човечество е извънредно важно и ние ще се спрем на него по-подробно и ще започнем с това да уточним богословския смисъл на понятието „съвършен”  (teleios — гр.).

 

В древногръцкия език думата „teleios” указва съвършенство, пълнота, цялостност, завършеност, безукорност, непорочност на този към когото се отнася и може да се употребява както в природен (отсъствие на повреда), така  и в нравствен смисъл7 (отсъствие на грях или порок). Подобна употреба на тази дума има място и в Свещеното Писание (дух. съвършенство: Быт. 6, 9; Быт. 18, 3; Мф. 5, 48 и др.; природно съвършенство: Прем. 9, 6; Евр. 9, 11 и др)8.

 

Веднага е необходимо да отбележим, че в разбирането на богословския термин „съвършен” се срещат две грешки.

 

Първата – когато „съвършен” се използва като синоним на думите „истинен”, без да се придава значение на това, че обемът на тези понятия е различен. Понятието „истинен човек” съдържа в себе си утвърждаване за реалността, непризрачността на човека, а понятието „съвършен човек” означава, че даденият човек не само е реален, но и обладава цялата пълнота на човешкото естество без каквато и да е повреда или щета, както по отношение на природата, така и в духовно-нравствен смисъл. Т. е. такъв човек притежава неповредена природа и е абсолютно безгрешен. Ако за някой човек може да се каже, че е „истинен човек”, това още не означава, че можем да го наречем „съвършен човек”, но, ако сме казали за човека, че е съвършен, то със самото това вече имплицитно потвърждаваме истинността на неговото съществуване. Изхождайки от това, в строго догматически смисъл да се каже „съвършен човек”, е позволително само по отношение на Господ Иисус Христос, както са правели и светите отци. Например св. Атанасий Велики пише: „Христос се именува съвършен Бог и съвършен човек; не затова, че Божието съвършенство се е променило в човешко съвършенство (което е нечестиво) и не по преуспяване в добродетелите и присвояване на правдата (това да не бъде!); но по пълнотата на битието, така че и едното и другото да бъдат един, по всичко съвършен, заедно Бог и човек9.

 

Според мисълта на св. Атанасий, съвършенството на Христовата плът не разрушава нашето природно единство с Господ, но е Негово отличително достойнство: „ Христос ни е освободил в Своето, подобно на нашето, но съвършено и по най-истински начин10. В този смисъл той говорил понякога за „несходство на Неговото естество с нашето11.

 

Втората грешка, която се среща е в това, че богословският смисъл на понятието „съвършен човек” се стеснява до тясно антиаполинарианско значение, т. е., до утвърждението, че съвършеният човек е този човек, който има ум. Такова погрешно разбиране на съвършенството възниква при невнимателна интерпретация на светоотеческите текстове насочени против ереста на Аполинарий.

 

Светите отците, доказвайки погрешността на учението на Аполинарий, казвали: тъй като Христос е съвършен човек, Той има и човешки ум (nous – гр.); т. е наличието на ум е едно от необходимите условия за съвършенство, но не достатъчно. Понятието за съвършена човешка природа на Спасителя никога не се е свеждала само до наличието на ум. От първите векове на християнството съвършенството на човешката природа на Христа се е разбирало от светите отци, като цялостна пълнота на човешкото битие без каквото и да е греховно разстройство и недостатък. Например св. Игнатий Антиохийски (ок. 107г.), предпазвайки своите ученици от докетските възгледи, учи: „Той (Христос – В.Л.)… е станал съвършен човек”12. Малко по-късно св. Ириней Лионски учил, че Христос е „човек… във всичко съвършен13. Ясно е, че нито св. Ириней, нито св. Игнатий, говорейки за съвършенството на човешката природа на Христос, не свеждат последното до банално „наличие на човешки ум”. За тях и за всички останали свети отци съвършенство означава цялостна природна пълнота и нравствена безупречност на Спасителя.

 

Сега да се върнем към текста на Халкидонското вероопределение, към фразата „съвършен по човечеството”. Изхождайки от гореказаното става ясно, че тук става въпрос, първо за пълнота и неповреденост (в това число и от първородния грях) на човешката природа на нашия Спасител, на второ място, за Неговата лична абсолютна безгрешност.

 

В качество на още едно важно потвърждение на това тълкувание на съвършенството на плътта на Христа можем да добавим знаменитото послание (томос) на св. Лъв Велики към Константинополския архиеп. Флавиан. Това послание, заедно с посланията на св. Кирил Александрийски, било положено в основата на Халкидонското вероопределение15 и справедливо се счита за най-доброто разгърнато тълкувание на текста на Халкидонското вероопределение16. В него, просто и ясно, в съответствие със светоотеческата традиция, се разкрива учението за съвършената човешка природа на Спасителя: „Истинният Бог се родил в истинско и съвършено естество на истински човек: всецял в Своето, всецял в нашето. Наше назоваваме това, което Твореца е положил в нас в началото и което Той искал да ни възвърне. Защото в Спасителя нямало и следа от това, което привнесъл в човека изкусителят, и което прелъстеният човек допуснал в себе си17. В тази фраза на св. Лъв му се отдало точно, и без да въвежда нови богословски термини, да изрази мисълта за съвършенството и непорочността на човешкото естество на Спасителя, отхвърляйки всяко съждение за повреденост или греховно разстройство на Неговата плът, привнесено в човека от грехопадението.

 

 

По този начин, с вероопределението от Четвъртия Вселенски събор, било утвърдено църковното учение за съвършенството на човешкото естество на Спасителя, изключващо всяка възможна мисъл за непълнота или греховно разстройство на Христовата плът. Безгрешността, непорочността, неподвластието на първородния грях отличават Спасителя от всички нас, но не разрушават нашето природно единство с Него. Защото греховното състояние на природата е неестествено за човека (светите отци го наричат противоестествено), възникнало е след грехопадението и затова не е необходимо свойство на човешката природа. Затова и възприемането на Спасителя на пълна човешка природа не означава, че Той я възприел заедно с първородния грях, както пише преп. Иоан Дамаскин: „Той възприе целия човек и всичко, свойствено на човека, освен греха, защото грехът не е естествен и не е вложен от Твореца в нас18.

 

Преподобният Ефрем Сириец е изложил тази мисъл в по-разгърнат и ярък образ: „Тъй като тялото на Адам било създадено по-рано от разстройството, което се появило в него, затова и Христос не приел разстройството, което по-късно получил Адам, тъй като то било някакъв придатък на немощност към здравата природа. И така, Господ приел здрава природа, здравостта на която погинала, за да може човек чрез здравата природа на Господа да възвърне здравостта на първобитната си природа”.

 

Наличието на непорочните страсти, на тленността и смъртта, в човешкото естество на Спасителя е давало повод на някои еретици (например Теодор Мопсуестийски) да учат за  разстроена от греха плът на Христос. Но, съгласно мислите на светите отци, наличието на непорочните немощи говори за Неговото унизително състояние (прие образ на раб) но не и за греховно повреждане на човешката Му природа. Споменатият от нас св. Лъв Велики в указаното съчинение пише: „Той станал причастник на човешките немощи, но от тук не следва, че станал участник и на нашите грехове. Той възприел образ на раб, без скверната на греха20.

 

Църковното учение за това, че Христос е имал съвършено човешко естество, непричастно към първородния грях, е принципно важно от сотериологична гледна точка. Православната Църква, чрез Свещеното Писание и единния глас на отците свидетелства, че Христос е „заклан за нас” (1 Кор. 5:7). За това са предсказвали пророците: „А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме” (Ис. 53:5).

 

Тази ключова сотериологична идея била завинаги запечатана от светите отци в Символа на вярата: „и бе разпнат за нас”. Мисълта, че Синът Божий е станал човек, за да пострада за нас, за нашите грехове е неопровержима и лежи в основата на православната сотериология. Но в какъв случай е възможно страдание за чужди грехове? Страданията на Господа Иисус Христос за нас са възможни само, ако Той няма необходимост да страда за Себе Си, т. е. ако Той няма греховно разстройство в Своето човешко естество (първородния грях) и няма лични грехове.

 

Мисълта за съвършената безгрешност на Господа ( и по отношение на личните грехове, и по отношение на прародителския грях) е ясно изразена в Свещеното Писание: Ап. Иоан Богослов учи: „Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в Него няма” (1Ин. 3:5 Срвн. 2Кор. 5:21) Апостол Павел така е изразил тази мисъл: „Защото такъв Първосвещеник ни и трябваше: свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците” (Евр. 7:26) Апостол Петър учи, че Христос, за да спаси света от греха, трябва да е „непорочен и чист агнец” (1Петр. 1:19), „Който взема върху Си греха на света” (Ин. 1:29), „Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу” (Евр. 9:14), а Неговата свята кръв могла да стане изкупителна за нас (Еф. 1:7; Кол. 1:14; 1 Петр. 1:18), да стане жертва „за греховете на целия свят” (1Ин. 2:2).

 

Ако Господ имаше повредено от греха човешко естество, още повече, ако Той макар и в малко би допуснал личен грях, то тогава Неговите страдания биха престанали да са спасителни за нас, тъй като тогава те вече не биха били страдания за нас, а по необходимостта на разстроеното от греха естество, биха били за Неговите грехове. За спасителност на такива страдания относно цялото човечество не може да става и дума.

 

Всички опити да се внедрят подобни мисли в църковното съзнание, под вид на учение за постепенното усъвършенстване в течение на земния живот на Христос (такъв опит предприел например, Теодор Мопсуестийски), били отхвърлени категорично от светите отци. Св. Григорий Богослов писал: „Ако някой казва, че Христос е станал съвършен чрез дела… да бъде анатема; защото това, което е получило начало или преуспява, или се усъвършенства, не е Бог, макар тези неща да се приписват на Христа (вж. Лк. 2:52), по отношение на постепенното им преуспяване21. Съвършенството на човешкото естество на Спасителя означава, че то е „непорочно и нескверно; защото лекува от позора и от недостатъците и скверните, произлезли от повреждението; защото макар и да възприел върху Си нашите грехове и да понесъл нашите болести, но сам не бил подложен на нищо, изискващо излекуване22.

 

Преп. Марк Подвижник, полемизирайки с последователите на Теодор Мопсуестийси и Несторий, категорично отхвърлил всякакви съждения за повреденост на Христовата плът като несъвместими с православното вероучение: „Светът умря чрез Адамовото престъпление. Ако плътта на Господа … е попаднала под греха; как тогава е можело да бъде отдадена за живота на света, когато и самата се е нуждаела, по твоето мнение, от изкупление… Ако, както ти казваш, плътта (на Христос) била проста, нуждаещата се от очистване, то откъде е нашето спасение?”23.

 

В богословската литература често се срещат занижени оценки относно значението на Петия Вселенски събор. Обаче в догматическо отношение 14 анатематизми на този събор едва ли могат да се подценят. В частност, в 12-ия анатематизъм прозвучало окончателното общоцърковно осъждане и анатемосване на идеите на Теодор Мопсуестийски за постепенното усъвършенстване на Христос, Който като че „Се отделял от по-лошото малко по малко, и по този начин, преуспявайки в делата, Се е подобрявал, и станал непорочен по начина Си на живот.. и след Възкресението станал неизменяем в помислите Си и съвършено безгрешен24.

 

Предаването на анатема на това зломислие било крайно важно, защото с приемането на учение за това, че Христос е страдал вследствие на греховното повреждане на Своята плът, се отхвърля не само учението за непорочността и чистотата на човешкото естество на Спасителя, което е ясно изразено в Свещеното Предание на Православната Църква, но и фундаменталният принцип на християнството, че Христос, „Който не знаеше грях” (2Кор. 5:21), „умря за греховете ни” (1Кор. 15:3).

 

Признаването на подвластност на Христовата плът на първородния грях, би било, всъщност, признаване на власт на дявола над човешкото естество на Спасителя, защото там, където има място греховността, там винаги има власт и дявола. Но това в корен противоречи на собственото свидетелство на Спасителя за Себе Си: „иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо” (Ин. 14:30).

 

Идеята за постепенно усъвършенстващия се Христос превръща християнството в нещо подобно на будизма: получава се, че Христос през целия си земен живот се е занимавал със самоусъвършенстване, а на християните им остава само по някакъв начин да възприемат този път на самоусъвършенстване. Такова разбиране на Христовите страдания, освен опасността, че свежда идеята за всеобщото спасение на света на нивото на индивидуалното изцеление на конкретно човешко естество, може и да се превърне в прекрасна вероучителна платформа за религиозен синкретизъм. Може би, затова тази еретическа богословска идея е толкова популярна сред протестантските икуменически богослови на Запад.

 

Църковните отци на Шестия Вселенски събор разкрили учението за съвършената човешка природа във волеви аспект, указвайки, че Христос, бидейки съвършен човек, имал и човешка воля. Можем да кажем, че и във въпроса за двете воли в Христос православните отци, всъщност, отстоявали учението за съвършенството на Неговите природи. Защото, ако в Христос не е имало Божествена и човешка воля, то тези две естества не биха имали природна пълнота, значи и природно съвършенство.

 

Освен това в материалите за този събор се намира и забележителното послание на св. Софроний Иерусалимски, което било прочетено на събора и одобрено от участниците му. В него, освен свидетелството, потвърждаващо наличието в Христа на човешка воля, има и дълбоки разсъждения за непорочните страсти на Спасителя. Св. Софроний подробно изяснява диалектиката на естественото и доброволното в човешкото естество на Господа, показвайки, че тези немощи в Неговото човешко естество са били едновременно и естествени и доброволни. В частност там е казано: „Той (Христос) понасял болка, защото Той дал, както и искал, на човешкото естество време да прави и търпи това, което му е свойствено, за да не бъде счетено Неговото въплъщение за някаква измислица или пуст призрак. Защото не по принуда и не по необходимост Той приел това, макар и да търпял  по естествен начин и по човешки и правел и вършил по човешки подбуди… И не затова, защото естествените и телесни движения по естествен начин Го подбуждали да направи това… но защото Той се облякъл в страстно и смъртно и тленно и неизбежно подлежащо на нашите естествени страсти тяло, и в това тяло, съгласно собствената Му природа, благоволил да страда и да действа даже да Възкресението от мъртвите… По този начин, Той доброволно по естествен начин показвал униженото и човешкото… Той доброволно станал човек, доброволно приел това. Не по насилствен начин или по необходимост, както е при нас ( в повечето случаи), не против желанието, но, когато и както поискал25.

 

Следвайки разсъжденията на св. Софроний, характерни за цялото светоотеческо богословие, можем да кажем, че способът на възприемане от Господ на униженото състояние на Своето човешко естество съществено се отличава от това, как това състояние се възприема от всички хора. Ние сме подчинени на това състояние по необходимост, доколкото сме наследили греховното състояние на природата от падналия Адам, а Той, имайки плът от Светия Дух и Дева Мария, чиста от първородния грях, възприел тези немощи доброволно. Затова действието на тези непорочни (естествени) страсти в Неговото човешко естество, макар и да се извършвало по естествен начин, но имало и определена разлика, за която казват светите отци, в частност, преп. Иоан Дамаскин пише: „нашите естествени страсти са били в Христос и съобразно естеството и по-горе от него. Тъй като те се възбуждали в Него съобразно с естеството, когато Той допускал плътта да претърпи свойственото за нея; а по-горе от естеството защото, природното в Христа не предшестваше волята Му. В действителност, в Него нищо не бе принудено, а всичко е доброволно. Защото по собствена воля Той гладуваше, по собствена воля жадуваше, доброволно се страхуваше, доброволно умря”26.

 

Доброволността на Господните страдания не означава, че Христос преди всяко страдателно състояние се е колебаел и правел избор: да съизволи или не… Такова учение е отхвърлено от светите отци27. От първия момент на Въплъщението Той е приел да изпие цялата „чаша” на страданията, но това съизволение не се е превърнало в категорична предопределеност към страдания. Той винаги е бил свободен и способен, както по Своето човечество, така и по Своето Божество да отхвърли пътя на страданията. Бидейки човек, Той е можел да не отиде в пустинята, и там да се мъчи от глад, можел е да не изгони търговците от храма, за да не предизвика тяхната злоба, можел е да не отива в Гетсиманската градина, за да избегне пленяването и т. н. , но Той доброволно не се е отклонил от това. Бидейки Бог, Той е можел да направи камъните в пустинята на хлябове и да се избави от глада, можел е да призове повече от 12 легиона ангели и да се освободи от взелите Го в плен, Той винаги можел да преодолее всичко унизително за Него със силата на Своето Божество, но никога не направил това. В такова непрестанно самоотхвърляне на Своето всемогъщество по Божество и на съвършенството си по човечество се проявила доброволността на Неговото унижение и подвиг.

 

Православното учение за спасението на човешкия род чрез страданията и унижението на Сина Божий е изложено от св. Лъв Велики, който пише: „Следвайки нашите немощи, Господ умалил Себе Си заради неможещите да Го вместят и скрил под покрова на тялото великолепието на Своето величие, защото зрението на хората не можело да го понесе. Затова се казва още, че Той е унижил Себе си (Фил. 2:7) тоест като че ли се отслабил със Своята Собствена сила.” По този начин, чрез унижението и страданието на „съвършено безгрешния” Човек била съкрушена силата на родоначалника на греха: „Господ встъпва в борба с най-свирепия враг не в Своето величие, а в нашето смирение, заставайки пред дявола в същия този облик и същата тази природа, причастна и на нашата смъртност, но съвършено безгрешна. Разбира се, за това Рождество е чуждо това, което се казва за всички: „Кой ще се роди чист от нечист? Ни един.”(Иов. 14:4). Затова върху това единствено Рождество не преминало нищо от плътската похот, не го докоснало нищо от греховния закон.”29

 

 

В течение на Своя земен живот само веднъж, пред тримата избрани ученици, в мярата, в която можели да вместят тайнственото за тях откровение, Господ явил истинното величие и славата на Своето съвършено обожено човешко естество, и така засвидетелствал доброволността на Своето унижение. В кондака на празника Преображение, добре са разкрити тези два аспекта: „На планината си се преобразил, доколкото можеха Твоите ученици да вместят Твоята слава, Христе Боже, та когато те съзрат разпнат, да уразумеят, прочее, волното Ти страдание и да проповядват на света, че Ти си сияние на Отца.”

 

Само в човешката природа на Спасителя, която е изцяло чужда на греха и порока, и нямаща греховна предопределеност към страданията и смъртта, тленността и смъртността са били едновременно и естествени и доброволни. Изглеждащата противоречивост на тези качества е обусловена изключително от нашия личен жизнен опит в греховната плът, обречена на тление и смърт. Ние не можем да си представим какво значи да си свободен по отношение на смъртта и тлението, и как е възможно тяхното доброволно възприемане, затова ни е трудно да възприемем това по отношение на Господа. За нас законите на падналото естество изглеждат несъкрушими, и тази илюзорна представа ни пречи да осъзнаем величието и съвършенството на човешката природа на Спасителя. За светите отци едновременната естественост и доброволност на тленността и смъртността на Господнята плът била очевиден факт, който може да се разгледа от различна гледна точка.

 

При онтологично разглеждане, е ясно, че тленността и смъртността се проявяват в човешката природа на Спасителя по естествен начин. Св. Григорий Богослов пише за това: „Той се изморявал и гладувал, жадувал и бил в борба, и плакал – по закона на телесната природа”30, защото тленността и смъртността – това е едно от възможните естествени състояния за тварната природа, защото тварната човешка природа сама по себе си е несамодостатъчна и защото тлението и смъртността за нея не са нещо изкуствено или принципно невъзможно.”

 

Св. Атанасий Велики отбелязва, че даже за първозданния Адам в рая до грехопадението смъртта и тлението не били нещо противоестествено: „Човекът, като сътворен от нищо, по природа е смъртен; но, по причина на подобието със Съществуващия, ако бе съхранил онова устремяване към Него със своя ум, можела да забавя в себе си естественото тление, и да пребивава в нетление31. Преп. Иоан Дамаскин, позовавайки се на обожеността на плътта на Спасителя, учи и за съхраняването от естествената смъртност: „човешката плът по своята природа не е животворяща, плътта на Господа, ипостасно съединена със Самия Бог слово, макар и да не загубила свойствената на природата смъртност, обаче, по причина на ипостасното съединение с Бог Слово, станала животворяща32.

 

При сотериологично разглеждане, е очевидно, че тленността и смъртността са били възприети доброволно, защото Сам Господ, по Своята воля, в течение на целия Си живот, не препятствал естественото съществуване на тленността и смъртността в Своята плът, както казва св. Атанасий Велики, „смъртта на всички била приведена в изпълнение в Христовото тяло”. Убедително доказателство за доброволното съществуване на смъртността и тленността в човешката природа на Спасителя е дадено в Евангелието – Господ Сам казва за Себе Си: „Аз си давам душата, за да я приема пак. Никой не Ми я отнима, но Аз Сам от Себе Си я давам. Имам власт да я дам и власт имам пак да я приема”(Ин. 10:17-18).

 

Архиеп. Василий Кривошеин, във връзка с Кръстната смърт на Спасителя, пояснил доброволността на Господните страдания така: „доброволността на смъртта (на Спасителя – В.Л.) е нужно да се разбира не само в този смисъл, че Христос не се е съпротивлявал на разпъващите Го, но и че бидейки неподвластен на смъртта, Той по собствена воля умрял на Кръста по човечество34.

 

Прот. Георги Флоровски изложил светоотеческата мисъл за доброволността на Господните страдания във връзка с принципа на Божествената любов: „Свободата на Христос  от първородния грях заключава и Неговата свобода от смъртта, която е „отплатата на греха”. Спасителят още от рождение е неподвластен на покварата и смъртността. И както първият Адам преди грехопадението, Той е способен да не умира изобщо (potens non mori), макар че очевидно все пак може  да умре (potens autem mori)… И затова смъртта на Спасителя била и можела да бъде само доброволна – не по необходимостта на падналото естество, но по свободен избор и приемане. Нужно е да различаваме: възприемането на човешката природа и вземането на греха от Христос35

 

Естественото и едновременно с това доброволно възприемане на тленността и смъртността на природата не е възможно за никого от потомците на падналия Адам, защото в нас тези качества действат по причина на разстроеното от първородния грях естество с неумолима принудителност, независимо от нашата воля и желание. Господ, по силата на Своята съвършена безгрешност, няма тази греховна „принудителност” в Своята плът, затова и бил абсолютно свободен не само в Своите отделни постъпки, но и в самия способ на съществуване в тварния свят. Всичко се осъществявало или възприемало от Господа доброволно. И по отношение на смъртта Спасителят на света се възползвал от Своята свобода така, както искал – доброволно приел страдания и смърт за хората. Преп. Иоан Дамаскин пише: „Господ Иисус Христос, бидейки безгрешен… не бил подчинен на смъртта, защото смъртта влязла в света чрез греха (Рим. 5:12)”36. Той Сам бил Господар на Своето съвършено човечество и затова доброволно претърпял всичко необходимо за спасението на хората, за да се освободят от тази фатална подчиненост на тлението и смъртта, както пише св. Лъв Велики: „немощта и смъртността, които не са грях, но са наказание за греха, били приети от Изкупителя на света като мъчение, за да послужат като откуп за нашите грехове37.

 

Бог Слово се въплъщава заради доброволни страдания и смърт в плът – тази мисъл често се повтаря в творенията на светите отци. Свети Григорий Ниски говори за необходимостта от смъртта на Христа по плът: „Ако някой точно изследва тайнството, по скоро ще каже, че не по причина на раждането последвала смъртта, но, напротив, заради смъртта било възприето раждането38. Тертулиан подчертавал, че „определението на смъртта е причина за раждането (на Христос – В. Л.)“39. По мисълта на светите отци именно желанието, чрез собствената доброволна смърт да разруши закона на смъртта, е главната причина за смъртта на Господа по плът. Мисълта, за възможното греховно състояние на Неговото човешко естество като причина за смъртта била отхвърлена категорично от светите отци.

 

Господ, по Своето човеколюбие, възприемайки унижението, страданието и смъртта, възникнали поради греховете (но не и греховността на човешката природа в собствен смисъл на думата), с това приема върху Себе Си отговорността за греховете на Своето творение, както пише св. Григорий Богослов: „Като Глава на цялото тяло, приема на себе си и моето непокорство. Затова, като не се подчинявам и се бунтувам, защото отричам Бога и заради страстите в мен, всичко което ще се каже за мен, се отнася и за Христос40.

 

Подобна мисъл е изложил и преп. Иоан Дамаскин малко по-различно: „Христос се назовава раб само по наименование, защото без да е такъв прие заради нас образа на роба и заедно с нас започнал да се нарича така. Защото бидейки безстрастен, Той заради нас подчинил Себе Си на страдания и стана слуга на нашето спасение41.

 

Темата за естествеността и доброволността на Христовите страдания е принципно значима за правилното разбиране на православното учение за спасението, и светите отци, за да не се объркаме в своите разсъждения, са ни показали важен вероучителен ориентир – тези два принципа (естественост и доброволност) относно страданията по плът на Христа Спасителя, в това число и по отношение на тленността и смъртността на Неговата плът трябва да се изповядват и да се възприемат в неразривно единство.

 

В заключение на всичко казано по-горе, можем да направим следните изводи:

 

1. В деянията и решенията на Вселенските събори на православната Църква са получили принципно догматическо потвърждение следните тезиси:

 

1) Нашият Господ Иисус Христос имал истинно човешко естество, т. е. то не е било призрачно или мнимо, а реално човешко естество, имащо всички онтологически качества, присъщи на човека;

 

2) Той е имал съвършено човешко естество, не само в смисъл на пълнота и неповреденост на възприетата от Него човешка природа, но и в духовно нравствен смисъл, т. е. Той не е имал греховно разстройство (първородния грях) в Своето човешко естество от момента на Въплъщението.

 

3)Той е съвършено чист от всякакъв възможен личен грях;

 

4)Унизителното състояние е възприето доброволно от него за спасението на човешкия род;

 

5) Всецяло възприел човешката природа, имал и човешка природна воля;

 

6) Двете естества се съединили неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно в ипостаста на Бог Слово;

 

2. В духовно-практическо отношение главният извод е в това, че съвършеният човек не е абстракция. Църквата не само има представа за съвършен човек, но и показва на всички питащи и искащи реални примери въплъщението на това съвършенство.

 

В Божественото Откровение са показани двата най-важни антропологически примера на съвършено идеално състояние на човека. Първият – това са първосъздадените хора Адам и Ева до момента на грехопадението, и вторият е Господ Иисус Христос. Примерът от живота на Адам и Ева до грехопадението макар и да е напълно реален, но е твърде труден не само за подражание, но даже и за разглеждане, затова с него някак си е трудно да се съотнасяме.

 

Обаче другият пример на съвършен човек – Господ наш Иисус Христос, за нас, хората, живеещи след грехопадението, е крайно важен, защото Христос е явил чрез Себе Си пълнотата на човешкия живот в условията на света, повреден от греха. Затова тези два примера на съвършенство не са тъждествени. Важно е и това,че Той не само е явил, но и открил път към достигане на това съвършенство, и Сам станал Наставник по този път. Този идеал, въпреки своята висота е достъпен за човека. Затова, ако ние действително искаме да познаем пълнотата на човешкото битие, сме длъжни, преди всичко, да обърнем своя мислен взор към нашия Спасител.

 

В рамките на неголям доклад няма възможност да се опише човешката природа на Спасителя във всички основни известни нам проявления, това е тема за отделна сериозна и твърде плодотворна работа. Нашата цел беше да покажем, че единствено в Христа се разкрива загадката на човека. Само в съотношение на Христос всеки човек може да познае себе си без измама, да се откъсне от лъжата и да познае истината. Светител Николай (Велимирович), великият сръбски подвижник и изповедник на 20 век, е изразил тази мисъл посредством прекрасен образ: „Христос се явява това огледало, в което всеки се вижда такъв, какъвто е. Това единствено огледало е дадено на човечеството, за да гледат всички в него и да виждат, какви са. Тъй като в Христос, като в най-чисто огледало всеки вижда себе си болен и уродлив и още вижда своя прекрасен първоначален образ, какъвто е бил и какъвто е длъжен отново да стане42. Затова изучаването на светоотеческото учение за човешката природа на Спасителя е много ценно и не се отнася само към сферата на отвлеченото академично богословие. Чрез разкритието на това учение стават ясни ориентирите по духовния път на човека, преоткрива се величието на подвига на нашия Спасител, и се разкрива непостижимата дълбина на човешкия живот в Бога.

 

 

 

 

 

Флоровский Георгий, прот. Догмат и история. М., 1998. С.181.

Никейский Символ веры цитируется нами по изданию: Деяния Вселенских соборов: В 4-х т. Спб., 1996. Т. 1. С. 69-70.

См.: Болотов В.В., проф. Лекции по истории Древней Церкви. М., 1994. Т.4. С. 135.

 Григорий Богослов, св. Послание к пресвитеру Кледонию, первое… Т.2. С.10-11.

 См.: Деяния Вселенских соборов: В 4-х т. Спб., 1996. Т. 1. С. 116.

6 См.: Болотов В.В., проф. Лекции по истории Древней Церкви. М., 1994. Т.4. С. 248-249).

7 См.: Древнегреческо-русский словарь / Сост. И.Х. Дворецкий. Под ред. С.И. Соболевского: В 2-х т. М., 1958. Т.2. С.1611.

 В творениях святых отцов в отношении Господа Иисуса Христа это слово употребляется так же и в нравственном, и в природном смысле. (См.: Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1991. P.1380).

 Афанасий Великий, св. Против Аполлинария. Кн.1, 16… Т. 3. С.334.

10 Афанасий Великий, св. Против Аполлинария. Кн.1, 14… Т. 3. С.332.

11 Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-Слова… Т. 1. С.234.

12  Игнатий Антиохийский, св. Послание к Смирнянам Гл.4… С.303.

13  Ириней Лионский, св. Доказательство апостольской проповеди. Гл.39… С.588

14  Традиционное утверждение о непричастности первородному греху плоти Господа содержится во всех известных изложениях или курсах Православного догматического богословия. См., например: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С.107-109; Воронов Ливерий, протоиер. Догматическое богословие: Из лекций для студентов СпбДА. М.-Спб., 1994. С.42; Помазанский Михаил, протоиер. Православное догматическое богословие. Джорданвиль, 1963. С.119. Филарет Черниговский, архиеп. Православное Догматическое Богословие: В 2-х ч. Спб., 1882. Т.2. С. 46-49; Макарий (Булгаков), архиеп. Православно-догматическое богословие: В 2-х т. Репринт. Коломна, 1993. Т.2. С.67 -78; Сильвестр, еп. Опыт Православного Догматического богословия (с историческим изложением догматов): Киев, 1891.Т.4. С.57. Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое богословие: В 2-х ч. Ставрополь-Губернский, 1903. Ч.2. Втор. половина. С. 66-74 и др.

15  Воронов Ливерий, протоиер. Догматическое богословие: Из лекций для студентов СпбДА. М.-Спб., 1994. С.41.

16  .: Деяния Вселенских соборов: В 4-х т. Спб., 1996. Т.2. С.242).

17  Деяния Вселенских соборов: В 4-х т. Спб., 1996. Т.2. С.233.

18  Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн.3. Гл.20. М., 1992. С.113.

19  Ефрем Сирин, св. Толкование на Четвероевангелие. Гл.1… Т.8. С.12

20 Деяния Вселенских соборов: В 4-х т. Спб., 1996. Т.2. С.233.

21 Григорий Богослов, св. Послание к пресвитеру Кледонию, первое… Т.2. С.9-10.

22  Григорий Богослов, св. Слово 45. На Святую Пасху… С.670.

23  Марк Подвижник, св. Против Несториан // Богословский сборник. Православный Свято-Тихоновский институт. Выпуск 4. М., 1999. С.140.

24  Деяния Вселенских соборов: В 4-х т. Спб., 1996. Т.3. С.473.

25 Деяния Вселенских соборов: В 4-х т. Спб., 1996. Т.4. С.152.

26 Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн.3. Гл.20. М., 1992. С.113.

27  Наилучшим образом несостоятельность такого учения раскрыта пр. Максимом Исповедником, в связи с учением о двух волях во Христе. См.: Орлов И. Труды св. Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух волях во Христе: Историко-догматическое исследование. Спб., 1888. С.113-144.

28  Лев Великий, св. Слово на праздник Рождества Христова, пятое П.2. Цит. по: Задворный В. История Римских пап. М., 1995. Т.1. С.275.

29 Лев Великий, св. Слово на Святую на Рождество Господа нашего Иисуса Христа // Встреча. МДА, 2000. №1(11). С.5.

30  Григорий Богослов, св. Слово 38, на Богоявление или Рождество Спасителя… Т.1. С.530.

31 Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-Слова… Т. 1. С. 196-197.

32  Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн.3. Гл.21. М., 1992. С.114.

33 Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-Слова… Т. 1. С.217.

34  Василий (Кривошеин), архиеп. Спасительная миссия Христа на Кресте и в Воскресении // ЖМП, 1973. №2. С.66.

35  Флоровский Георгий, прот. О смерти крестной // Догмат и история. М., 1998. С. 184-187.

36  Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн.3. Гл.2. С.119.

37 Лев Великий, св. Слово второе на Воскресение Господне П.2. Цит. по: Задворный В. История Римских пап. М., 1995. Т.1. С.303.

38  Григорий Нисский, св. Большое огласительное слово. Гл.32….Ч.4. С.81.

39 De carne Christi, 6, PL 2, 764.

40 Григорий Богослов, св. Слово 30. О богословии четвертое… Т.1. С.431.

41 Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн.3. Гл.21. М., 1992. С.114.

42  Николай (Велимирович) Сербский. Беседы. М., 2001. С. 446.

 

 

 

 

Ролята на скърбите в нашия живот

Май 27, 2014 in Външни

 

Често ни задават въпроса: каква роля в живота на човека играе скръбта – индивидуална и общочовешка – особено в наши дни, когато скръбта може да се да види навсякъде? Тази тема е била подробно разгледана от отците на Църквата, та да не възниква ни най-малко недоразбиране. Но поради това, че светоотеческото учение може да остане неразбрано за широкия кръг читатели, където битува и се преумножава скръбта, накратко ще разгледаме тази важна тема, за да утешим онези, за които тя е насъщна.

 

 

 

 

Страданието е антипод на желанието на човека, насилие над неговите стремежи, то мъчи и угнетява тялото и душата. Естеството на страданията е едно, макар начините и степените на техните прояви да са различни. Понякога скръбта е способна изцяло да разруши живота на човека. Много хора отбелязват сходството на такъв род скърби със смъртта, с края на кратковременния живот.

 

Скръбта е състояние, което независимо от своето съществуване, никога не е било естествено за човека. Нашето състояние в бъдещия живот ще бъде далеч от „скръб, печал и въздишка”, каквото то било в момента на нашето сътворение. По този начин, скръбта е възникнала след грехопадението на човека, явила се следствие от изгонването от рая, своеобразно наказание, за хората намиращи се в изгнание , които трябва да претърпят толкова ужасни неща.

 

Но това е само външната проява на скръбта, с която се отличават нейните скрити вътрешни свойства,  с това тя и е интересна, като най-голяма философия. Скръбта е способна да издигне човека на небивала висота на съвършенство и щастие – главната цел на всеки от нас. Както бе казано – страданието, скръбта, болката – това е нещо, което ние не желаем, което избягваме, когато то идва и ни изнурява. Това е нещо диаметрално противоположно на това, което ни се нрави, към което се стремим, на което се радваме, това, което ни позволява да поемем дъх свободно. Страданието и наслаждението са резултати от две съвършено различни ситуации. Страданието и скръбта се появили след грехопадението и имат два различни източника. Първият – скръбта като Божие наказание – „със скръб и в пот на лицето ти”, „ще умножа и преумножа скръбта ти”. Вторият – скръбта като лишение от всяко благо и наслада, от което човек бил разделен. По този начин, от самото начало на своето съществуване ние вървим ръка за ръка с болката и труда, докато не се „върнем в земята, от която сме били взети”.

Но сега нас не ни интересува естествения анализ на такива привични за нас неща, но тяхната философия, цената, която ние плащаме за нашия живот и за нашия успех. Сега, както и по-рано, предписаната от Бога цел на нашата дейност е – „да обработваме и пазим”. По този начин за нашето усъвършенстване е необходимо да обработваме и пазим Него Самия. „Как?” – ще попитате вие. Както и преди грехопадението, така и сега ние трябва да пазим Неговите заповеди. Но съществуват някои разлики. Преди грехопадението на нашето естество били присъщи простота, чистота, природната добродетел – истинна и безкористна. Нашите стремежи и движения били насочени към Бога, нашия Отец. Но в настояще време дяволската измама и злодеяние въвели човека в заблуда и променили неговото първоначално естество, довели го до сложното, неразбираемото, лукавото, обрекли човека да е„прилежать на злая от юности своей”, с всички произтичащи оттук последици. Нашето естество се развратило и отвратило от послушанието и от светите мисли, но заповедта да „обработва и пази” останала неизменна. Това е и ключът към разбирането на това, какво значение в живота на човека има скръбта.

 

Нашето разтлято естество, мислещо, желаещо и действащо лукаво, се нуждае от съответстващо изцеление, за да не се „изврати болнавото, а да бъде изцелено”, както изцелявал Бог Слово, като станал човек. Но при това – трябва да отдадем дължимото на голямата премъдрост и милосърдие на нашия Спасител. Той не предявил към нас нови изисквания, даже след Неговото Божествено самопонизяване. Той ни оставил предишната заповед „обработвай и пази”. И тази Божия заповед представлява лекарството, способно да изцели нашето немощно естество. Нашата „прилежащая на злая” същност изгубила естествените закони на вярата, правдивостта, истината и произтичащите от тях благочестиви състояния. Вместо това тя породила неверие, неправда, лъжа, измама, за които е „срамно и да се говори” и даже да се мисли. Дадената ни Божествена заповед представлява не просто заповед на Господаря на своите подчинени. Напротив, това е изцеляващ и спасителен ограничител за нашето естество. Заради своето собствено благо е необходимо ние да „пазим твърдо пътя”.

 

 

Това предполага борба, която и е източника на съществуването на скръбта. Човекът, стремящ се към блага цел, неизменно се сблъсква със злото, тъй като „законът в моите членове воюва против закона на разума”, и нашите намерения се оказват пленници на нашата лъжлива същност. При това се стараем не да й се подчиняваме, вследствие от което се ражда противоречието, а оттам скръбта и болката. А ако преуспяваме във високото познание и вяра, нашата борба се усилва, и се потвърждават думите на Соломон: „Този, който умножава познанието, умножава скръбта”.

 

Кратко и обобщено ние описахме първата разновидност на скръбта. Втората е различна от първата, тъй като не е подвластна на нашата воля и произлиза от други причини. Тези хора, които са съумели да разберат своето предназначение, с твърда вяра и подчинение на Божествените заповеди противостоят на извратения дух. В този случай, Бог, с Неговото отеческо и свято предвиждане, няма нужда да наказва такива хора, за разлика от онези, които изискват „юзда и юлар, за да ти се покорят”. Онзи, който вследствие от своето неверие, невнимание, безгрижност и други всевъзможни предлози в една или друга степен се съпротивлява на Божествените заповеди, така или иначе пожънва същите плодове – различни лишения и наказания. Именно така човек се оказва в заплетения лабиринт на скърбите. Но този, който е „мъдър, ще забележи и ще разбере милостта Божия”. Тук и започват да действат висшата справедливост и тайните Божествени решения.

 

 

Нашият благ Владика знае, че нашето отдалечаване от Неговата свещена заповед да „обработваме и пазим” е обусловено не от пълното отрицание на Неговата пресвета воля, а от нашето незнание и неопитност, които често влекат след себе си различни душевни слабости. Господ отечески се вмесва и с помощта на различни възпитателни мерки се опитва да ни повлияе, в зависимост от степента на нашата упоритост и своенравие. Да, оттук е скръбта и болката. Скръбта, мъката, несполуката, унижението, оскърблението, разочарованието – както вътрешни, така и външни, травми, болести, понякога дълги и мъчителни, раздяла с близките и родни хора, и, накрая, смъртта, са плодовете на тези предпазни мерки. Човекът, заблудил се в лабиринта на скърбите, но останал глух към Божествената воля, не е способен да намери утеха даже в собствените си знания и логика. Това го кара да се върне при Бога Спасителя, единствения, Който може да го спаси, и да завика със съкрушение и скръб: „Съгреших пред Тебе Спасителю, като блудния син, приеми ме, каещия се и помилвай ме Боже”.

 

Този начин на Божествено поучение, както учат светите Отци, ще е суров дотолкова, доколкото е невъзможно неговото задържане спрямо тези, които не желаят да внимават и да се поправят.

 

В безкрайния лабиринт на човешките несъвършенства има както вродени, така и придобити недостатъци. За съжаление, жалките условия на съществуване подбуждат нещастния човек да повтаря един, два или няколко пъти една и съща грешка или престъпление. Това е най-трагичната ситуация, подобно на библейското „лекувахме Вавилон, но не се изцели”. Но да не бъде Господ на силите Иисус Христос да е суров към нас и да не се продължи нашето малодушие. Подай ни, Боже, по Своята милост, свето просвещение и сила да приемем Твоята свята воля, устроителна или поучаваща, та дано можем да я разберем, запазим и се изцелим и всецяло да се подчиним на Твоето произволение, защото в него е животът, и Ти Сам Си Живот и Светлина за човеците, дошъл в света, но не всички Те възлюбиха, предпочитайки тъмнината пред Тебе, истинната Светлина!

 

 

Този, който желае да се освободи от горчивия опит на Божиите искания, да се спаси от срама след понесеното наказание, трябва усърдно да се опитва да съхранява осъзнаването на своите постъпки и, съгрешавайки и падайки, отново да се вдига за най-скорошно покаяние. Или безропотно да претърпява всички настигащи го трудности, с благодарност към човеколюбието на Бога, Който под вид на “изисканото от длъжниците” ни спасява.

 

Съществуват и изпитващи скърби, които Господ изпраща на благочестиви хора, за да ги открие на света за всеобща полза. Понякога скърбите се изпращат с това, за да опазят хората от бъдещи грешки, които човек би извършил по свое незнание и грях, ако Господ не би предупредил това със Своето изпитание. Често по Божие произволение, ние поемаме чуждите изпитания и скърби: притесняващият става притесняван, обвиняващият – обвиняван, клеветящият – оклеветен. Тежестта на скърбите на духовните чеда пада върху духовните отци, преминава от страдащите върху молещите се и състрадаващите им.

 

Безусловно, обикновеният човек трудно ще разбере същността на премъдрата Божествена воля, която се основава на духовните закони. По-за предпочитане би било, ако човек безропотно и мъжествено претърпява всички нещастия, въздавайки благодарност на спасителното Божие провидение и Неговата любов, насочваща ни към спасение и завръщане в нашето първосъздадено естество. Светите Отци особено подчертават, че всички изпитания, скърби и страдание носят полза, а всяко противопоставяне и ропот са абсурдни и неприемливи. Нашият благ Владика „дотолкова възлюби света, че отдаде Своя Единороден Син”, за да не даде да погине никой. Той „не иска смъртта на грешника, но да се обърне грешникът и да бъде жив”. Та как тогава Той може да се радва на нещастията на Своите раби, Този, Който „умря за нас грешните” по собствена воля?

 

 

Говорейки за доброволните страдания и скърби, на които се подхвърляме, считаме за необходимо да споменем още един факт. Но силите, които ни заставят да действаме съгласно закона на доброто и добродетелта, не са разпореждане или заповед на Бога, обричащи ни на сляпо подчинение. Те ни помагат в укротяването на нашето немощно естество, от ранна младост „удобопреклонно към злото”. Съответно, нашата борба и трудове са насочени към това, да не се поддадем на тази тъмна страна на нашата същност, която взима началото си след грехопадението и става все по-лоша от нашата безгрижност и незнание. Борбата за правдата не трябва да се основава само на заповедта, утвърждаваща справедливостта. Тя трябва да произтича от логическото мислене на човека, неговото природно чувство за собствено достойнство и благородство. Същото се касае и до другите добродетели на човека, такива като благоразумие, кротост, незлобливост, смиреност, любов към ближните. Този, който не се опитва да се издигне на висотата на тези добродетели, по един или друг начин се поддава на злото, и затова се развращава, пада и, в края на краищата, загива.

 

Коя е причината за ропота на малодушните, противопоставящи се на скръбта и страданието, желаещи да живеят само по желанието на своето сърце, или, по-скоро, стремейки се към насладите, и в края на краищата, питащи, какво лошо има в тяхното поведение? Такива хора предпочитат да „се удавят в чаша вода”. Какво лошо има в това, ако съм несправедлив – както от нравствена, така и от материална гледна точка? Какво лошо има в това, ако съм малко лицемерен, дребнав, егоистичен, тщеславен? А какво ще стане ако отпуснем нашето сърце в просторите на егоизма? Врагът на истината и бащата на греха – дяволът, ще ни въведе в заблуда, ще ни накара да се поддадем на любопитството и простото описание на греха, тъй като знае, колко лесно е да ни плени. Той непреодолимо ни влече и с неудържима настойчивост се опитва да ни склони към отстъпка и съгласие с неговите правила. Клинчето, с най-тънкото острие, прави едва забележима цепнатина, която впоследствие разрушава всичко. Такова свойство има и грехът, както сламата срещу огъня, както камъкът срещу склона, както постоянно издигащата се стръмнина. Затова светите Отци съветват: ако си отиваш – отивай си – малкото, което си направил, за да се задържиш, няма да те спаси от вражия плен. Привеждаме такива примери, за да разясним същността на доброволната скръб и страдание, които по естествени причини са необходими, сдържащи фактори във всекидневния живот.

 

 

Връщайки се към началото на нашия разговор за това, каква роля играят в нашия живот скърбите и страданията, се убеждаваме, че тази роля, безусловно, е положителна, тъй като без скърби успехът изгубва своето значение. Именно скърбите помагат да застанем на пътя на обновлението и усъвършенстването „в мъж съвършен, в пълнотата на възрастта Христова”. На светите Отци принадлежат множество ярки примери, сентенции, описания, дадени с дълбока мъдрост и познаване на тази тема. И нека всички желаещи със задълбочено внимание вникнат в същността на този духовен закон, за да се научат и да се просветят в пълна мяра, тъй като нашата цел тук е да дадем обобщен и кратък отговор на този въпрос.

 

Нашият човеколюбив Владика е посял в нас отвращение към болката и страданието, станали последици на нашето грехопадение. Това е станало за нас полезен материал, причината за успеха и прогреса. Ако по-рано думите „болка” и „смърт” предизвиквали ужас и неприемане, то сега те носят оздравяване, очистване, просвещение и усъвършенстване в мярата на Христа. Свети апостол Павел се „хвалел със скърбите”, както със собствените, така и с Христовите. Всички светци били изпитани с множество скърби и чрез това достигнали съвършенство. Множество изпитания се паднали на техните плещи, за да се поправят. А колко изпитания и скърби ще потрябват на нас, за да се смирим и научим да „правим добро, навикнали да вършим зло”?

 

Ще кажа нещо, което може да се стори парадоскално. Сладчайшият наш Иисус – нашият живот – „понизяваше Себе Си” и чрез страданията на Кръста ни дарува спасение, и затова макар и да не ни принуждават да вървим по пътя на скърбите и страданията, именно този път трябва да предпочетем, тъй като Господ наш е вървял по пътя на скърбите. А законът на любовта предполага с всички сили да бъдем предани на онзи, когото обичаме. Няма нужда от други стимули за нерешителните и безгрижни хора, за да престанат да бездействат и търсят напразни оправдания, защото е „дошъл часът да се пробудим от съня…”.

 

Никой никога не трябва да изпитва ближния си, даже самия сатана не можем да изпитваме, тъй като нищо не остава незабелязано от нашия Създател. Всяко изпитание и скръб, случващи се в живота, не се извършват сами по себе си, но ни се изпращат свише от Справедливия Съдия и висшата справедливост с цел от нас не да се изиска, а да се изцели нашата немощ.

 

На ръце ще Те понесат, та да не се препънеш о камък с ногата си” – Господ твърди, че „всички косми на главата ни са преброени”, и толкова други примери от Свещеното Писание потвърждават всеобхващащата и справедлива грижа на Бога за Своите творения.

 

В такъв случай, може ли едно творение да бъде несправедливо или да посяга срещу друго? Наказанието се стоварва в зависимост от времето и ситуацията и се изправя пред нас във вид на различни изпитания, които ще ни помогнат да се възхитим от справедливостта Божия, достигаща до най-малките частици на Своето творение, с цел премахването на неговата тъмна страна.

 

 

И така, никой от нас не трябва да се оплаква от случващите се с него беди. Трябва да търси тяхната причина в своята безотговорност и със своевременно и искрено покаяние да спре това наказание, тъй-като то е дадено именно с тази цел, както отбелязахме по-горе. „Ако съдехме самите себе си, нямаше да бъдем съдени; а бидейки съдени, наказваме се от Господа, за да не бъдем осъдени със света”.  Господ казва: „Който не е с Мене, той е против Мене, който не събира с Мене, той разпилява.” Този, който се стреми винаги да бъде с нашия Господ Иисус Христос, нека да помни тази заповед: „Гради и пази” и това, че всички светии заради тази заповед са държали „нелекият път”, знаейки, че „Неговата заповед е живот вечен”.

 

Този, който мисли и постъпва иначе, разпилява не просто материалните блага, а своя собствен живот.

 

 

старец Йосиф Ватопедски (+2009)

 

Източник: http://carstvo-maloe.com/fathers/starec-jisif-vatopedski/item/538-starec-josif-vatopedski-roljata-na-skurbite-v-nashija-zhivot
 

Православието и Теорията за еволюцията

Март 26, 2014 in В търсене на вярата, Начална страница

 

 

Ти ме помоли да отговоря на въпроса дали научното разбиране за еволюцията на света и човека може да се съвмести с традиционните опит и знание на Православието. Ти питаш още какво е мнението на Отците по този въпрос  и дали по принцип е нужно да има такова съвместяване. Накратко, аз написах следното:
 
Антропологията на Новия Завет е свързана с антропологията на Стария Завет. Цялото благовестие на Стария Завет е: Човек е образ на Бога. Цялото благовестие на Новия Завет е: Богочовекът е истинският образ на човека. Всичко небесно, божествено, вечно, безсмъртно и неизменно у хората е образът на Бога, богоподобието на човека.
 
Богоподобието на човека беше увредено от доброволния грях, извършен от човека в сътрудничество с дявола – увреждане посредством греха и смъртта, които произтичат от прегрешението. По тази именно причина Бог стана човек, за да възстанови Своя образ, покварен от греха. Ето защо Той се въплъти и живя в света на човека като Богочовек, като Църквата, за да предостави образа на Богочовека – всичко необходимо за този деформиран, създаден по Божи образ човек, за да израсте той (в Богочовешкото тяло на Църквата, с помощта на Светите Тайнства и добродетели) „до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство“(Еф.4:13). Това е Богочовешката антропология. Предназначението на богоподобните същества, известни като хора е едно: да станат постепенно съвършени както Бог Отец, да станат богове по благодат, да достигнат до обожение, Христоподобие, Троицеподобие. Според Светите Отци „Бог стана човек, за да може човекът да стане бог“ (св. Атанасий Велики).
 
Но така наречената „научна“ антропология не признава богоподобието на човешкото съществуване. Нейните привърженици отхвърлят прогресивността на Богочовешката еволюция на човека.
 
Ако човек не е образ на Бога, тогава Богочовекът и Неговото Евангелие са нещо неестествено за него, нещо механично и непостижимо. Тогава, би могло да се каже образно, Богочовекът Иисус е робот, построен от други роботи. Богочовекът става  тиранин, който насилствено иска от хората да бъдат съвършени същества, какъвто е Бог. Ние говорим за утопия, илюзия и недостижим „идеал“. Така всичко се опростява до мит, наратив.
 
Ако човек, следователно, не е богоподобно същество, тогава самият Богочовек е ненужен, защото научните теории за еволюцията не приемат греха, нито приемат Спасителя от греха. В секуларния свят на „еволюцията“ всичко е природно (естествено) и няма място за греха. Именно за това е шега да се говори за Спасител и за спасение от греха. В крайна сметка всичко е естествено: грях, зло и смърт. Защото, ако всичко в човека се проявява и е резултат от еволюцията, тогава няма нищо, което трябва да бъде спасено в него, тъй като нищо не е вечно и неизменно, но всичко е земно, от глина  и като такова е преходно и нетрайно.
 
В такъв свят на „еволюция“ няма място за Църквата, която е тялото на Богочовека Христос. Теология, която основава себе си на антропологията на научната теория на еволюцията, е нищо повече от самоотрицание. По същество това е теология без Бог и антропология без човек. Ако човек не е безсмъртен, вечен и образ на Бог, тогава всички теологии и всички антропологии са нищо друго освен глупава шега, трагична комедия.
 
Православната теология и връзката, която ние имаме със Светите Отци е начинът за нашето издигане към Богочовека, към Православната всеобхватна истина. Това е нещо, което се нуждае от анализ, и е за тези, които се занимават с въпроси от Евангелието. Всички Евангелски въпроси са по своята същност фокусирани на проблема за човека. И всички проблеми на човека са фокусирани на един основен въпрос, този за Богочовека. Само Богочовекът е универсалното решение на енигмата, наречена човек. Без Богочовека и извън Богочовека, човекът винаги – съзнателно или не – е сведен до някакво човекоподобие, супермен или дори до дяволочовек. Доказателства и свидетелства за това? Цялата история на човечеството!

 

превод от английски

източник:http://www.johnsanidopoulos.com/

 

 

Нетварната светлина и богопознанието според св. Григорий Палама

Март 15, 2014 in Беседи, Начална страница

Въпросът за богопознанието и неговите граници в православната исихастка традиция бил един от основните проблеми в спора между св. Григорий Палама и Варлаам. Този въпрос има пряко отношение както към православната антропология, така и към православната триадология и христология. Това е така, защото благодарение на  благодатното преобразяване на своите грехообразни страсти чрез подвижническа борба, исихастът става “бог” по благодат, достига истинско богопознание и богообщение, започва да води динамичен христообразен начин на съществуване и става участник и сънаследник на вечното Божие Царство. Нетварната светлина е идентична с Божията енергия, която разкрива нетленния и безначален живот на Света Троица. Трябва да се отбележи, че християнската аскетическа мисъл приела термини, които носят дълбокия печат на античната духовност. Гръцкият термин θεωρία бил едно от централните понятия в неоплатоническата мистика и  означавал висша степен на духовно възхождане. В православно-аскетическите писания на този термин съответстват различни понятия, в зависимост от дадения контекст, напр.  общение, сливане, осияние, но в много случаи уместният превод е съзерцание – този съзерцателен аспект на τεωρία е признат от всички подвижници[1]. Въпреки това, поради факта, че съзерцаването предполага разстояние или отдалечаване между съзерцаващия и Съзерцавания, православната антропология често говори за действително съединение с Бога, затова в латиноезичната литературата е въведен термина “съзерцание-съединение – (contemplation-union)”[2] , което е немислимо извън рамките на автентичния православен аскетически опит.

 

Според Варлаам светлината, която видели учениците на Тавор, била призрачна светлина, нещо което се появява и изчезва, подобно на светкавица. Това било и причината за твърдението му, че философите превъзхождат пророците, както и че философското познание, което се постига чрез разсъдъчната способност, стои над пророческото и апостолско познание, ограничено единствено до привидения и символи. В това отношение Варлаам е верен последовател на бл. Августин и всички схоластически философи, които считали Таворската светлина за тварна[3].

 

Светците, които чрез литургично-подвижнически живот са достигнали обожение, станали са съсъди на Светия Дух и са придобили богопознание, знаят от опит, от своето участие в тяхната личната Петдесетница, че Божията енергия е нетварна, тъй като Бог ги е удостоил да съзерцават тази енергия като светлина[4]. Съзерцаването на нетварната светлина е станало възможно единствено поради факта, че човек се намира в единство с Бога, а едновременно с това богосъзерцанието е и богопознание, което превъзхожда безкрайно всяко човешко рационално и сетивно познание[5].

 

Естествено без Боговъплъщението не би било възможно истинското богопознание и човешкото единство с Бога, но Христос поставя началото на новата богочовешка реалност, Църквата, в която всеки нейн член  чрез вътрешно динамично преобразяване достига до охристовяване – облагородяване на всички неестествени страсти, като се съединява с Христос, Истинската Светлина[6].  В момента на Въплъщението Божествената светлина се съсредоточила в Богочовека Христос и по този начин Неговата човешка природа била обожена. Христос винаги притежава тази светлина, макар и невидима за човека, и всъщност на Тавор се преобразил не Христос, а апостолите, които дотогава  не можели да проумеят и видят със своите духовни очи тази неописуема тайна[7]. За тях това било освобождаване от историята и възприемане на една вечна реалност[8].  Затова св. Григорий Палама пише, че светлината на Преображението няма нито начало, нито край, а е вечна и  извънвремева, ипостазирана в Личността на Христос[9],  чието съзерцаване дарява истинско богопознание. Това светотроично познание открива пред подвижника необятните хоризонти на вечността и неизразимата благост на любовта, в която е смисълът на битието[10].

 

Но това богопознание преминава в богословие[11], което в аскетическата мисъл е плод на съзерцанието. Когато човек придобие благодатно богопознание и съзерцава божествената светлина, след това той богословства, разказва за това което и видял и познал. Затова истинското богословие не е плод на рационалистически разработки и логически абстракции или резултат от научно критическо изследване[12], а енергийно участие в нетварния живот на троичното битие.

 

Св. Григорий Палама много ясно изразява това, като пише, че този, който е очистил душата си от всякакви помисли за земните неща, откъснал се е от всичко земно чрез спазването на Божиите заповеди, достигнал е безстрастие, като е оставил всякаква познавателна дейност чрез непрекъсната и искрена молитва и е просветлен по неописуем начин от недостъпната светлина, той самият е станал светлина, и като съзерцава тази светлина разбира, че Бог е извор на това сияние, което превъзхожда всяко разбиране[13].   По- този начин св. Отец отговаря на нападките, че светлината не притежава пълнота на битието. Сам Бог, Който не само е пълнота на битието, но стои над това битие, е Извор на нетварната светлина.

 

Съзерцаването на тази светлина е идентично с участието на човека в божиите нетварни енергии, то е богообщение и богопознание. Но това богопознание и превъзхождащата сила на съзерцанието, стоящо  над всяко човешко умозрение[14] – което не е плод на рационалстически умозаключения, логически схеми и силогистически похвати -  се дължат на боготворящия дар на Духа, тъй като пневматологичното и христологичното измерение на духовния живот и опит в Православното Предание са тясно свързани. Затова Св. Григорий Палама нарича тази светлина “слава Божия, слава на Христа, слава на Духа”[15], тоест боготворящият дар на Духа е тайнствената светлина, която преобразява в светлина тези, които приемат нейното изобилие[16], а също така нейното съзерцаване е възможно благодарение на “боготворящото общение с Духа”[17] Св. Отец изключва всякаква възможност светлината да се разглежда като проста алегория или плод на рационално знание[18]. Нейното съзерцание е влизане в нов образ на битието, където съзерцаващият сам става светлина[19].  “Боговидението, обожението и единството на човека с Бога дават на човека екзистенциално богопознание”[20].  Това означава, че не само Ангелите са “втора светлина”, които отразява Първата божествена светлина, но и хората могат да станат равни на Ангелите (св. Йоан Лествичник) и непосредствени причастници на божествената светлина. На друго място св. Григорий пише, че в известна степен човекът превъзхожда Ангелите, на които е дадено единствено да отразяват Светлината, докато човек може да стане бог по благодат, тъй като Божественият Логос не е станал Богоангел, а Богочовек[21].

 

Виждането на светлината винаги е предхождано от тежкия подвиг на непрестанната молитва, покаянието, сълзите – т.е.  динамичните усилия за промяна на нашия автономизиран начин на съществуване. Затова съзерцаването на божествената светлина не само дава екзистенциално познание, но и “ни  ражда отново и дори ни сътворява отново. . .Тази светлина, присъща на Отца на светлините (вж. Йак. 1:17) е светлина на любовта и на познанието. Това обаче са любов и знание от особен порядък – те двете се сливат в едно, и всъщност са едно във вечността”[22].  Св. Григорий нарича тази светлина “вечна, извънвремева, непристъпна”[23],  а в отговор на варлаамовото учение, че богопознанието е достъпно единствено на философите, както и че богопознанието чрез ноетично просветление не е истинско, той пише, че Бог е познаваем не само чрез това, което е, но и чрез това което Той не е, както и чрез вечната светлина, която стои над   всички същества[24].  В подкрепа на това са думите му, че съзерцаването й превишава всяка познание[25]  и след като  се отнася към сърцето на вярващите и достигналите съвършенство, тя стои не само над светлината на човешкото познание, чиито източник са  елинските учения, но и над  светлината, която идва от Свещеното Писание, защото последната може да се сравни със “светилник, който свети на тъмно място, докато съзерцанието на нетварната светлина прилича на утринната звезда, която свети през деня, тоест слънцето”[26].

 

За това свидетелства и подвижникът от миналия век Софроний Сахаров: “даден ми беше опит за различни видове светлина и светлини: “светлината” на художественото вдъхновение, породено от красотата на видимия свят; “светлината” на философското съзерцание, което преминава в мистически опит; да вмъкнем тук и “светлината” на научното познание – винаги и неизбежно с относителна стойност. А вече в зряла възраст, когато се завърнах при Христос, като съвършен Бог, ме осия безначалната светлина. Тази чудна светлина. . .затъмни всички други светлини, също както от изгряващото слънце не могат да се видят и най-ярките звезди”[27].

 

Разбира се, пълнотата на това съзерцание на светлината ще се осъществи в есхатона[28], но и сега светците стават причастни на тази светлина по неизказан начин, като залог[29] за Бъдещия век.  Богосъзерцанието не е безлична стихия, изолирано събитие или действие, а органически елемент[30] в духовния процес на “ставане” на човек, насаден в  благодатната светотайнствена атмосфера на Православната Църква – процес, който включва всички негови познавателни способности. В триадологичен аспект съзерцаването на нетварната светлина ни открива и утвърждава божествеността на Христос, чрез Него познаваме и Отца (вж. Йоан 10:15), а самото съзерцание е възможно благодарение на благодатта на Светия Дух. По този начин човек участва опитно и енергийно в единното битие на Троицата, което е и  залог за неговото прославяне при славното Второ Пришествие на Христос. Свети Силуан пише, че “в Светия Дух се познава Господ и Светият Дух пребивава в целия човек – и в душата, и в ума, и в тялото”[31].

 

Подвижническият опит, опитът от любовта и безстрастието преобразяват човешкото естество с помощта на Божията благодат и по този начин духовните способности на човек се изострят – затова съзерцанието включва в себе си и прозорливостта – “способността за виждане и постигане на явленията и нещата в света в тяхното съкровено устройство, връзка и смисъл”[32]. Но от този естествен, хоризонтален план на тварното битие, съзерцаващият нетварната светлина преминава към боговидение и богопознание. Затова св. Максим Изповедник пише, че когато умът, поради влечението на любовта, се възнесе към Бога, тогава човек не усеща себе си, а бидейки  озарен от божествената безпределна светлина, престава да усеща всичко тварно, точно както видимото око не вижда звездите, когато е насочено към слънцето”[33]. Тази светлина не е идентична със интелектуалната светлина, тоест с озарението на разума в абстрактно-логически смисъл. Напълно погрешно би било светлината като метафорическото наименование да се приписва единствено на интелектуалното познание. Като свръхсетивна реалност нетварната божествена светлина  изпълва целия човек, а не само една негова способност[34].

 

В “Светогорския Томос” св. Григорий пише, че умът възприема светлината по различен начин от чувствата[35]. Той  се противопоставил остро на твърдението, че нетварната светлина може да бъде възприета единствено чрез чувствата или разума, като изтъква, че възприемането й стои  както над чувствата, така и над разума, бидейки едновременно знание и незнание[36] Затова съзерцанието е свръхсетивно и богосъзрецанието става богопознание , като в него участва  целият човек, обожен чрез същата светлина на благодатта – тази благодат, която е “светлината на Преображението, славата на Възкресението и вятърът на Петдесетница”[37].

 

В проповед на Преображение св. Андрей Критски казва, че на Тавор апостолите придобили свръхестествено възприятие, а св. Григорий Палама нарича тези нови способности за възприятие  свръхсетивни или умни сетива[38], които представляват претворяване, преобразяване и преодоляване на всички способности от  умно-сетивната сфера на възприятие на човека. Когато той като теоцентрично евхаристийно битие стане участник в неизразимото любящо личностно общение с Бога и благодарение  на това достигне безстрастие, тогава Божията любов, която  се излива към него, преминава в съзерцание на нетварната светлина. Тази светлина е  Божията безначална енергия, която прониква в човека и пронизва целия му организъм, така че той става “нова твар” и “безначален” не по своя произход, а по дара на благодатта.  И в този смисъл богопознанието винаги е свързано с пришествието на Бога у човека. Когато стане жилище на Света Троица (Вж. Йоан 14:2)  и бъде удостоен да съзерцава нетварната светлина, той узнава неизразимите тайни и тайнства на Изначалното и Вечно Битие. Същевременно това автентично богопознание е и личностно общение на човека с Бога, което   става извор на “безценно утешение, усещане за вечността, преодоляване на смъртта”[39].

 

В Светогорския Томос св. Григорий Палама пише“. . .когато придобият духовна и свръхестествена благодат и сила, достойните виждат с чувство и ум това, което е над чувството и ума”[40]. Тук се открива истинската природа на исихасткото съзерцание и на богословското учение на св. Григорий Палама, което увенчава продължителната борба на светоотеческата предание за преодоляване на платоновия дуализъм, дуализма между чувственото и умопостигаемото, чувството и разума, материята и духа. Бог превъзхожда  всяко тварно битие и по Своята същност е напълно недостъпен, тъй като няма никакво сродство между тварното и Нетварното[41]. Затова единственият път за постигане на истинско богопознание на Живия Бог е цялостното излизане от всичко, което е тварно. Разбира се, това излизане не трябва да се възприема като спиритуализация на човека, която го превръща в ум, както мислят Ориген и Евагрий, нито пък в смисъла на “чувствената мистика”, както смятат месалианите. Напротив, тук става въпрос   за “цялостно приобщаване на човека към Нетварното, общение, което предполага съединяването на човешката личност с Бога, съединяване, което превъзхожда всяко познание и е път за преодоляване на всички ограничения, свойствени на тварната природа”[42]. . .

 [1] Вж. С. С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр. 120.

[2] Пак там, стр.121.

[3] H.Vlachos, Saint Gregory Palamas as a hagiorite, www. pelagia.org; H. Vlachos, The Mind of the Orthodox Church, www.pelagia.org; J. Meyendorff, A study of Gregory Palamas, New York, 1998, 187; Й. Мейндорф, Иисус Христос в Восточном Православном Предании, www.apologia.narod.ru.

[4] H.Vlachos, Saint Gregory Palamas as a hagiorite, www. pelagia.org.

[5] Й. Майндорф, Византийско Богословие, София, 1995, стр. 102; H.Vlachos, Orthodox psychotherapy, www.pelagia.org; J. Meyendorff, A study of Gregory Palamas, New York, 1998, 168.

[6] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 510.

[7] Пак там, стр. 506.

[8] . Вл. Лоски, Мистическото богословие на Източната Църква, Велико Търново, 1993, стр. 119; V. Lossky, In the image and likeness of God, New York, 1985, 61.

[9] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 506.

[10] Арх. Софроний (Сахаров), Видеть Бога как Он есть, www.hesychasm.ru.

[11] Евагрий, “Този, който не е видял Бога, не може да говори за Него”. Ясно, е че  тук под богословие не трябва са разбира “школното”, “академическо” богословие, утвърдено на Запад.  С. С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр. 120.

[12] Арх. Софроний (Сахаров), Видеть Бога как Он есть, www.hesychasm.ru.

[13] Цит. по H.Vlachos, Orthodox psychotherapy, www.pelagia.org.

[14] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 506; J. Meyendorff, A study of Gregory Palamas, New York, 1998, 168.

[15] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 506.

[16] H.Vlachos, Orthodox psychotherapy, www.pelagia.org.

[17] Пак там.

[18] П. Минин, Древно-църковната мистика, В. Търново, 1999, стр. 89.

[19]  С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр.136; Επ. Καλλιστος, Η Ορθοδοξος οδος, www.myriobiblos.gr.

[20] H.Vlachos, Orthodox psychotherapy, www.pelagia.org.

[21] Арх. Киприан (Керн), Антропология св. Григория Паламы, Москва, 1996, стр. 424.

[22] Арх. Софроний (Сахаров), Видеть Бога как Он есть, www.hesychasm.ru.

[23] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 506.

[24] Триады 2,3,78, www.hesychasm.ru.

[25] Триады, 2,3,5, www.hesychasm.ru.

[26] Триады, 2,3,18, www.hesychasm.ru.

[27] Арх. Софроний (Сахаров), Видеть Бога как Он есть, www.hesychasm.ru.

[28] П. Минин, Древно-църковната мистика, В. Търново, 1999, стр. 89-90.

[29] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 506.

[30] С. С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр. 136.

[31] (Цит. по Арх. Софроний (Сахаров), Видеть Бога как Он есть, www.hesychasm.ru.

[32] С. С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр. 120.

[33] Глави за любовта, І, 10, цит. по С. С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр.120.

[34] Вл. Лоски, Боговидение, www.hesychasm.ru; Επ. Καλλιστος, Η Ορθοδοξος οδος, www.myriobiblos.gr

[35] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 510.

[36] J. Romanidis, Notes on the palamite controversy, www.romanity.org; С. С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр. 120.

37 Ι. Βλαχος, Οσοι πιστοι, www.pelagia.org; J. Romanidis, Notes on the palamite controversy, www.romanity.org; Й. Майндорф, Византийско Богословие, София, 1995, стр. 102.

 

[38] В С. С.Хоружий, Аналитический Словарь, Исихастской антропологии, стр. 137.

[39] Арх. Софроний (Сахаров), Видеть Бога как Он есть, www.hesychasm.ru.

[40] Γρηγορίου του Παλαμά, Απαντα τα έργα, Θεσσαλονίκη, 1983, 510.

[41] Вл. Лоски, Боговидение, www.hesychasm.ru.

[42] Пак там.

 

 

 

 

Християнската философия на културата

Февруари 8, 2014 in В търсене на вярата, Начална страница

 

Ние живеем на географска и духовна граница между два свята, между две култури, между Изтока и Запада. Нашата народна душа е изпратена в този тайнстсвен свят и й е казано: живей на острието на меча! Може ли който и да е от нас да живее безопасно върху острието на меча? При такъв живот не е ли необходимо да бъдем постоянно нащрек? От една страна душата ни привлича със своя магнетизъм метежният Запад , а от друга с тайнствената си красота ни примамва спокойният Изток. Под лъскавата повърхност на Запада бушуват вулканични противоречия; под грапавата повърхност на Изтока шумят богожадуващи бездни на духа. И нас ни разкъсват двата свята. Накъде ще тръгнем: на Изток или на Запад? Душата ни трябва да бъде херувимски прозорлива и серафимски чувствителна, за да може да тръгне и върви по пътя, който няма да я доведе до смърт. Не казвай: нека се раздели душата на нашия народ, неко половината да тръгне на Изток, а другата половина на Запад. Приятелю, може ли окото ти да вижда, ако го разделиш? Може ли сърцето ти да усеща, ако го разсечеш? Може ли да просъществува царство, ако се раздели? Самите факти неоспоримо отговарят и неопровержимо свидетелстват: не може. Как тогава душата на нашия народ може да живее и да не умре, да стане безсмъртна, ако се раздели?

 

Не трябва да се заблуждаваме, положението на нашата народна душа е съдбоносно сериозно; само опортюнист може да се отнася към него несериозно. Основен принцип на народната психология е: всеки индивид носи в себе си не само съдбата на своята собствена душа, но и на народната. Всеки е отговорен за всичко. В тялото на нашия народ душите ни са преплетени помежду си, както корените в земята, от които расте един ствол, едно дърво. У всекиго е душата на всеки, а всички души съставляват един неделим организъм. Ако душата ми е заразена с егоизъм, нима отровната няма да се разлее по целия организъм на народната душа? Ако твоето сърце е заразено със саможивост, нима не си станал гангрена в организма на народната душа, гангрена, която трябва веднага да се отсече?

 

Свикни с мисълта, че народната душа не е нещо отделно от нас; тя е органично единство от всички отделни души. Каквото и да вършиш, каквото и да мислиш, каквото и да чувстваш твоята работа, твоята мисъл, твоето чувство прониква в душата на целия народ, влиза в нея с всички свои пороци и добродетели, гадости и радости. За здравето на нашата народна душа е отговорен всеки един от нас- и най-големият и най-малкият, и най-ученият, и най-неграмотният, и най-видният, и най-униженият.

 

Когато нашата народна душа за първи път се е изправила на кръстопътя между двата свята, Св. Сава решително я повел по пътя на Богочовека Христос. Преди него тя е била сляпа; чрез него е прогледала и за първи път е видяла вечната Истина и вечния смисъл на живота. От смъртното той обърнал душата ни към Безсмъртния, от временното към Вечния, от човешкото – към Богочовека. По кой път ще тръгнем, приятели мои, когато душата ни, като красива птица, запърха в клетката на нашето тяло, забърза мъчена от съдбовните въпроси: какво е животът, какво е смъртта, защо се дава живот на човека, след като завършва със смърт? Налегнат ли ни тези страшни въпроси, кой ще ни отговори на тях: дали европейският човек или Богочовекът?

 

Ако човек не си е задал тези съдбовни въпроси, бъдете сигурни, че още не е излязъл от животинския стадий, още не се е развил в човек. Ако някой счита, че стои по-високо от животните поради това, че разкошно се облича и храни, посочете му животните и растенията. Забележете, нима полският крин не е по-красиво облечен и от славния цар Соломон? Нима не е по-разкошно украсен и от Савската царица? Забележете, нима пчелата не се храни по-добре от всеки богаташ, тъй като се храни с цветя? А когато сериозно се вгледате в някои представители на нашата интелигенция, ще видите, че те още не са излязли от неорганичното състояние, понеже живеят с тяло и за тялото, заради този тленен глинен пашкул на душата.

 

Който веднъж сериозно се замисли по растовски над тайнственото същество, което се нарича човек, той трябва или като Растко с цялото си същество да повярва в Господа Христа, или да извърши самоубийство, неизбежно да извърши духовно самоубийство, а може би и физическо. Живеейки на съдбоносната граница на културите, нашият човек, сблъскал се със съдбовните въпроси, не може да се помири, докато решително не тръгне или по пътя на европейския човек, или по пътя на Богочовека. Какво го очаква на единия и какво на другия път? С какво завършва единият и с какво другият път? На какво се основава културата на европейския човек и на какво културата на Богочовека?

 

Европейската култура се основава на човека като на темел. С човека се изчерпва нейната програма и цел, нейните средства и съдържание. Хуманизмът е нейният главен архитект. Цялата е изградена върху софистическия принцип и критерий: човекът е мярка на всички неща, видими и невидими, и то европейският човек. Той е върховният създател и подател на ценностите. Истина е това, което той провъзгласи за истина; смисъл на живота е онова, което той провъзгласи за смисъл, добро и зло е онова, което той провъзгласи за добро и зло. Казано кратко и искрено: европейският човек е провъзгласил себе си за бог. Нима не сте забелязали, как безкрайно той обича да богува, да богува с науката и техниката, философията и културата, религията и политиката, изкуството и модата да бъде бог на всяка цена, макар с инквизиция и папизъм, макар с меч и огън, макар с троглодитство и човекоядство? Той с езика на своята хуманистично-позитивистка наука е обявил: “Няма Бог”. И воден от тази логика той смело е извел заключението от това: тъй като няма Бог, тогава аз съм бог!

 

Европейският човек нищо не обича така, както да се представя за бог, макар в тая вселена да е като мишка в капан. За да покаже и докаже, че е бог, той е обявил всички светове над нас за пусти, без Бог и без живи същества. Той на всяка цена иска да овладее природата, да я подчини на себе си, затова е организирал поход срещу природата и го е нарекъл култура. В него е впрегнал своята философия и наука, своята религия и етика, своята политика и техника. Успял е да излъска някое парче от повърхността на материята, но не я е преобразил. Борейки се с материята, човекът не е успял да я очовечи, но тя е успяла да го ограничи и направи повърхностен, да го сведе до материя. И той, обграден с нея, съзнава себе си като материя, само като материя.

 

Знаете ли кой е победил? Иронията. Защото културата е направила човека роб на материята, роб на предметите. Очевидна е истината: европейският човек робува на предметите, не властва над тях. Самозваният бог раболепно се покланя пред предметите, пред идолите, които сам е направил. В своя поход срещу всичко надприродно, той с придобивките на собствената си култура е заменил всички надматериални стремления: заменил е небето, заменил е душата, заменил е безсмъртието, заменил е вечността, заменил е живия и истинен Бог. Човекът провъзгласил културата за бог, тъй като Понеже на тази помрачена звезда той не може да издържи без бог, без какъвто и да е бог, макар бил той и лъжовен. Такава е мрачната ирония на така устроения човек.

 

Нима не забелязвате, че европейският човек в своята културомания е превърнал Европа във фабрика за идоли? Почти всеки предмет на изкуството е станал идол. Нашето време е идолопоклонническо. Никой континент не е така наводнен с толкова идоли, както днешна Европа. Никъде няма такова преклонение пред предметите и никъде не се живее толкова за предметите и заради предметите, както в Европа. Това е идолопоклонство от най-лошия вид, понеже това е преклонение пред пръстта. Кажете, нима човек не се кланя на червеникавата пръст, когато саможиво обича земното, пръстеното свое тяло и упорито твърди: тяло съм и само тяло? Кажете, нима европейският човек не се кланя на червеникавата глина, когато за свой идол провъзгласява класата или народа, или човечеството?

 

Няма съмнение, Европа не страда от атеизъм, а от политеизма; не страда от липса на богове, а от прекалено много богове. Изгубила истинския Бог, тя иска да удовлетвори глада си по Бога със създаването на множество лъжливи богове, идоли. Превърна науката и нейните хипотези в идоли; от религията и нейните представители също е създала идоли; от политиката и партиите пак е създала идоли; от модата и манекените отново са нейни идоли. А над всички тях, на трона на егоизма тя е поставила европейския човек, европейския Далай лама.

 

В своята същност европейската култура е овампирен фетишизъм, фетишизъм в европейско издание, в европейски костюм. “Чревоугодие за предмети” е характерна черта на европейския човек. Фетишистката метафизика на европейската култура практически се изразява с фетишистката етика. Старият езически фетишизъм се е отличавал с човекоядство. А нима новият европейски фетишизъм не людоедства, само че маскирано, културно ? Нима европейската култура чрез своята наука не е провъзгласила за главен принцип на живота борбата за съществуване? Какво е това, ако не призив за човекоядство? Това не означава ли: човече, бори се за съществуване с всички средства; ако трябва дори с човекоядство! Главното е да оцелееш! Как? Това не е под контрола на съвестта. Животът е кланица, в която по-силният има право да убие по-слабия. Нещо повече: по-слабите хора са материал за по-силните. Тъй като няма нито Бог, нито безсмъртие, тогава на човека всичко му е позволено заради оцеляването. Позволен е грехът, позволено е злото, позволено е престъплението. Позитивната наука е обявила: всичко, което става, става по природни закони. В природата господства законът на необходимостта като върховен закон. Той владее и над хората, и над техните мисли, чувства, стремежи, постъпки. Когато грешат, хората грешат по необходимост. Човече, ти не си виновен, дори за най-голямото твое престъпление не си виновен, защото всичко което вършиш, го вършиш по природна необходимост. Не се учудвайте! Не може да съществува грях за човек, за когото не съществува Бог, тъй като грехът е грях пред Бога. Ако няма Бог, тогава няма ни грях, ни зло, ни престъпление.

 

Метафизическят нихилизъм на европейската култура, изразен в принципа “няма Бог”, е трябвало да се появи като практически нихилизъм, чийто принцип е: няма грях, всичко е позволено! Обърнете внимание, със своята философия и наука, със своята техника и политика европейката култура систематично изтласква от човека всичко, безсмъртно и вечно, виртуозно парализира в него усещането за безсмъртие, смалява душата му, докато не я сведе до нула.

 

Трябва да се освободим от Бога това е явното или тайно желание на мнозина строители на европейската култура. Те работят за това чрез хуманизма и ренесанса, чрез русовския натурализъм, романтизъм и волунтаризъм, чрез парламентаризма и революционизма. А по-смелите от тях са създали лозунга: трябва да убем Бога! Най-накрая, най-последователният строител и най-искреният изповедник на европейската култура Ницше, от върха на човекоманиакалната пирамида на егоизма е обявил вестта: “Бог умря!”

 

Когато няма нито вечен Бог, нито безсмъртна душа, тогава няма нищо абсолютно, нищо ценно, тогава всичко е относително, всичко е преходно, всичко е смъртно. И наистина, абсолютните ценности са отхвърлени , а са се възцарили относителните. Няма съмнение, релативизмът е и логика, и природа, и душа на хуманизма. Айнщайновата теория на относителността е резултат на хуманизма и всички негови философски, научни, технически и политически разклонения. Но не само това: в крайна сметка хуманизмът не е нищо друго, освен нихилизъм.

 

Немският философ Карл Джоел така очертава кризата на европейския дух: “На нашия светоглед не му достига стремеж към цялостност и абсолютен смисъл. Липсва ни цялостност в убежденията, а най-голяма сила имат убежденията и вярванията. Нашият морал няма велики характери; нашата история няма личности, чрез които се изразява целия народ и цялото време в най-сбита форма. Не ни достига велика поезия, тъй като нашата фантазия, откъсната от световната цялостност, се хваща само за малкото, а в голямото само си играе, понеже нашата поезия вече не носи онова усещане на класиците за света, което е давало на техните стихове по-висш звук и на техните образи вътрешна необходимост. Имаме най-упойващата живопис на тона без мелодия, най-разкошния патос без етос, най-разнообразния инструментариум, илюстрация, режисура, най-веща техника без душа. Имаме най-атративен център, най-богата сцена, най-живо действие без герои, а с масовки и кукли. Имаме режисура като изкуство с най-силни ефекти, изкуство на явленията без същност. Имаме най-богат живот, но той няма мир и заобленост, вътрешна хармония, понеже не му достига цялостен смисъл, помиряване на човека и света. Така кризата на философията става криза на епохата.”

 

Да, хуманизмът не е могъл да не се развие в нихилизъм. Нима може човек да не стане нихилист, когато не признава никаква абсолютна ценност? Ако следвате логиката до края и вие ще трябва да дойдете до заключението, че релативизмът е баща на анархизма. Щом всички същества са относителни, тогава нито едно от тях няма право да се налага над другите. Опита ли се, трябва да воюва до смърт. Щом всички ценности са относителни, какво право има която и да е от тях да се наложи като най-голяма и върховна? Въз основа на какво твоята истина, приятелю, измества моята, когато и едната, и другата са относителни? Щом в човешките светове няма нищо абсолютно, тогава не съществува нито йерархия на съществата, нито йерархия на ценностите; съществува само анархия.

 

И наистина, реалност над реалностите е, че нихилизмът и анархизмът са логичен завършек на европейската култура, неизбежна завършена форма на европейския хуманизъм и релативизъм. Хуманизмът неизбежно се изменя в атеизъм, преминава през анархизмът и завършва с нихилизъм. Ако някой днес е атеист, знай, че ако е последователен, утре ще бъде анархист, а вдругиден нихилист. А ако някой е нихилист, знай, че е стигнал до там от хуманизма през атеизма.

 

Какво остава от човека, когато душата се извади от тялото му? Труп. Какво от Европа, когато от нейното тяло се извади Бога? Труп. Когато са извадили Бога от вселената нима не е станала труп? Какво е човек, който отрича душата в себе си? Нищо друго, освен униформена глина, ходещ ковчег от глина. Резултатът е поразителен: влюбен в пексиметите, европейският човек най-накрая и сам е станал предмет. Личността е обезценена и унищожена, останал е човек-предмет. Няма го целият, безсмъртният, боголик човек, а само отломъци, телесната черупка на човека, от която е изгонен безсмъртният дух. Наистина, черупката е изгладена, полирана, но въпреки всичко е черупка. Европейската култура е лишила човека от душа, овеществила го е и го е механизирала. Тя е като чудовищна машина, която поглъща хора и ги преработва в предмети. Финалът е затрогващо тъжен и потресаващо трагичен – човекът става бездушен предмет сред бездушни предмети.

 

Такава е в общи линии културата на европейския човек. А каква е богочовешката култура? На какво почива тя? Тя цялата почива на личността на Богочовека Христа. Бог е станал човек, за да издигне човека до Бога. Това е началото и краят, между които се движи православната християнска култура. Нейният девиз е: Богочовекът във всичко да бъде пръв, да бъде всичко във всичко. Не само Бог, нито само човек, а Богочовек. Тук е олицетворено и осъществено най-тясното единство на Бога с човека. Пълнота и съвършенство на своята личност човек постига чрез съединение с Богочовека. Богочовечеството е единствената категория, чрез която се проявява цялата многостранна дейност на православната култура. Започва се от Богочовека и се завършва с идеален, обогочовечен човек. В центъра на света стои Богочовекът Христос. Той е ос, около която се движи целият свят – и видимият и невидимият. Той е тайнствен център за душата, към който гравитират всички души, гладни за вечната Истина и Живот. Той е извор на всички творчески сили на християнската култура. Тук Бог работи, човекът сътрудничи. Бог твори с човека, човекът твори с Бога; установява се Божие творчество, и то се установява чрез човека. Заради това човек изнася от себе си всичко, което е божествено, прилага го на практика, превръща го в творчество, в живот. В това творчество всичко, което е божествено не само у човека, но и в света, намира свой израз, всичко, което е божествено работи, всичко, което е човешко сътрудничи. Но за да сътрудничи човек успешно на Бога, трябва да привикне да мисли с Бога, да чувства с Бога, да живее с Бога, да действа с Бога. А това ни разкрива целта на християнската култура.

 

Каква е тя? Целта й е да внесе и осъществи у човека и в света около човека колкото може повече от божественото. Поради това християнската култура е култ към Христа Бога, служение на Христа Бога. В действителност християнската култура е непрекъснато служение на Христа Бога, непрекъснато богослужение: човекът служи на Бога чрез себе си и чрез всички твари около себе си; постоянно прилага Божието в своята работа, във всяко свое творчество; събужда всичко, което е божествено в природата, така че цялата природа да служи на Бога, предвождана от христолюбивия човек. По този начин всички твари да могат да участват във всеобщото богослужение. Понеже природата се подчинява на човека, който служи на Бог.

 

Богочовешката култура преобразява вътрешността на човека. Промяната става от вътрешното към външното- първо душата после тялото.Тялото е близнак на душата, който чрез душата живее, движи се и съществува. Изтръгнете от него душата; какво остава, ако не миризлив труп? Богочовекът преобразява най-напред душата, след това и тялото. Преобразената душа преобразява тялото, преобразява материята.

 

Целта на богочовешката култура е да преобрази не само човека и човечеството, но чрез тях и цялата природа. Но как се постига тази цел? Единствено с богочовешки средства. А това са евангелските добродетели: вяра и любов, надежда и молитва, пост и смирение, кротост и милостивост, боголюбие и братолюбие. С практикуването на тези добродетели се изгражда богочовешката култура. Упражнявайки тия добродетели, човек преобразява душата си от грозна в красива, от мрачна в светла, от грешна в свята, от тъмнолика в христолика. И тялото се превръща в рамка, в която поставя христоликата си душа.

 

Чрез упражнението в евангелските добродетели, човек придобива власт над себе си и над природата около себе си. Изгонвайки греха от себе си и от света, човек изгонва и дивата и разрушителна сила, напълно преобразява и себе си, и света, усмирява природата и в себе си, и около себе си. Светителите са най-добър пример за това: освещавайки, преобразявайки себе си с практикуването на евангелските добродетели, те освещават, преобразяват и природата около себе си. Многобройни са светителите, на които са служили дивите зверове, които със самата си поява са усмирявали лъвове, мечки и вълци. Тяхното общуване с природата е молитвено, благо, кротко, милостиво, нежно, не грубо, не сурово, не неприятелско, не диво.

 

Не външното, насилствено, механично натрапване, а вътрешното, доброволното, лично усвояване на Господа Христа с непрекъснатото практикуване на християнските добродетели осъществяват царството Божие в душите, осъществяват православната култура. Понеже царството Божие не идва по външни, видими пътища, но по вътрешни, духовни, невидими. “То няма да дойде забелязано е обявил Спасителя. И няма да кажат: ето, тук е, или: на, там е. Понеже ето, царството Божие вътре във вас е” (Лук. 17, 20-21), вътре в душата, сътворена от Бога и боголика, в душата, осветена с дух Светий. Тъй като “царството Божие е правда и мир и радост в Духа Светаго” (Рим. 14,17). Да, в Духа Светаго, не в духа човешки. То може да бъде в духа човешки дотолкова, доколкото човек изпълни себе си с Духа Светаго чрез евангелските добродетели. Затова първата и най-голяма заповед на християнската култура е: “Първом търсете царството на Бога и Неговата правда и всичко това ще ви се придаде.” (Мат. 6: 33), т.е. ще ви се придаде всичко, което ви е потребно за поддържането на телесния живот: храна, облекло, жилище. Всичко това е само добавка към царството Божие. А културата на Запада търси най-напред тази прибавка. В това е нейното езичество, защото според думите на Спасителя, езичниците търсят най-напред тази добавка. В това е нейният трагизъм, тъй като е похабила душата, грижейки се за предметите. А безгрешният Господ е казал веднъж завинаги: “не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете… Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.” (Мат. 6:25; 33-33; Лук. 12: 22-31)

 

Огромен е списъкът от нуждите, които съвременният човек жадно измисля. И за да задоволяват многобройните си безсмислени потребности, хората са превърнали тази златна Божия звезда (т.е. земята б.пр.) в кланица. А човеколюбивият Господ отдавна е открил това, което “единствено е потребно” на всеки човек и на цялото човечество. Кое е то? Богочовека Христос и всичко, което Той носи със Себе си: Божията истина, Божията правда, Божията любов, Божията доброта, Божията святост, Божията безсмъртност, Божията вечност – всички Божии съвършенства. Ето, това е “единственото потребно” на човека и човечеството, а всички останали потребности, сравнени с него, са почти ненужни.

 

Когато човек истински сериозно се замисли над тайната на своя живот и света около себе си, тогава трябва да дойде до заключението, че потребност над потребностите е да се отрече от всички потребности и решително да тръгне след Господа Христа, да тръгне и се съедини с Него чрез упражняването на евангелските подвизи. Не направи ли това, човек остава духовно безплоден, бежизнен; душата му се изсушава, разпилява, разпада и той постепенно умира, докато накрая не умре напълно. Защото божествените уста са изрекли: “Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод, защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят (Йоан 15: 4-6).

 

Само чрез духовно органично единство с Богочовека Христос човек може да продължи живота си в живот вечен и своето същество в същество вечно. Човекът на богочовешката култура никога не е сам: когато мисли, той мисли с Христос ; когато работи, той работи с Христос; когато чувства, той чувства с Христос. С една дума: той непрестанно живее с Христа Бога. Защото какво е човек без Бога? В началото получовек, а накрая нечовек. Единствено в Богочовека човек намира пълнотата и съвършенството на своето същество, намира своя оригинал, своята безконечност и безкрайност, своята безсмъртност и вечност, своята абсолютна стойност. Господ Иисус единствен между човеците и между съществата е прогласил човешката душа за най-голяма ценност във всички светове, горни и долни. “Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?” (Мат. 16:26)

 

Всички слънца и звезди не струват колкото една душа. Похаби ли човек душата си в пороци и грехове, не ще може да я откупи, макар да стане господар на всички слънчеви системи… Тук на човека е оставен един изход, само един, и няма друг. Ето го: Богочовекът Христос е единственото осигуряване на човешката душа, осигуряване за безсмъртност и вечност. С предметите душата не се осигурява, но се поробва. Богочовекът освобождава човека от тиранията на предметите. Над Христовия човек нещата нямат власт, а той властва над тях. Той определя истинската им цена, защото ги премерва с Христова оценка. А тъй като според Христос човешката душа има несравнено по-голяма стойност от всички същества и неща, то Христовият човек посвещава цялата си грижа и внимание на душата. Християнската култура преди всичко е култура на душата.

 

Човек е велик единствено с Бога  -  това е мотото на богочовешката култура. Без Бога човек не е нищо друго, освен седемдесет килограма кървава глина. Какво са хората без Бога, ако не гроб до гроб? Европейският човек е осъдил на смърт и Бога, и душата. С това не е ли осъдил и самия себе си на смърт, от която няма възкресение? Сведете искрено и безпристрастно баланса на европейската философия, наука, политика, култура, цивилизация и вие ще видите, че те са убили у европейския човек Бога и безсмъртието на душата. Но ако сериозно се вгледате в трагизма на човешката история, вие ще трябва да видите, че богоубийството винаги завършва със самоубийство. Спомнете си за Юда. Той първо е убил Бога, а след това унищожил себе си. Това е неизбежен закон, който владее в историята на тая планета.

 

Сградата на европейската култура, зидана без Христа, ще трябва да се разруши, предсказва преди 90 години далновидният Достоевски и Гогол преди 100 години… И пред очите ни се сбъдват предсказанията на славянските пророци. Десет века е зидана европейската вавилонска кула и на нас ни се пада трагичното видение: съзидана е огромна… нула! Настъпила е всеобща бъркотия: човек човека не разбира, душа душата не разбира, народ народа не разбира. Въстанал е човек против човек и царство против царство, и народ срещу народ, па дори и континент срещу континент.

 

Европейският човек е дошъл до своето съдбоносно главозамайване. Той е повел към върха на своята вавилонска кула свръхчовека и искал с него да завърши своето здание, ала свръхчовекът полудял под самия връх и се сгромолясал от кулата, а и кулата след него се троши и ломи чрез войни и революции. Homo europaeicus трябва да полудее на края на своята култура. Богоубиецът трябва да стане самоубиец. Wille zur Macht (т.е. волята за власт – основна категория във философията на Нищше и неговия свръхчовек б.пр.) се е превърнало в Wille zur Nacht (желание за нощ б.пр.). Нощ, тежка нощ е легнала над Европа. Нейните идоли се рушат и не е далеч денят, когато няма да остане камък върху камък от европейската култура, която е изграждала градове, а е разрушавала души, която е обожествявала тварите, а е отхвърляла Твореца.

 

Влюбен в Европа, руският мислител Херцен дълго живял там, но преди 90 години, в края на живота си, писал: “Достъчно дълго проучвахме проядения от червеи организъм на Европа; във всички слоеве видяхме пръста на смъртта… Европа се приближава към страшен катаклизъм… политическите революции се рушат под терора на своята немощ; те са извършили велики дела, но не са изпълнили задачата си, разрушили са вярата, а не са осъществили свободата; разпалвали са в сърцата желания, които не са били в състояние да изпълнят… Аз съм първият, който бледнея и се боя от тъмната нощ, която настъпва… Сбогом умиращ свят, сбогом Европа!…”

 

Пусто е небето, защото Го няма Бога на него; пуста е земята, понеже ги няма безсмъртните души; европейската култура е превърнала робите си в гробове. И тя самата е станала гроб. “Аз искам да отида в Европа, заявява Достоевски, и зная, че отивам при гроб…”

 

Преди Първата световна война краха на Европа са предусещали и предсказвали само тъжните славянски пророци. След войната това виждат и усещат и някои европейци. Най-смелият и най-искреният между тях несъмнено е Шпенглер, който развълнува света с потресаващата си книга: Untergang des Abendlandes (“Залезът на Запада”). В нея, с всичките средства, които му предлага европейската наука, философия, политика, техника, изкуство, религия, той показва и доказва, че Западът залязва. От Първата световна война Европа се намира в предсмъртна агония. Западната или фаустовската култура, според Шпенглер, е започнала в десети век след Христа, а сега се разпада, докато изчезне напълно в края на двадесет и втори век. След европейската култура, разсъждава Шпенглер, настъпва културата на Достоевски, културата на Православието.

 

Чрез всичките си културни изобретения европейският човек изведнъж умира. Влюбеността на европейското човечество в себе си е гробницата, от която то не иска и затова не може да възкръсне; влюбеността в собствения разум е кобната страст, която го опустошава. Единственото спасение е Христос, твърди Гогол. “Ала светът, осеян с милиони бляскави предмети, които разсейват мислите му, няма сили да се срещне непосредствено с Христа.”

 

Европейският тип човек е в безизходица пред основните проблеми на живота; Богочовекът ги е решил всички. Европеецът е решил проблема на живота с нихилизма; Богочовекът – с вечния живот. За европейския дарвино-фаустовски човек главното в живота е самосъхранението; за Христовия човек самопожертвованието. Първият казва: жертвай другите за себе си, а вторият: жертвай себе си за другите!… Европеецът не е открил проблемът на смъртта; Богочовекът го е решил с възкресението.

 

С кого ще вървим – с европейския човек или с Богочовека? Тръгнем ли с първия, ще се превърнем в мимолетен молец; тръгнем ли с Втория, ще се претворим в безсмъртен творец на богочовешката култура. Практикувайки евангелските добродетели, човекът става непреходен и вечен. Господа, вие продължавате святото дело на светиите, вие осъществявате православната култура, вие изграждате, украсявате, обезсмъртявате и своята душа, и душата на нашия народ. Знаете ли кога? Когато истински вярвате в Господа Христа, когато истински Го обичате, когато истински Му се молите, когато постите, когато правите милостиня, когато изгонвате греховете от себе си, когато истински обичате своя народ, когато благославяте ония, които ви кълнат, когато правите добро на ония, които ви мразят, когато се молите Богу за ония, които ви гонят. С една дума, когато изпълнявате Евангелието Христово.

 

Знаете ли какво значи да си православен? Това значи непрестанно да се бориш със страстите и греховете у себе си и в света. Бедността се бори със сребролюбието; постът и молитвата се борят с похотта; кротостта се бори с гнева; с гордостта се бори смирението; със смъртта се бори безсмъртието. Когато мислиш с чиста и свята мисъл, знай, че осъществяваш християнската култура. Всяко твое благородно чувство, всяко твое евангелско дело, всяко твое добро желание е строител на християнската култура. Свети Сава у нас е най-големият строител на богочовешката, православна култура, понеже двадесет години на Света Гора е преобразявал душата си с евангелски подвизи, и така е превърнал себе си в най-великата, най-безсмъртната и най-завладяващата личност в историята на нашия народ. Той е прокарал за душите ни път от смъртта към безсмъртието, от временното към вечността. Той е повел душата си по пътя на богочовешката, на православната култура.

 

Няма съмнение, че принципите и силите на европейската култура и цивилизация са христоборчески. Типът на европейския човек се е изграждал дълго , за да може накрая да замени Богочовека Христос със своята философия и наука, със своята политика и техника, със своята религия и етика. Европа си е послужила с Христос “само като мост от некултурното към културното варварство, т.е. от неграмотно варварство в грамотно” (Епископ Николай: “Речи о свечовеку”, стр. 334).

 

Човече, sei stolz und glulcklich, т.е. бъди горд и щастлив наставлява европееца завършителят на европейската култура Ницше. Смирись, гордый человек!, т.е. смири се, горди човече! съветва славянския човек изразителят на православната култура Достоевски. Смири се горди човече, смири се пред вечната Христова истина и правда!

 

Моите заключения за европейската култура са много песимистични. Но нека това не ви учудва, защото говоря за най-катастрофалния период от човешката история- за апокалипсиса на Европа, чиито действия рушат нейното тяло и нейния дух. Без съмнение цяла Европа е минирана с противоречия, които ако не се разрешат, могат скоро да експлодират и резултатът да бъде унищожението на европейската култура.

 

Поставени на опасната граница между две култури, нашите души са изправени пред въпроса: Кого да изберем – европейския човек, или Богочовека? От отговора зависи съдбата на нашата народна душа сега и във вечността. Ако изберете Богочовека тогава душата на народа ни ще се озари от незалязваща светлина, и от преходна тя ще стане непреходна; ще се превърне от неславна в славна, от смъртна в безсмъртна, от временна във вечна, от човешка в богочовешка. Изберете ли Него, какво може да ви стори човек? Какво е смъртта? “Смърте, къде ти е жилото? Аде, къде ти е победата?” Изберете ли Него, вие ще застанете сред безсмъртните, сред големите и велики християни, сред главните строители на православната богочовешка култура: свети Сава Сръбски и свети Сергий руски, свети Лесновски ,св. Прохор Пшински, св. Иоан Рилски, свети Серафим Саровски и останалите безсмъртни християни. А когато сте с тях и с техния всепобеждаващ Господ Христос, тогава никой не ще може да ви победи нито в този, нито на онзи свят. Тогава ще бъдете непобедими победители на всички бойни полета, във всички светове…

 

източник: http://synpress-classic.dveri.bg/books/svetosavieto/3.htm

 

 

 

Чудо голямо

Септември 23, 2013 in В търсене на вярата
Догматът за Църквата и еклесиологичните ереси – втора част

Септември 22, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

 

 

Да изучим подробно този кратък план, за да определим точно нашето положение в Църквата по отношение на света и да уточним задачите, които сме призвани да изпълним.

 

Първият голям период, продължил до Тържеството на Православието, се разделя на две епохи. Първата завършва в края на 4 век, когато Църквата защитава истинното учение за Бога като Творец на света ex nihilo (от нищо) от елинските философи и многочислените гностически секти. Тя утвърдила догмата за Троицата с устата на св. отци-Атанасий Александрийски, великите Кападокийци и др. Църквата го засвидетелствала пред света на първите два Вселенски събора, побеждавайки някои антитринитарни ереси, и преди всичко арианството. Тази епоха в историята на света е времето на римското единство. Църквата била гонена от Империята: първо от императори езичници, по-късно от императори ариани или такива, съхранили вярност към езичеството. Тази тринитарна епоха за Църквата и света продължила приблизително 350 години, завършвайки с разделението на Империята и нашествието на варварите в края на 4 век.

 

Втората епоха продължила от края на ІV до средата на ІХ в. В това време Църквата защитавала догмата за Господ Иисус Христос, като истинен Бог и истинен Човек, против несторианите, монофизитите и други ереси, свързани с тях, каквото е например иконоборството, явяващо се следствие на монофизитството. Истинският догмат бил утвърден от пет Вселенски Събора и ред отци – св. Кирил Александрийски, св. Лъв, папа Римски, св. Максим Изповедник, а също и други стълбове на истината. В световната история тази епоха е времето на поглъщането на варварите (германци, славяни, азиатци) от Империята и тяхната християнизация от Църквата. В средата на тази епоха се появява нов бич Божий- ислямът, завзел монофизитските провинции на Империята. Като изключим времето на иконоборската разпра, като цяло Църквата и Империята са в симфония, като църквата поддържа светската власт и помага на императора да остава верен на Православието. Тази христологическа епоха, продължила приблизително 450 години, завършва в средата на ІХ в. с Тържеството на Православието в 843 г.

 

По-горе ние вече говорихме, че Тържеството на Православието увенчава първия голям период на Църквата, в който тя преподава на света тринитарни и христологически догмати, необходими за вярата във Въплъщението на Сина Божий- основанието за нашето спасение. След Тържеството на Православието, от свт. Фотий води началото си нов, включващ две епохи период, в който Църквата защитава догмата за Светия Дух и за Църквата, необходими за вярата в слизането на Светия Дух и за очакването на нашето обожение, извършващо се в Църквата.

 

Но какво е всъщност Тържеството на Православието? Това е окончателната победа на Църквата над ересите, победени на седемте Вселенски Събора и от сонма на отците, изповедниците, мъчениците на Църквата. Ересите изчезват, съвършено са унищожени- както е например арианството, или, ако не са прекратили своето съществуване и са живи досега, като несторианството и монофизитството, те губят своята сила и всяко жизнено начало, ръст и развитие. От друга страна, какво да кажем за новите ереси, непреставащи да нападат Църквата и след датата на Тържеството? Да не би то да не е било окончателно? Или пък новите заблуждения против Светия Дух и Църквата не са вече ереси? На този въпрос ние сме принудени да отговорим положително- да, те са такива в широк смисъл, ако под ереси се разбира всяка доктрина, противоположна на учението на Църквата. Но в същото време  те не се явяват такива , ако придадем на термина “ерес” неговия точен смисъл- избор-раздробеност и ограничение на пълнотата. Ако ересите на първия период отнемали пълнотата на догмата за Света Троица и за Христос, ограничавайки с Божественост само Личността на Отца, разсичайки двете природи или лишавайки го от Неговата човешка природа, то погрешните мнения от новия период, отнасящи се до Светия Дух и Църквата, съхраняват като правило, „обема” на догмата в неговата цялост, не отнемайки от неговата пълнота, но произвеждат смесване и развращение на тази пълнота. Ако терминът „ерес” се прилага към погрешно учение от тринитарната и христолигическата епоха, то словото „μοιχεία”- „михиа”- прелюбодеяние, развращение, най-добре подхожда за изразяването на специфичния характер на лъжливите учения от пневматологичната и еклесиологичната епоха. Ересите могат да се сравнят с греха на убийството: отсичайки откровено своите привърженици от цялостността на Църквата, те ги заставят да се борят открито  против нейното учение и, на свой ред, се оказват низвергнати и убити от Духа, щом на Църквата й се отдаде да сломи главата на змията. „Михиите” са по сходни на плътските грехове, винаги са скрити, неизкореними до край. „Михиите”, без да имат за основа учение, глави, които могат да се отсекат, се проявяват в различни, изменчиви и скрити заблуждения, които колкото и да се потискат, ще възникват отново в друго място и под друга форма. Ересите са преди всичко философски и абстрактни учения; „михиите” главно създават атмосфера на особено благочестие, отровено от заблудите. И едните и другите са особено опасни, еднакво враждебни на истинския догмат на Църквата. По-нататък ние ще използваме термина „михии” само в частни случаи, без да правим разлика между заблужденията от тези два периода и обозначавайки ги с обичайния термин „ерес”. Говорейки за това, ние ще продължим нашето изследване на „божествените стратегии”, спирайки се по- подробно на пневматологичната и особено на еклесиологичната епоха, в която живеем и сме призвани да служим на делото на Църквата.

 

Нашето вселенско братство носи името на св. Фотий не само защото този велик изповедник първи е осъдил филиоквистката ерес и защитил догмата за Светия Дух, но и защото той бил първият воин, първият знаменосец на Църквата в новия велик период на борба против ересите- михии, борба, започнала веднага след тържеството на Православието и продължаваща досега. Тази борба ще завърши с ново Тържество на Православието, което да дарува Господ на Своята Църква по молитвите на св. Фотий и по вярата на нейните синове, не оставяйки празна благодатта на Светия Дух, нашия Тайноводител.

 

В първата епоха на този нов период, продължил от средата на 9 до средата на 15 в., Църквата защитавала истинския догмат за Светия Дух, изхождащ само от Отца, за божествените енергии и нетварната благодат, против филиоквистката, богомилската, варлаамитската и други певматологични ереси. Тя утвърдила догмата на няколко Събора, от които ще отделим два: Константинополския Събор от 879 г. , осъдил Филиокве и Константинополския събор от 1351 г., отклонил варлаамитско-томисткото учение и подтвърдил догмата за божествените енергии и нетварната благодат. Учението на Църквата било открито на света от няколко отци, сред които, наред със св. Фотий, са и св. Симеон Нови Богослов, св. Григорий Синаит, св. Григорий Палама, св. Марк Ефески и други тръби на Премъдростта, предвъзвестници на благодатта. В световната история тази епоха се характеризира с образуването на нови национални държави, които една след друга приемат християнството: България, Русия, Сърбия, Румъния и др. Църквата се открива в тази епоха като грижлива възпитателка на християнските народи, наставница на монарсите (да си спомним писмото на св. Фотий до българския княз Борис). На Запад в началото на тази епоха се появява нова Империя- на Каролингите, станали главни подръжници на филиоквистката ерес, която ще приведе Запада към отстъпничеството от 1054г. В края на тази епоха и Византия ще отстъпи от своя път; тя ще постави временното спасение на Империята над Истината и ще търси единство с еретиците, готова да отстъпи от истинския догмат за Църквата на лъжесъбора във Флоренция, което и ще доведе до гибелта на Империята и до турското господство. Тази пневматологична епоха на Църквата и света, продължила близо 600 години и завършва в средата на 15 в.

 

Преди да преминем към следващата епоха, в която живеем, е нужно да се опитаме да проанализираме главната ерес на пневматологичната епоха- филиоквизмът, чиято сила и възможност за по-нататъшно развитие остават толкова големи, както и преди, което е характерно за „михиите”. Към това филиоквизмът породил на Запад погрешно еклесиология, която е сложно да се анализара без „Filioque”.

 

Както и всички „михии”, „Filioque” се явява учение на неяснотата и смесването, при това неяснота и смесване вътре в самата Света Троица. Това е много сложно заблуждение. Ереста „Filioque”  е преди всичко:

1. Смесване на атрибутите, енергиите и общите дарове на трите Лица на Троицата с техните Ипостаси, и особено с ипостаса на Светия Дух, приемана като „Ипостасна Любов”, „Дар” и т. н.

2. От тук става смесване между временното съобщаване на Светия Дух от Сина с вечното изхождане на Светия Дух само от Отца. Слизането на Светия Дух над апостолите на Петдесетница, бидейки дар, предоставен на Църквата от цялата Света Троица – Отца и Сина и Светия Дух- се оказва, в известен смисъл отъждествено от латиняните с ипостасното изхождане на Светия Дух, превърнало се за тях в личен (personaliter) Дар, кой както сам по себе си, така и по ипостас изхожда „и от Сина”-„Filioque”.

3. Филиоквисткото учение е смесване на Ипостасите на Отца и Сина, обладаващи освен общата за трите Лица природа, още и общо за Двете особено свойство, явяващо се „principium spirationis ab utrоque” (основа за изхождането на Двете).

4. Накрая Filioque е смесване на Ипостасите на Сина и Духа, тъй като произхождайки и от Сина, Светия Дух става Негова функция, „средство на единството”- „vis unitiva Filii”

 

Учението за Filioque с очевидност ни разкрива, какви са същността на гибелните последствия на догматическото заблуждение за благочестието, религиозния живот и пътя на спасението за душите на западните християни. Светият Дух вече не е основа на живота, свободата и обожението, отсега Той е само средство за единение с Христос. Христос не е вече вратата, през която синовете на Църквата влизат и излизат и намират пашата на Светия Дух, съгласно думите на Господа в Евангелието от Иоан (10:9). Той става задънена улица, стена, в която се разбиват животът, свободата и индивидуалността на творението. Филиоквистката религия- това е „панхристиянизъм”. Единението с Христос, унищожението в Христа, загубата на самия себе си в Христа става висша цел за най-героичните души на Запада. Но този път не е за всички, той е участ на най-великите. Римската църква разбира това; тя става посредница и преграда между своите привърженици и Христос, всеунищожаващ огън, затова и римският патриарх става Христов наместник. Църковната йерархия се лишава от нейния тринитарен, троичен принцип, за да вземе за основа христологическото начало. Тя придобива монархически характер, правещ римския понтифик източник на цялата църковна власт, основно изражение на цялата пълнота на Църквата. С това се открива пътя за провъзгласяването в 1870 г. на догмата за папската непогрешимост, за максимата „папата е единственият епископ във всички епархии” изказан година по-рано от един френски прелат, за покланянето на Христос „под папски образ”, разпространен в наши дни сред паството на Римския патриархат. Доколкото Христос е източник на всяка власт на земята, Неговият Римски викарий нееднократно ще се опитва да обедини в своите ръце два меча-духовния и светския. С властна ръка той ще напъти своите привърженици по пътя на умереното благочестие, носещо по-скоро човешки характер, насочено към подражание на Христос и стремящо се към блажено съзерцание на Неговата Същност- божествената природа- във вечния живот. Учението за тварната благодат  може би е било вдъхновено от същото желание на Римската Църква – съвършено да отдели своите верни чеда от Христос, устремявайки се към Когото, те намират унищожение и смърт, подобно на нощни пеперуди, привлечени от пламъка на свещта и изгарящи в него. Учението за тварната благодат също се явява логическо следствие на Filioque, смесването на Ипостасите и божествените енергии. От гледна точка на томистката теология, извън божествената същност няма нищо несътворено, следователно, благодатта и даровете на Светия Дух, бидейки давани и изхождащи извън тази същност, се явяват създадени, т. е. нищо друго, освен състояния на душите, създавани от Бога, а не средство за достигане на единство с Бога и обожение на творението. Средният и наистина „еснафски” път, предназначен за паството на римския понтифик, на чиито плещи лежи цялата отговорност с  провъзгласяването на неговата непогрешимост, целия грях на Filioque, този твърде удобен и толкова безметежен път никога не е удовлетворявал великите души на Запада. Бидейки пленници на филиоквистката ерес, тези хора страстно желаят единение с Христа, в своя порив те излизат извън границите, установени от псевдо-църквата на Рим, изкачват се над нея, и тя вече не може да прибягва към тяхната помощ. Те остават лице в лице с Бога и погиват изгорени от тази среща. Бернард Клеровски търси единение с Христа в екстаза, като висша и единствена цел, заради която той е готов да разруши и унищожи всичко и най-вече себе си. Франциск Асизки иска да участва в Голготските Страсти и умира изгорен от петте рани на Разпятието. Тереза Авилска и другите изгарят от страстна любов към небесния Жених и умират обезсилени, неспособни да понесат разделението с Любимия. Такъв е мрачния и трагически път на голяма част от западните мистици, отделени от истинската Христова Църква, непознаващи нетварната Светлина от планината Тавор и обожението на Светия Дух. Тези героични и велики в техните скърби и самотност личности, често почитани от своите единомишленици като светии, се въздигат над официалното ниво на римския католицизъм и най-добре свидетелстват със своя живот за гибелните последствия на ереста Filioque, поставящи пред римската псевдо-църква два пътя: пътят на обикновената религиозност под бдителния контрол на наместника на Христос или пътят на смъртта пред лицето на Бога извън Църквата и без благодатта на Светия Дух. Има и такива, които са тръгнали по трети път: подбуждани от спасителното желание да намерят пълнота на благодатта, от която се чувствали лишени, протестантите се отделят от Рим; но остават филиоквисти, почти не намирайки благодат, още повече, те дори губят окончателно самото понятие за Църква.

 

Молим нашия Господ да възвърне римските патриарси и всички западни християни към изповядването на истинския догмат за Църквата, и да ги възсъедини с Едната, Свята, Съборна и Апостолска Църква.

 

Втората епоха от големия период, започнал след Тържеството на Православието е еклесиологичната епоха. Тя започва в средата на 15 в. и продължава и досега. В продължение на последните пет века Църквата защитава догмата за своята собствена природа против многочислените и необичайно различни ереси- михии, преследващи я подобно на апокалиптичния звяр, преследващ Жената с орловите крила в пустинята. Църквата засвидетелства на света истинския догмат за самата нея на няколко Събора. Ще се ограничим със споменаването на четири основни: Големия Московски събор (1667), установил различието между това, което е изменяемо и неизменяемо в Църквата; Витлеемо- Иерусалимският (1672) и Яшкият Събор, утвърдили учение за Църквата и Тайнствата; Поместният Събор от 1848 г. , открил истинското понятие за тялото на Църквата и призоваващ целия народ да пази и защитава католичността на догмата; накрая Съборът от 1872 г., осъдил филетизма (в лицето на Българската Екзархия-бел. прев.) и защитил териториалния принцип на Църквата. Ред отци възвестили и възвещават досега  истинския догмат за Църквата : да си спомним Николай Кавасила, св. Илия Минятий, Петър Могила, Паисий Величковски, преп. Серафим Саровски- новия провъзгласител на благодатта, Филарет Московски, константинополския патриарх Антим VІІ, Московския Патриарх Тихон и други държащи твърдо това, което имат, за да не вземе някой венеца им (Откр.3:11).

 

В историята на Църквата и света в тази епоха ние откриваме постоянната тенденция нацията и държавата да погълнат Църквата, да се смесят с нея, което особено се проявява в историята на Русия. Действително движението на старообрядците се явява смесване на Църквата с нацията; стремежа на Теофан Прокопович, вдъхновителят на синодалното управление, представляват опасност от смесване на Църквата и държавата, стремяща се да я включи в своята административна система. Въобще в тази епоха Църквата се открива в доброволно смирение пред държавите, нациите, културите, отказвайки се от всичко, за да съхрани своя нетварен венец- даровете на Светия Дух, оставяйки ги скрити за външни погледи, за да ги яви на този, който ги търси и цени повече от всичко в света. Еклесиологичната епоха продължава и досега, и ще продължава до дните на новото Тържество на Православието.

 

В еклесиологичните ереси могат да се различат две противоположни течения. Първото, желаейки да съхрани истината, е готово да отхвърли всяка дейност, всяка икономия на Църквата по отношение на света. Тези еклезиологични консерватори придават свещен, божествен и неизменяем характер на правилата, обрядите и веднъж установените обичаи, пребивавайки в някакъв фетишизъм, желаещи да направят от Църквата свещена и мъртва мумия, отделена от живота на света. Тази група ереси и еретически тенденции, придаващи на изменяеми неща в Църквата неизменяем характер на догмат, може да се обозначи с условния термин еклесиологично монофизитство. Друго, противоположното на първото течение, желае преди всичко усилена дейност на Църквата в света и е готово да пожертва Истината заради икономията. Тези либерали и прогресисти не искат да изостават от живота, те са загрижени за съвременния характер на жизнеността на Църквата. Те забравят, че животът на Църквата произтича от Светия Дух, и постоянно търсят жизнена храна отвън- в държавната, политическата, културната, социалната, философска или културна дейност. Тази група ереси или еретически тенденции желае да отдели църквата, наричана „видима” и земна, от „невидимата” и небесна- като че ли в Христовата Църква има нещо видимо, което в същото време да не е и невидимо, или нещо невидимо, което да не са проявява за вярващите. Тази група може да се обозначи с термина еклесиологично несторианство.

 

Ще направим кратък обзор на еклесиологичното монофизитство. Преди всичко това са руските старообрядци, придаващи на обряда и формите на местното благочестие неизменен характер на догмат. След това са въобще всички представители на „християнския магизъм”, желаещи да видят във формулите и свещените слова сила или божествена енергия, присъщи им по природа, независимо от действията на Светия Дух, призоваван от тези, които ги произнасят. Такива са например анти-епиклезистите, отхвърлящи призоваването на Светия Дух в тайнството Евхаристия, желаещи да подчинят Неговото слизане с изречението на служещия, произнасящ словата на Христос: „Вземете, яжте, това е Моето тяло…” „Пийте от нея всички, …” Магически тенденции могат да се открият в някои ономотеисти (имеславци) утвърждаващи енергетичния характер на самите звукове или букви, които съставят името „Иисус”. Накрая към числото на еклесиологичните монофизити можем да причислим тези, които разглеждат определена политическа форма, като осветена от Църквата, – особено монархията- като необходим, подтвърден завинаги от Църквата догматически елемент на църковния живот, без който последният се лишава от своята пълнота. Ожесточените привърженици на „стария календар” също са част от същата група на еклесиологичните монофизити.

 

превод от руски

„Богословские труды” бр.38, 2003г.

 

 

 

 

Догматът за Църквата и еклесиологичните ереси – първа част

Септември 21, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

 

 

Причината и времето за написването на статията са неизвестни. Може да се предположи, изхождайки от упоменатите в статията събития, а също и от съжденията в нея, намерили по-разгърнато изложение в по-късните работи на В.Н. Лоски, че предложената статия е била написана в средата на 1930 г. и се явява текст на неговото изказване на едно от многочислените събрания – диспути, организирани в това време от Свято –Фотиевското братство в Париж, на които често се обсъждали въпроси от богословски, каноничен и литургичен характер. Даденият текст, съдейки по всичко, е текстът на първата лекция на Лоски, засягащ еклесиологичната проблематика. Автографът на текста се пази в архива на Свято – Фотиевското братство в Синодалната библиотека в Москва.

 

 

Нашето първо съвещание е посветено на догматически въпрос, а именно на догмата за Църквата, подиган от днешната епоха, тъй като ние живеем в еклесиологичния период на историята.

 

Този основен признак на нашата епоха се проявява във всички направления, във всички сфери на съвременния живот, даже и в такива, които са твърде отдалечени от Църквата. Можем да го открием в инославна среда-в Римската Църква, стремяща се да утвърди свое еклесиологично учение с провъзгласянето на догмата за папската непогрешимост, предлагайки по този начин ново поклонение на Христос „под папски вид”; при протестантите, създаващи евхаристийни движения и плахо търсещи истинското мистическо Тяло Христово; накрая при англиканите, поставящи въпроса за съединението с истинската Църква. Еклесиологичният характер на нашата епоха се открива също и в неутрална и даже във враждебна среда. Това не е удивително, тъй като в света няма нищо, което да е неутрално по отношение на Христовата Църква, чрез Която и за Която се развива историята на света. Действително, ние сме свидетели на всеобщо движение към единство, например към единство на човешкия род, към което се стреми ІІІ Интернационал и масонските ложи, или социализмът и Лигата на Нациите. Даже в националистките стремежи се проявява желание за единство под господството на една нация: романската, наследница на древния Рим; германската, пряка родственица на войнстващите варвари; или монголската, стремяща се към възкресение на великите азиатски империи.

 

Това толкова желано от всички единство се явява само жалко подобие на истинското Единство – първото свойство на Църквата, която ние изповядваме като Една, Свята, Съборна и Апостолска. Извън Светостта, Съборността и апостолската традиция на Църквата всяко единство се оказва просто временно и преходно. Само Църквата явява истинско единство, надделявайки над многочислените и различни елементи на тварния свят с нетварната благодат, която ние призоваваме при приобщаването с Тялото Христово, за да приемем Светия Дух, извършващ нашето обожение. Тъй като Словото стана човек, във всичко подобен на нас, освен в греха, за да получим Светия Дух, Който ще ни направи богове, напълно подобни на Него, освен на нетварната му природа. Светът в цялото си многообразие е призван да влезе в Едната Църква, за да стане бог във всичките си проявления в Царството на бъдещия век. Оттук е и самото название на Църквата-Еклисия-събрание,  (от глагола калео-извиквам, поканвам, призовавам). Нашият Господ Иисус Христос, вечната Мъдрост на Отца, не престава да призовава в Църквата: „Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода”- т. е. благодатта на Светия Дух (Ин. 7:37-38).

 

Единството на благодатта в Църквата изисква съблюдаването на три условия, без които ние ставаме чужди на църковния живот и постепенно губим благодатта на Светия Дух. Това са:

1. Единство на Истината

2. Единство на Чашата

3. Единство на местната традиция

 

Ние се готвим да говорим за първото единство- единството на Истината, от което зависи единството на Чашата и без което местната традиция няма никаква ценност.

 

Всички членове на Църквата са призвани да съхраняват догматическото единство и да защитават истинното учение за Църквата от всяко заблуждение и извращение. Мнението на някои съвременни епископи, не желаещи да позволят на миряните да се занимават с църковна догматика от страх, че ще паднат в ерес, трябва да бъде отхвърлено като невярно, нямащо никакво разумно основание, опровергано от историята (епископското достойнство никога не е било гаранция да не се изпада в ерес) противоположно е и накрая на учението на Църквата, изложено в посланието на Източните Патриарси от 1848 г., съгласно което целият вярващ народ, също както и епископата, е хранител и страж на догматите на Църквата. Могат да се приведат многочислени примери на епископи-еретици и обратното, имена на някои миряни, защитници на истината. Ще споменем само три от тях: монахът св. Максим Изповедник, император Иоан Кантакузин и бл. Константин княз Острожки. Членът на Църквата, който и да е той- епископ, клирик или мирянин- не може да допуска нито сянка от погрешност, релативизъм или двуличност в областта на вярата. Ако забележи в някое ъгълче на земята две противоположни мнения, оспорващи помежду си достойнството на истински догмат на Църквата, той няма право да остава в безметежно състояние, търсейки оправдание за собственото си малодушие в „трансцендентното” или „неизразимо” свойство на Истината, или пък да прехвърля цялата отговорност за единството на истината на плещите на другите- на някакъв бъдещ църковен Събор, на епископите, или даже – страшно е да се каже- на докторите по богословие. Членът на Църквата- клирик или мирянин, никога няма да изпадне в ерес, ако изпълнява три условия:

1. Съблюдаването на местната традиция, без която получаваната благодат остава празна, а сам той ще остане болезнен член на Тялото Христово. Този въпрос, отнасящ се към благочестието ще се обсъжда на богослужебната комисия на третото съвещание.

2. Второто условие е съхраняването на пълна свобода на Църквата по отношение на политически, на етнически, обществени и културни въпроси; несъблюдаването на това условие води до схизма, т. е. до полусъществуване, подобно на сянка на Църква. Този въпрос –въпросът за единството на Чашата –ще се обсъжда от каноническата комисия на второто съвещание.

3. Третото условие за синовете на Църквата, призвани да защитават Истината, облекли се в Христа в  кръщението и получили Дара на Светия Дух в Миропомазването- това е условието за съблюдаване на чистота на сърцето, изразявайки се с думите на св. Василий Велики, т. е. съвършено безпристрастие и отказ от всяко празно любопитство; желание да се приеме истинското учение не заради собствена изгода или заради създаването с нейна помощ на някаква съвършена концепция на видимия и невидим свят, а заради единствената цел- да се служи в настоящата епоха, съобразявайки се с нуждите на днешния ден, на делото на Църквата- спасението и обожението, към което Тя не престава да призовава света, съгласувайки винаги този път към нетварната и вечна благодат с изменящите се условия на историческите епохи на тварния и временен свят. Без това условие всяко богословие има тенденцията да стане философски гносис, подтикващ своите творци към признанието, че догматите на Църквата имат относителен характер, или към заявлението, че единствено те обладават пълнотата на Откровението. В двата случая това е ерес, т. е. духовна смърт извън Църквата, от която да съхрани Господ своите верни, спазващи тези три условия, даващи ни гаранция от всяко еретическо изкушение.

 

Във всяка историческа епоха Църквата обладава пълнотата на догмата, който бидейки свръх-временен, е винаги актуален и неизменяем. Всички отци въ всички времена изповядват един и същ догмат в продължение на вековете. Например учението на св. Серафим Саровски за нетварния Свети Дух се среща при св. Григорий Палама, св. Симеон Нови Богослов, св. Григорий Назианзин, св. Дионисий Ареопагит. Същият догмат, същият опит, същото основание –Преображението на Господ Иисус Христос на планината Тавор; същата цел- да се покаже на света пътя на обожението от Светия Дух; но средствата са винаги различни, съобразно с епохата и потребностите на света. Действително св. Дионисий Ареопагит, учещ за божествените енергии, е предавал мистическия опит на апостолите. Свт. Григорий Назианзин, говорейки за Сина и Светия Дух като за два Лъча, изхождащи от Отца – Източникът на всяка светлина и божественост, отхвърлил тъмата на антитринитарната ерес и предложил на християните съзерцание на Света Троица-единственият източник и опора на всяко спасение и обожение. Св. Симеон Нови Богослов, настоявайки за необходимостта от съзерцание с телесните очи на Светлината на Светия Дух, показал на монасите венеца на техния път, а на всички вярващи– реалността на благодатта. Св. Григорий Палама, проповядвайки истинското учение за Светия Дух и за нетварната благодат, одържал победа над западната ерес, искаща да лиши хората от обещаното обожение. Преп. Серафим в миналия век (19 в.) явявайки на всички своята плът, озарена и преобразена от божествената Светлина, ни учи, че единствената цел на християнина във всички времена е да придобие даровете на Светия Дух. С този пример виждаме, че догматът остава винаги същият в своето съвършенство и пълнота, различни са потребностите, които всеки път предизвикват неговата проява, съобразно различните нужди на изменчивите исторически епохи.

 

Ние видяхме, че Църквата винаги обладава пълнотата на Истината. Ние знаем също, че светът не е способен да възприеме тази истина. Неговият στερησις – лишение, оскъдност се проявяват ежеминутно, като зейваща пустота, която Църквата не престава да изпълва със своите богатства. Както грехът на Адам, разкриващ голотата на човека, е бил унищожен от Синът Божий – Новият Адам, облякъл се в човешката природа, така и смъртта на Христа, разпънат от хората, след Неговото възкресение и възнесение към Отца, е имала за последствие слизането на Светия Дух и основаването на Църквата. Както отстъпничеството на Израиля, пожелал да възстанови земното царство, открило за всички народи дверите на Небесния Иерусалим, така и на всяко заблуждение на този свят Църквата отговаря с ново проявление на благодатта, а на всяка ерес-с ново утвърждение на истинския догмат, излагайки го с устата на вярващите, които са като книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо, съгласно Евангелските слова (Мт. 13:52). По този начин Църквата може да се възприеме като педагог на света, негова наставница, непрестанно запълваща пустотата на незнанието му, отвръщайки на неговите непрекъснати въпроси с логически разкрития на догмата. Обучението на света от Църквата се провежда по план, определен от Символа на вярата, и се осъществява от Светия Дух- „Мистагогът”- Тайноводителят на Църквата. Това изложение на божественото учение е Символът на вярата.

 

Но светът е непослушен ученик. Той се проявява по-скоро като спорещ и враг. Историята му не е само школа, но и поле на ожесточено сражение. Човешката воля постоянно се колебае между желанието да изпълни волята Божия – спасението и обожението на всичко тварно, осъществявано в Църквата, и желанието да се върви по свой собствен път, да станеш бог за самия себе си, изпълнявайки волята на първия паднал Ангел, врагът на хората и Бога, непрестанно борещ се против Христовата Църква, замислящ заговори, повдигащ метежи против Църквата, за да отвърне света от благодатния път. Но ако тази подхваната от врага на спасението война се осъществява основно против Тялото Христово, то ересите, вдъхновени от него (дяволът-бел. прев.) са в частност въстание против Христовия Разум, присъщ на синовете на Църквата. Оръжията на Църквата против врага в това сражение за спасението на света се наричат „символи”, т. е. проявления на божествените нетварни енергии чрез тварни средства. В частност, догматът, явяващ се оръжие против ереста е проявление на божествената Истина чрез средствата на човешкия разум. Напротив, ереста е опит с помощта на дявола да се придаде божествена форма на човешката измислица. Догматите съхраняват мистическата дълбина на безконечната истина във вид на проста и ясна, очевидна за разума форма. Ересите, под „мистическа”, неясна, смътна и мъглива форма само скриват своето бедно и крайно учение. Войната на Църквата против ересите ще продължи толкова, колкото ще продължи историята на света. На безформените и хаотични въстания на света, проявяващи се в ересите, Църквата винаги ще отвръща с изповядване на своите определени и не приемащи никаква сянка на погрешност догмати, правейки Разума Христов победител, преследвайки врага с логическото разкритие на своето учение, въздигайки против него нови кули и бастиони, противопоставяйки се на неговите безпорядъчни нападки с подредена бран, следвайки определен план, божествена стратегия, очертана в Символа на вярата.

 

И така, за да открием нашето място в стана на Църквата, за да сме истински войни от нейната армия е необходимо още един път да изучим това божествено определение, придаващо порядък и стабилност на историята на света- метежният ученик на Църквата. Нашето братство много пъти е имало възможността да се увери, че развитието на догмата, или по-точно, последователната защита на истината на Църквата в продължение на вековете, съответства на порядъка от членовете в Символа на вярата. Може да се каже, че църковната история, както и Символът на вярата, се разделят на три големи периода. В течение на първия период били провъзгласени основно догматите, отнасящи се към въплъщението на Сина  Божий; този период съответства на първите седем члена от Символа, а в исторически порядък, това е епохата, продължила до 843г.– Тържеството на Православието. Вторият период, започващ след тази дата с великия Фотий, нашият свят покровител, съответстващ на други два члена от Символа на вярата (8 и 9), провъзгласяващи догмати, отнасящи се към тайнствената Петдесятница на Светия Дух. Този период още не е приключил. Той ще свърши с новото Тържество на Православието, след което ще остане само да се подготвим за последното сътресение на света, да изповядаме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век; съгласно трите последни членове на символа.

 

(следва)

превод от руски

 

 

Житейското море

Септември 18, 2013 in Беседи, Начална страница

 

Пред погледа ми е величествено море. На север то в повечето случаи е мрачно и бурно; но от време на време е и прекрасно. Обширно море! Дълбоко море! Ти привличаш към себе си и погледите, и мислите. Несъзнателно гледам цели часове към морето. В тази гледка няма разнообразие; но погледът и мислите не могат да се откъснат от него: сякаш плават по просторното море, сякаш се потапят в него, сякаш потъват в него. Какво вдъхновение се пази в недрата на морето! Каква пълнота се чувства в душата, когато очите се насладят и се наситят на съзерцанието на морето! Да погледнем, приятели, да погледнем към морето от нашия манастирски приют, поставен от ръката на Божия промисъл до морето.

 

Зад морето има друго море: столицата на могъщия Север. Великолепен е видът й през морето, от морския бряг, на който е разположен манастирът на преподобния Сергии1. Това море е част от известния Белт. Широко се разпростира то, кристално, сребърно, между полегати брегове. Затворено е от Кронщат, след който безпределността на морето се слива с безпределността на небето.

 

Някога свети Давид е възпявал великото и пространно море. Там има безброй влечуги – казва той – малки и големи животни, риби морски, всичко, що преминава по морските пътища; там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него (Пс. 103:25, 26; 8:9). Словата на Давид имат тайнствено значение. Светите отци обясняват това зна­чение. Море е наречен светът; безброй животни и риби, с които е напълнено морето, са наречени хората от всички възрасти, народности, звания, служещи на греха; кораби въобще е наре­чена светата Църква, а в частност са наречени истинските християни, побеждаващи света. Левиатан, живеещ в морето, е наречен падналият ангел, свален от небето на земята2.

 

Носи се светата Църква по водите на житейското море в продължение на цялото си земно странстване, през столе­тията, през хилядолетията. Принадлежейки към света по ма­териално положение, тя не принадлежи към него по дух, как­то и Господ е казал на Църквата в лицето на Апостолите: Не сте от света, но Аз ви избрах от света (Йоан. 15:19): по тяло, по потребности на тялото вие принадлежите на света; по дух сте чужди на света, защото принадлежите на Бога, когото све­тът намрази (Йоан. 15:18, 25). Носи се светата Църква по вълните на житейското море и се държи над вълните му чрез Божественото учение, съдържайки в недрата си истинското Богопознание, истинското познание за човека, за доброто и злото, за веществения и временен свят, за духовния и вечен свят. Всички истински християни по цялата вселена принад­лежат към едната истинска Църква и съдържайки нейното учение в пълнота и чистота, представляват тази флотилия от кораби, която преплава житейското море, без да потъва в тъмните му дълбини.

 

Странства по водите на житейското море, стреми се към вечността и всеки истински християнин. На вещественото море не може да има постоянно жилище; на него има само пътува­не: и на житейското море няма нищо постоянно, няма нищо, което завинаги да остава собственост на човека, да го съпът­ства след гроба. Само добрите му дела и греховете му идват с него във вечността. Гол влиза той в земния живот, а излиза от него, захвърляйки и тялото. Слугите на света, робите на греха не виждат това: това го вижда истинският християнин. Той може да бъде уподобен на голям кораб, преизпълнен с духов­ни, разнообразни съкровища, непрестанно увеличаващ ги по своя път. Светът не може да побере тези богатства: толкова големи са те. Тези богатства са толкова скъпоценни, че в срав­нение с тях всички богатства на света са нищо. Светът завиж­да заради тези богатства, диша ненавист към придобилия ги. Корабът, независимо от здравината на устройството и на голе­мината си, бива нападан от насрещни ветрове, бури, подводни скали, плитчини; всеки християнин независимо от това, че е облечен в Христа, трябва да извърши земното си странстване сред многобройни опасности. Всички, без никакво изключение, които искат да се спасят, ще бъдат гонени (2 Тим. 3:12). Кора­бът се стреми към пристанището; по пътя се спира само за много кратко време, при крайна нужда. И ние трябва с всички сили да се стремим към небето, към вечността. Да не се прист­растяваме със сърцето си към нищо временно! Да не се при­лепва душата ни към нищо земно, да не се прилепва тя под въз­действието на живеещата в нас самоизмама, под въздействие­то на заобикалящата ни самоизмама! Чрез падението ни душа­та ни е унизена до прах, получила е влечение към всичко тлен­но, утробата ни, нашата духовна същност, е прилепнала о зе­мята (Пс. 43:26), вместо да се стреми към небето и към веч­ността. Да носим земните си служения, земните си задълже­ния като възложени ни от Бога, изпълнявайки ги сякаш пред погледа на Бога, добросъвестно, с усърдие, подготвяйки се да дадем отчет пред Бога за изпълнението им. Греховни подбу­ди и цели да не ограбват, да не оскверняват тези служения! Да извършваме земните дела с цел Богоугаждане и земните дела ще станат небесни дела. Главното и съществено занятие да бъде служението на Бога, стремежът да станем Негови. Служението на Бога се състои в непрестанното помнене на Бога и на Неговите заповеди, в изпълняването на тези запо­веди с цялото ни видимо и невидимо поведение.

 

Корабът се управлява от кормчията. Той постоянно мисли за пристанището, в което трябва да бъде доставен то­варът на кораба; постоянно се грижи да не се отклони от пътя в морето, в което едновременно и навсякъде е път, и няма пътища. Ту гледа към небето, към светилата му, ту към зем­ната карта и компаса, и съобразявайки се с едното и с друго­то, насочва кораба. Човекът се управлява от ума си. И в жи­тейското море няма пътища; за истинския християнин нався­къде в него е път. На никого не му е известно какви обстоя­телства ще го срещнат в бъдеще, какви ще го срещнат след ден, след час. В повечето случаи ни се случват непредвидени и неочаквани неща. Невъзможно е да се разчита на постоян­ството на попътния вятър: понякога той духа дълго, но по-често внезапно се обръща в насрещен, сменя се с ужасна буря. За християнина навсякъде е път: той вярва, че всичко случва­що се с него става по волята на Бога. За християнина и насрещ­ният вятър е попътен: покорност към Божията воля го примирява с най-тягостните, най-горчивите положения. Умът ни трябва непрестанно да устремява взор към духовното небе -Евангелието, от което подобно на слънце сияе Христовото учение; той трябва постоянно да наблюдава сърцето, съвест­та, вътрешната и външната дейност. Нека този кормчия да се стреми неотклонно към блажената вечност, като помни, че забравянето за вечното блаженство води до вечно бедствие. Нека умът да възпира сърцето от увличане от пристрастие към суетното и тленното, от охлаждане към нетленното за­ради тлението, към истинското и същественото заради сует­ното. Нека да се вглежда често като в стрелка на компас в съвестта си, за да не поеме в посока, несъответстваща на по­соката, посочвана от съвестта. Нека да ръководи цялата си дейност благоугодно на Бога, та надоблачното пристанище на вечността да му отвори портите си и да пусне във вътрешност­та си кораба, натоварен с духовни съкровища.

 

Да не се плашим от бурите на житейското море. Вълни­те му се надигат до небесата, слизат до бездната; но живата вяра не позволява християнинът да потъне в свирепите въл­ни. Вярата събужда спящия на кърмата Спасител, Който, в тайнствено значение, изглежда спящ за плаващите в житейско­то море Негови ученици, когато самите те потънат в нерадение: вярата вика към Спасителя с пламенна молитва от сми­рено сърце, от сърце, изпитващо болка за човешката греховност и немощ, иска помощ, избавление – получава ги. Господ и Владиката на всичко запретява на ветровете и на морето и във въздуха настава голяма тишина (Мат. 8:26). Вярата, из­питана чрез буря вяра, усеща себе си укрепнала: подготвя се с нови сили, с ново мъжество за нови подвизи.

 

Да не се доверяваме на тишината на житейското море: тази тишина е измамна; морето е изменчиво. Да не си позво­ляваме да се предаваме на безгрижие: корабът неочаквано може да попадне на плитчина или да се удари в незабележи­ма подводна скала, покрита от тънък слой вода – да се удари и да получи жестока повреда. Понякога ще се появи нищож­но на пръв поглед облаче: внезапно започва да изхвърля от себе си вихри, гръмотевици, мълнии и престорено-тихото море е закипяло от опасна буря. Животът ни е преизпълнен със скърби, превратности, изкушения. Напада ни умът ни: този водач нерядко сам се отклонява от пътя и увлича след себе си целия ни живот в заблуждение. Напада ни сърцето ни, склонявайки към изпълнение на собствените си внушения, отдалечавайки се от изпълнението на Божията воля. Напада ни грехът: и този грях, който е насаден в нас от падението, и този, който действа върху нас от заобикалящите ни отвсякъде съблазни. Напада ни светът, служещ на суетата и тлението, силещ се да склони всич­ки към това служение, и посредством ласкателства, и посред­ством гонения. Нападат ни враговете – падналите духове; на­падат ни обладаните от тях, поробените от тях човеци. Често самите ни приятели волно или неволно стават наши нападате­ли. Господ ни е заповядал непрестанно да бодърстваме над себе си, упражнявайки се в добродетелите, ограждайки се от греха чрез Божието Слово, молитва, вяра, смирение.

 

Кои са тези големи животни, движещи се в необятното пространство на житейското море? Нито за себе си, нито за някого другиго бих желал сходство с тези исполини на море­то, които имат една-единствена радост: тъмните дълбини, пок­рити от много вода, където лъчите на слънцето не достигат; там живеят те, там пребивават, излизайки от време на време оттам на лов за поддържане на своя живот чрез убийството на многобройни жертви. Техните влажни, диви погледи не търпят, не понасят никаква светлина. Под тях Писанието раз­бира хората, които са големи по способности, познания, бо­гатство, могъщество, но – уви! – са привързани с цялата си душа към суетата и тлението. Сърцето и мислите им са насо­чени изключително към търсенето на земното славно, земно­то сладостно. Те са се потопили, потънали са в житейското море, тичат само след временното, мимолетното, само след призраци: преминават – казва Писанието – по морските пъ­тища (Пс. 8:9). Странни са тези пътища! Следите им изчезват веднага след минаващите по тях и пред пътуващите няма никакъв пътен знак. Такова е земното преуспяване: не знае какво търси; като намери желаното, вече сякаш го няма; от­ново желае, отново търси. Тежка, непоносима за синовете на света е светлината на Христовото учение. Те бягат от нея в тъмни, глухи пропасти: в разсеяност, в многообразно развле­чение, в плътски увеселения. Там, в нравствения мрак, те пре­карват земния си живот без духовна, вечна цел. Писанието не удостоява такива човеци с името човеци: човекът, бидейки в чест, не разбра това, доближи се до неразумния добитък и се уподоби на него (Пс. 48:13 – слав.). „Човек е този, който е поз­нал себе си” – е казал преподобният Пимен Велики3; човек е този, който е познал своето значение, своето състояние, свое­то назначение. Малки морски животни са наречени хората, ненадарени с особени способности, нямащи голямо богатст­во и имущество, но и в това положение служещи на суетата и греха. Те нямат средства за извършването на обширни и гръм­ки злодеяния; но ръководени, увличани, ослепявани от повре­дената си от злоба воля, вземат участие в беззаконията, из­вършвани от големите животни, – сами извършват беззако­ния съответно на силите и средствата си. Те скитат в жи­тейското море несъзнателно без цел. Левиатанът е царят на всички, които живеят във водите (Иов. 41:26 – слав.), оня левиатан, който си създал да играе в него (Пс. 103:26). Левиатан (слав.: змей, змия) е наречен падналият ангел поради изо­билието на злоба и лукавство, живеещи в него. Той дейст­ва по възможност тайно, за да може действието, бидейки слабозабележимо, да бъде толкова по-точно, по-убийствено. Не­говите роби не чувстват веригите, с които са оковани отвся­къде, и величаят гибелното робство с думите свобода и висше щастие. Истинските християни се присмиват на този змей, виждайки козните му чрез чистотата на ума си, потъпквайки ги със силата на Божествената благодат, осенила душите им. Да бъдем подобни на корабите, стройно плуващи в морето! И при тях значителна част е във водата; но те не са потопени изцяло във водата, както са потопени в нея рибите и другите морски животни. Невъзможно е, невъзможно е, преплуващият житейското море да не се намокри от водите му: не бива обаче да потъва в тях.

 

В морето има безброй влечуги (слав. – гади). Какво да кажем за тях? Само с наименованието вече се казва всичко. Нещастна е съдбата на тези, които Божието слово е лишило от името човеци и ги е принизило до името безсловесни жи­вотни. А колко по-нещастни са тези, които То, всесвятото Слово, Съдията на вселената, е запечатало с наименованието влечуги (гади). Не дълбоките води са тяхното постоянно жи­лище и наслаждение, а зловонната и кална тиня, в която би­ват донасяни от някоя разярена вълна и в която потъват всич­ки нечистотии, в която биват донасяни и в която се разлагат труповете на хората, загинали от морски злополуки, от кин­жала на пиратите на житейското море.

 

Братя мои! Приятели мои! Стоя с вас на брега на море­то, гледам към морето, разчертано от разноцветни граници. Зад морето има друго море – с пламтящи златни куполи и върхове… Междувременно в Божия храм се възглася величест­вената много знаменателна песен: Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибяг­вам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: Многомилостиви Боже, избави душата ми от гибел4.

 

___________________

1Сергиева пустиня.

2 Псалтырь с толкованиями на брезе, заимстванными из святых Отцов, изда­ния Киево-Печерской Ланры.

3Азбучен Патерик и Достопаметни сказания.

4 Покаен канон, песен 3

 

 

Източник

Свети Игнатий Брянчанинов, Творения, том 1, Аскетически опити – част 1, Славянобългарски манастир „ Св. Вмчк Георги Зограф“, 2005

 

 

Какво представляват доброто и злото и кога действат

Септември 2, 2013 in Външни


Доброто е Самия Господ, всичко, което идва от Него и което е около Него. Доброто се открива в човешката природа преди грехопадението, а също и след обновлението й от Светия Дух. Доброто е и същността на това, което е правилно и разумно, и съществува във връзката между двете. То е съвършеното отсъствие на неразумност, лукавство и извратеност.

От друга страна, лошото е извращението и отсъствието на всичко онова, което описахме като добро. Всичко, което произлиза от злото, включва в себе си елементи и части от смъртта, а именно “тялото на смъртта”, чийто баща и поддръжник е лукавият и многото му служители.

От една страна доброто съществува и има природа, защото е действителна същност и идва от Бог. А от друга страна, злото не съществува нито като създание, нито като същност, но се е зародило като паразит от отсъствието на доброто, точно както тъмнината се появява при отсъствие на светлина. Злото само по себе си е “несъщество” и несъществуващо, следователно не бива да позволяваме да ни заплашва и да се страхуваме от него. Това, което му придава субстанция, е нашето лично невежество и предателство. То наподобява някой, който изгася светлината и потъва в тъмнина.

Бог Слово, Самата Истина, потвърждава тази реалност с думите: “Който не е с Мене, е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява”(Мат.12:30). Това е, което Той загатва, когато ни подканя да пребъдем с Него, бидейки съвършеното добро. “Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо” (Иоан 15:4,5).

превод: Ловчанска Света Митрополия
източник: Ловчанска епархия

Богословието като наука и като дар

Август 4, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

 

първа част

 

ІІ Богословието като дар и опит

 

Църковното разбиране за богословието по преимущество се заключава в това, че става въпрос за дар и опит, който се дава от Бога на този, който има съответните предпоставки за достигането на откровение, по време на което той се приобщава към нетварната Светлина, славата на нетварната Божия енергия, а също има ум, способен да вмести, изрази и запечата тези духовни опити.

 

Професор Иоан Романидис учеше, че когато някой достигне до съзерцание на Бога, той знае опитно, че няма никакво сходство между тварно и нетварно, така че различава енергиите на Бога от демонските енергии и от енергиите на човешката логика, т. е. от помислите. Този, които прави това различаване на енергиите, дали те произхождат от Бога, от дявола, от чувствата и фантазиите, се явява действителен богослов и може с точност да води своите духовни чеда.

 

По този начин, служението на богослова се отъждествява с делото на духовния отец, а служението на духовния отец с делото на богослова. Затова главния проблем на човека, касаещ неговото спасение се състои в това, той да се научи да различава тварните от нетварните енергии, както се различават волята Божия и действията на страстите и изкушенията на дявола.

 

Той учеше също, че съществуват две групи богослови на Църквата от гледна точка на опита. В състава на първата група можем да включим тези богословстващи, които са достигнали до просвещение на ума и имат умна непрестанна молитва, а към втората тези, които се явават действителни богослови, които са достигнали до съзерцанието на славата Божия в човешката природа на Логоса и могат да беседват безпогрешно за Бога, и да водят хората безпогрешно към обожение.

 

Църквата, възкръсналото Христова Тяло, живее в историята, възприема човека в състояние на падение и го води към спасение, към обожение. Това превръщане на човека от паднал в обожен се явява най-важната цел на Църквата. Това означава, че Църквата, съгласно множество агиографски и светоотечески текстове се явява духовна лечебница, духовна болница, коята излекува човека и превръща самолюбието в боголюбие и човеколюбие.

 

Както във всяка болница съществуват лекари, които знаят метода и способа на лечение, сащо има и болни, които страдат и се мъчат и искат да се изцелят; същото се случва и в Църквата. По преимущество целител е Христос и лицата, с помощта на които Христос изцелява, са свещенослужителите. Но особенно това са светиите, които знаят какво е здраве, какво е болест, и какъв е метода за излекуването на всеки духовен недъг. Съществуват също и членове на Църквата, които не знаят, че са болни, или не искат да се изцелят, създават различни проблеми в областта на църковния живот.

 

В тази перспектива Църквата е дала званието богослов на трима велики светии, както беше уточнено в началото, а именно: св. Иоан Богослов, св. Григорий Богослов, преп. Симеон Нови Богослов. По-късно към тях бил прибавен и четвърти велик богослов, свт. Григорий Палама, архиепископ на Солун в 14 в. когото вселенският патриарх Филотей Кокин, написл за него песенно последование, т. е. служба, нарекъл четвърти богослов.

 

По-нататък ще бъде указано, защо тези четири велики личности са били назовани богослови. Общият признак за тях, е че са живели в Божията Светлина и са говорели за нея. Тоест, не са били хора със силна логика, можещи да говорят по философски за Бога, а са видяли Бога като Светлина и в Светлина, и са ни оставили свидетелство за тази божествена Светлина, т. е. те са били боговидци- Светци в Светлина.

 

1. Свети евангелист Иоан Богослов

 

Христовото Преображение на планината Тавор било значително събитие в живота на Господните ученици, а също и в живота на Църквата, защото там се открила славата на Божеството, чрез човешката природа на Христа, която по силата на ипостасното съединение на човешката природа в лицето на Логоса станала източник на нетварните енергии на Бога.

 

На планината на Преображението между тримата ученици се оказал и евангелист Иоан. Той видял славата на Бога, осенило го светъл облак, нетварната скиния на Бога, присъствието на Светия Дух и той чул от дълбината на облака Отеческия глас.

 

Впоследствие той се оказал на Голгота, по време на Разпятието, удостоил се да приеме Христовата Майка, Пресвета Богородица, бил ученикът на любовта. С богословско слово той записал тези опити от боговидението в Евангелието, което се явява четвърто по ред, а също и в Съборните Послания.

 

Евангелието, което написал той, се явява най-богословското, затова и било наречено от Климент Александрийски „духовно” и било определено то да се чете в Църква от пасхалното Възкресение до Петдесетница. В течение на цялата църковна година за четене по време на божествената литургия се избират от така наречените синоптически Евангелия: на Матей, Марк и Лука. По време на светата Четиридесятница, която се явява период на подготовка за кръщаването на оглашените, ние слушаме, че Христос съгласно Евангелието от Марк учи, чудотвори и изгонва демоните. От деня на Възкресението обаче, когато новите членове на Църквата са получили кръщение, се чете богословското Евангелие на евангелист Иоан, защото след приемането на тайнството и в периода на Христовото Възкресение те могат по-добре да разберат богословския смисъл, съдържащ се в него.

 

Евангелието започва с изповядване, че Христос е Словото Божие: „В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлина на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.”3 (Ин. 1:1-5)

 

Тук по най-ясен начин Христовото Божество се свързва с живота и светлината.

 

В цялото четвърто Евангелие ние четем за възраждането на човека, за откровението на Троичния Бог на самарянката, слушаме богословското учение за това, че Христос е хлябът на живота, живата вода, светлината на света, вратата, чрез коята може да се влезе в дома на Отца, вечния живот, добрия пастир, че този, който вярва в Христос, разбира в Светия Дух, че от утробата на сърцето му излизат реките на живата вода и прочее. Удивителни са последните наставления на Христос към Своите ученици преди Неговите страдания, а също и първосвещеническата молитва към Отца, в която Той говори за единството на апостолите в съзерцанието, виждането на славата Божия, нещо което се е случило в деня на Петдесетница и др.

 

Изключително богословски са и Съборните Послания на евангелист Иоан Богослов. Най-вече първото, плод на придобития божествен опит. Характерен е неговия пролог: „Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна”4 (1Ин. 1:1-4).

 

Тук по най-ясен начен се открива, че евангелист Иоан е придобил опитно познание за Бога с помощта на слуха, зрението и осезанието. От друга страна, от светоотеческото учение ние узнаваме, че всички телесни чувства на човека, съгласно опита, се преобразяват и удостояват да преживеят Бога и, че опитно всички чувства стават едно чувство. Така ясно се открива, че благовестието на евангелиста Иоан към християните не е идеологическо, а по преимущество е плод на опита. Той видял Христа в Неговата слава. На него му се открил истинския Живот, Който бил от началото на света. Не става дума за идеологическо проповядване, рационално, социално, а най-вече за богословско разпространение на Словото Божие, емпирическо, това е вестта за вечния живот. Ап. Иоан проповядва това, което опитно е познал, благодатта Божия.

 

Също виждаме, че целта на проповедта и пастирството се състои в това, хората да придобият общение с боговидци-светии, а чрез тях и с Троичния Бог. Това ни показва, какво всъщност е Църквата, че тя не е просто социален, филантропски или религиозен организам, но е място, в което всеки придобива общение с Троичния Бог и със светците в съответствие с основополагащата цел на църковния живот.

 

Чрез изследване на Евангелието от Иоан и неговите Послания можем да се потопим в атмосфера на богословие, състояща се от връзката и общението на човека с Бога, явяващо се в нетварната Светлина. В резултат от тази връзка човек придобива богословската добродетел любов. Затова евангелист Иоан бил наречен от Църквата богослов.

 

2. Свети Григорий Богослов

 

Св. Григорий, архиепископ на Константинопол, живял в 4 век и е наречен „Богослов” заради известните си богословски слова, произнесени в Константинопол, когато там го извикали малобройните останали православни за отразяването на арианската ерес, която в това време преобладавала в Църквата.

 

С тези слова той не само развива учението за Света Троица и богословски показва, че Логосът, второто Лице на Света Троица се явява несътворено и Светия Дух е Бог несътворен, но използва аргументи, които произхождат от личния, духовен опит, който сам имал.  По този начин св. Григорий показва връзката между благодатния опит и догмата за Света Троица.

 

В своето първо слово за богословието той определя, кой е богослов на Църквата. Св. Григорий пише, че не трябва всички да богословстват: „не по всяко време, не пред всеки и не за всичко, а трябва да се знае кога, пред кого и колко”. Богословието не е предмет за всички, а за „хора изпитали себе си и напреднали в умосъзерцанието, които са пречистили (или пречистват) душата и тялото си”5.

 

Така, съгласно Григорий Богослов, богослови са тези, които са преминали през тежки изпитания, т. е. очистили са сърцето от страстите и са достигнали съзерцание на Бога, или най-малкото тези, които се стремят към очистване. За богословстването съществуват сериозни предпоставки, а именно съответсващ метод, какъвто е безмълвието, подобаващо време, защото всичко е възможно в подобаващо време, а също и доколкото е възможно и доколкото слушателите имат способност да възприемат6.

 

Говорейки за отношението между молитвата и богословието, той пише, че можем винаги да имаме памет за Бога- „Да се помни Бог е по-важно дори от това да се диша”7, но не винаги е възможно да се богословства.  Той не пречи на човека да има памет за Бога, а да богословства, и не препятства богословието изобщо, а това което не е на място, той не е против учението, а против несъразмерността (и медът приет до излишък предизвиква повръщане).

 

В друга своя беседа говорейки за това, кой трябва да богословства, той пише, че всички предмети, небесни и земни, умопостигаеми и чувствени, се подчиняват на порядък. Всички ние се явяваме членове на Църквата, но всеки има свое особено дарование. Светият Дух е един, но дарованията са различни, доколкото вместилищата възприемащи Духа не са еднакви. По-нататък той се позовава на разликата в духовното състояние между Моисей, Аарон, първосвещениците и левитите. Само Моисей се изкачил на планината Синай. Той влязъл в мрака и встъпил в общение с Бога8.

 

Говорейки за опита от богопознанието той казва, че Бог е Светлина. Още повече, „превисока светлина, така че всяка друга светлина, колкото и сияеща да изглежда, е само малка негова струя или разсейващ се отблясък”9. Светлината може да се види само чрез нейното сияние. Тази Светлина увлича човешкия ум чрез стремление, и очистеният ум се приближава към чистия Бог. Това означава, че умът на човека се очиства от Светлината на Божеството, увлича се към висотата чрез любовта към Светлината и в края на краищата вижда Бога като Светлина.

 

Имайки пред погледа си Моисей, който се изкачил на планината Синай, св. Григорий Богослов по най-ясен начин описва неговия собствен духовен опит на богопознание, който е придобил, и беседвайки за Бога, той представя своето собствено съзерцание на Бога, по време на което той Го видял „изотзад” (Изх. 33:22) , т. е. видял нетварната енергия и слава, която се нарича „великолепие”, а не „чиста природа” на Света Троица10.

 

Заниманията на еретиците без гореуказаните предпоставки е „честолюбие в словото и болест на езика”11. Позовавайки се на предводителя на евномианите той го осъжда за това, че той бързо изобретява светии и ръкополага богослови, образова ги и извършва многочислени заседания с неграмотни учени.

 

По този начин, съгласно Григорий Богослов емпирическото богословие не е предмет на заседания и светска мъдрост, а на чистота на сърцето, озарение от самия Бог, което се преподава на тези хора, които имат необходимите предпоставки за богословстване. Богословието е харизматично състояние, духовен опит, а не гимнастика за ума. Богословът бива указан от Бога, а не от собственото заявление за самия себе си.

 

3. Преп. Симеон Нови Богослов

 

В 11в в епохата, когато хората, даже и монасите, говорели за Бога, по рационален, а не по емпиричен начин, учението на преп. симеон Нови Богослов съставя етап в църковния живот и произвело истинска революция в Църквата, т. к. съгласно даденото учение исихазма се оказва основание на богословието и църковния живот.

 

Преп. Симеон Нови Богослов живеел в нетварната Светлина, виждал нетварната Светлина, виждал нетварната Божия енергия като Светлина, и когато се наложило той да говори и пише за Бога, той говорел за Божията Светлина и за приобщаването на човека към нея. Съществуват много места в творенията му, където се говори за това, какво е богословие, и кой се явява богослов в Църквата. Ние ще се спрем на някои от тях.

 

В началото той прекарва граница между покаянието и богословието, на богослова не подобава покаяние и на каещия се богословие. Между покаянието и богословието съществува огромна разлика, както между Изток и Запад. Този, който живее в покаяние напомня на немощен и ограбен бедняк, който проси милостиня, докато този, който богословства прилича на човек, живеещ в дворец, носещ царски одежди, и е роднина на царя, говори с него и слуша неговите указания и пожелания12.

 

Богословието е преживяване на Петдесетница. Когато Апостолите получили Светия Дух, те се просветили по съвършен начин и са се научили от Светлината, че Бог е Неизречен и Неизразим, Нетварен и Вечен и Непостижим. Чрез силата на Светия Дух те са получили слово на мъдростта и знания, сила на чудодейство и пророчества, говорене и тълкувание на езици, застъпничество и управление на градове и народи. Светиите са в положение на синовство, облекли са се в Христа и познали всички тайнства на Божественото Домостроителство и на бъдещите блага13.

 

Опита на апостолите продължава във вековете. И сам  преп. Симеон, както става явно от неговите текстове, е достигнал опита на Петдесетница и видял славата Божия. В един от своите химни с потресаваща точност той описва как чрез Христа е видял Три Светила, които имат еднаква енергия и сияели по-силно от слънчевата светлина. Св. Симеон пише: „Дори и в самата нощ и в самата тъма аз с трепет виждам Христа, Който ми отваря Небесата, Сам се скланя оттам и го виждам заедно с Отца и Духа- Трисвята Светлина, която е едно в Трите и в едното Три. Те, несъмнено, са Светлина и Една Светлина са Трите, Която по начин, превъзхождащ слънцето, озарява душата ми и просвещава моя помрачен ум”14.

 

По време на Божественото откровение боговидецът вижда величието, простотата и несложността на Бога, а също и Неговата безвидност, познава, че самият се приобщава към Бога, без обаче да вижда Неговата същност. Той пише: „Вижда и иска да каже и не намира слова, тъй като той вижда невидимото, безвидно и съвършено просто, съвършено несложно, непостижимо величие. Тъй като той не вижда начало, нито край, не вижда и среда и съвършено не знае как да каже, какво вижда? … предполагам, вижда не по същност, а по приобщаване”15.

 

Повече от това, преподобният достига такъв момент, когато казва, че оглашени не се наричат само некръстените, „но и този, който съзерцава славата Господня с непокрито лице”16, когато човек достига видение на Божествената слава, той става верен, иначе е оглашен в тайнствата на Царството Божие.

 

Следователно действителното богословие е опитното богословие, благодатното, и богослов е този, който достига висотата на Петдесетница и е видял славата Божия.

 

4. Св. Григорий Палама

 

В 14в. На Църквата и се наложило да се сблъска с много трудноразрешим проблем, тъй като за първи път в Православния Изток се появило схоластическото западно богословие. Когато някой не богословства съгласно своя опит, той разсъждава за истината, за Бога, смесва философия и фантазия и в резултат изпада в агностицизъм (Бог е абсолютно неизвестен и непознаваем-бел на прев.) и безбожие. Тази опасност се наблюдавала в този период в Константинопол и Солун.

 

Св. Григорий Палама станал велик богослов, т. к. той видял Бога и познал Неговата слава и с помощта на тези две духовни предпоставки отразил ереста на Варлаам.

 

Св. Филотей Кокин в съставената от него биография за св. Григорий ни съобщава за целия му исихастки живот, започвайки от детска възраст, когато той живеел в двореца, а също и подвижническия му живот на Света Гора. Именно там, в началото на своя монашески живот постоянно се молел с молитвата: “Господи, просвети моя мрак”17. Той живял подвижнически с „преизобилно”18  умно безмълвие, извършвал тайно непрестанната умна молитва  в духа и се удостоил с много дарования, служил на Този, Който вижда на тайно19.  Св. Григорий получил много откровения, като явяването на ев. Иоан Богослов, Богородица, обаче най-вече виждал нетварната Светлина, Царството Небесно,  тъй като това видение е непосредствено съединение, обожение, и тези, които го достигат, придобиват крайна любов и божествено уподобяване и особено „неотслабващо богословие чрез непрестанната молитва и умното безмълвие, смирение и плач”20. Тук съзерцанието се съединява с обожението и с „високото, неотслабващо богословие”. Св. Григорий често виждал Божествената Светлина21, това е и причината, поради която той постоянно в своите текстове говори за нетварната Светлина на Божеството.

 

Характерно е едно видение, за което той расказал на своя приятел и ученик Доротей, описано от св. Филотей.

 

Пребивавайки в свещено безмълвие и молитва, в сянката на съня, той видял, че държи в ръка съсъд, напълнен с мляко, което започнало да се излива от съсъда и да се превръща в благоуханно вино, което започнало да се стича по одеждите и ръцете му, изпълвайки всичко с благоухание. Тогава се появил някакъв достославен Мъж, изпълнен със светлина, и му казал да покаже това питие и на други и да не го оставя да се излива напразно. Несъмнено нравственото слово тук се превръща в богословско, става очевидно, че св. Григорий получил дара на богословието. Когато светият изявил своето безсилие да извърши това дело, защото нямало хора, които да обичат такива богословски слова, божествения Мъж го подбудил да направи това и да остави на Бога да устрои нещата. След като изчезнал, повествува сам св. Григорий Палама: „аз, отхвърляйки и самата сянка на съня, цялата нощ и част от деня престоях там, целия просвещаван богато от Божествената светлина”22.

 

Това свидетелство се явява важно, т. к. показва, че боговидецът може в продължение на дълго време да е в Светлината и да е просвещаван от нея. Такъв духовен опит превръща нравственото слово в богословско. Действително след този богооткровен опит, св. Григорий написал своето първо слово, посветено на преп. Петър Атонски, в което той описал цялата ценност на жителството на атонския монах, след това написал своята беседа за Въведение в храма на Божията Майка, където Богородица се представя като пример за исихаста и преимуществено за богослова.

 

В един свой текст св. Григорий, говорейки за богословието го отъждествява със съзерцанието на Бога, той пише: „Съществува и за Бога и за Неговото учение знание, съзерцание, което ние наричаме богословие”23.  Богомъдри богослови са тези, „които по-горе от ума са беседвали с Бога” и тези „които богорадостно са се научили и богоподражателно са научили нас”24.

 

На друго място той описва разликата между богословите, които са боговидци, тези, които богословстват отрицателно. Богословстващите отрицателно богословстват от невиждане, но светиите богословстват на основата на това, което е повече от видение, „изживявайки някакво грабване, но не разсъждавайки”25. Говорейки за Грегора, приятел и привърженик на Варлаам, когото представяли за богослов, без обаче да има личен опит от Бога, той пише, че последния е ръкоположен от своето собствено писане „и е самочинен учител, поради което се явява повече лъжеучител, отколкото учител”26.  Богослови са тези, които са видели Бога в Светлина, а самозваните учители учат от своя ум и своята фантазия.

 

Важно е, че св. Григорий учи, че нямащите действително знание за Бога от опит, в действителност са безбожници. Казаното е в смисъл, че те разсъждават и говорят за този Бог, който не съществува. По този начин те нямат познание за истинния Бог, а за Бога на разсъдъка и фантазията, който е и несъществуващ.

 

В посланието към монах Дионисий се описват три вида безбожие. 1 ия- е многовидната ерес на елинстващите, от които Варлаам е получил своите идеи и съответно ги е предал на Акиндин, утвърждавайки, че Божествената енергия не се отличава от Неговата същност. 2-ия вида-това е „многообразната измама на еретиците”, които не се отличават от безбожниците, т. к. имат лъжовна представа за Бога, към тях също се отнасят Варлаам и Акиндин, доколкото единия Бог те разделят на тварно и нетварно. 3- ия вид безбожие е, когато някой не излага учение за Бога от неблагочестиво благочестие, т. к.  не иска да възпява Бога по този начин, доколкото тези учения превъзхождат разбирането на мнозина.  Тук няма стремеж към обяснение на незнаещите богословието на св. отци, а отхвърлянето му под предлог, че това са велики и високи понятия за ума и не са лесни за приемане от болшинството и не всеки може без труд и леко да постигне това27.

 

Тези четирима светии, св. Иоан Богослов, св. Григорий Богослов, преп. Симеон Нови Богослов и четвъртия св. Григорий Палама са боговидци и са наречени от Църквата богослови.

 

Изводът от всичко казано по-горе е този, че богословието функционира и като наука  и като дар-опит.

Образът на болница показва този двоен образ на богословието. Във всяка болница съществуват лекари и медицински персонал, който се занимава с лечението на болните, но също съществува и управление, т. е. директор, съвет, счетоводители, секретари и други, които работят за добрата административна организация на болницата. Административната структура на болницата не може да замени лечебния отдел, но и последния не може да работи резултатно без материална, икономическа и организационна структура.

 

Този образ показва връзката между богословието като дар, който служи на духовно болния човек в духовната болница Църквата, и богословието като наука, която по външен начин изследва елементи от църковния живот.

 

Богословието е преди всичко познание на Бога чрез Светлината, съучастие в „наследството на светиите в светлината” (Кол. 1:12). Такава теология предлага безпогрешно знание за Бога и помага на гладните и жадните за Бога хора да удовлетворят своето стремление. По този начин благодатното богословие служи повече за пастирско и естествено, като такова има за своя цел движението на човека от това, което е по образ, към това, което е по подобие; от битие към благобитие, от антропоцентричен жизнен подход към теоцентричен; от очистване към просвещение и обожение. Такова богословие се е развивало в манастирите, и действителните професори са професорите на пустинята, тези монаси, клирици и епископи, които лично и опитно са познали Бога.

 

Също богословието функционира и като наука, която се занимава с историческото движение на Църквата във времето, а също и културата, изграждана от членовете на Църквата и властовите и етнофилетически тенденции, влияещи на църковния организъм. Анализ и тълкуване на тези състояния се осъществява и преподават църковните богословски школи, а професорите се явяват тук това които се учат и знаят всички тези проблеми, които се появяват при историческото движение на Църквата. Това богословие трябва да й помага в нейната цел, която е ръководството на християните по пътя към обожение. Ако обаче това научно академично богословие не се вдъхновява от благодатното богословие, то няма особен вечна и сотериологчна ценност, защото, както казва ап. Павел, всичко ще изчезне и ще остане единствено любовта, като общение с Бога..

 

Аз, съм получил помощ от моите духовни отци и от професорите на богословския факултет, които са ме подтикнали към изучаването на агиографските и светоотечески текстове на Църквата и са ми открили пътя към Света Гора, където съм срещал опитни подвижници, които съзерцаваха Бога като Светлина и които са ми показали този път на опитно богословие. Така аз видях как в моя живот могат хармонично да сътрудничат богословието като наука и като дар-опит, как могат да бъдат свързани богословските школи с исихасткото и боговидческо предание на Църквата.

 

Благодаря на Бога, показал ми този път, а също благодаря на вас, че имахте търпение да ме изслушате.

 

 

1Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ἒργα 3. ΕΠΕ. Θεσσαλονίκη, 1983. Σ. 498.

2 Мф. 10, 16.

3 Ин. 1, 1-5.

4 1 Ин. 1, 1-4.

5 Γρηγορίου Θεολόγου. Ἒργα 4. ΕΠΕ. Σ. 14.

6 Ibid. Σ. 14-16.

7 Ibid. Σ. 16.

8 Ἒργα 2. ΕΠΕ. Σ. 38 κ.ἑξ.

9 Ibid. Σ. 52-54.

10 Ἒργα 4. ΕΠΕ. Σ. 38.

11 Ibid. Σ. 26.

12 SC 51. P. 71, α.

13 SC 122. P. 110-112.

14 SC 156. P. 234.

15SC 156. P. 158.

16SC 129. P. 234.

17 Φιλοθέου Κοκκίνου. Βίος Γρηγορίου Παλαμᾶ. ΕΠΕ. Θεσσαλονίκη, 1984. Σ. 80-82.

18 Ibid. Σ. 86.

19 Ibid. Σ. 90.

20 Ibid. Σ. 122.

21Ibid. Σ. 138.

22 Ibid. Σ. 142-144.

23 Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ἒργα 4. ΕΠΕ. Σ. 182.

24 Γρηγορίου Παλαμᾶ. Συγγράμματα. Ἒκδ. Χρήστου Α΄. Σ. 258.

25 Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ἒργα 2. ΕΠΕ. Σ. 458-460

26 Γρηγορίου Παλαμᾶ. Συγγράμματα. Ἒκδ. Χρήστου Δ΄. Σ. 275.

27Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ἒργα 4. ΕΠΕ. Σ. 404 κ.ἑξ.

 

 

превод от руски

източник  http://www.bogoslov.ru/text/470008.html

 

 

 

 

 

Богословието като наука и като дар

Август 3, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

 

 

Когато през лятото на 1966 г. за първи път посетих Света Гора като студент второкурсник от богословския факултет на Солунския университет с други мои съученици, ние срещнахме отец Теоклит Дионисиатски, който ни попита, кои сме. Отвърнахме, че сме богослови. На което той ни каза: „Църквата познава само трима богослови; св. Иоан Богослов, св. Григорий Богослов и св. Симеон Нови Богослов, а вие сте студенти от богословския факултет”.

 

Този възглед  на отец Теоклит ми направи голямо впечатление и ме научи да използвам по-точни думи относно този въпрос, защото според учението на Църквата богословието се явява опитно познание на Бога, то е дар. От това време аз постоянно се връщах към изучаването на темата и разбрах, че действително, съгласно църковната терминология, богослов е този, който говори за Бога, но за да може някой авторитетно да говори за Господ и да има истинско знание за Него, трябва предварително да има личен опит за Бога.

 

По този начин, в абсолютен смисъл на думата богослов се явява този, който е достигнал до съзерцание на Бога, съзерцание на нетварната светлина, в относителен смисъл богослов се явява и този, който говори за познанието, което имат обожените. Това се случва и с науката. По преимущество учени се явяват тези, които изследват различни природни явления и предлагат ново знание, а също и тези, които предават знанието на изследователите.

 

В „Светогорския томос”, който е написан от св. Григорий Палама, става въпрос за изповедание на вярата, което се провъзгласява от достойните в Духа. От една страна те са „посветени в същия опит”, следвали са по законния път на подвижвичеството, т. е. отрекли са се от придобиването на предмети, от човешката слава и от лошите телесни удоволствия, потвърдили са това отречение чрез подчинение на тези, които са ги предшествали в живота по Христа, занимавайки се със свещеното безмълвие и чистосърдечна молитва и са се оказали посветени в това, което е по-горе от ума, като достигнали до тайнственото, превъзхождащо разума единение с Бога. От друга страна, такива са и тези, които по отношение на последните се отнасят с почит, вяра, любов”1. По този начин, ако ние нямаме лично познание на Бога, приемаме свидетелството на отците на Църквата, които са придобили такова лично знание чрез енергията на Светия Дух.

 

Занимавайки се впоследствие с учебна и изследователска дейност, аз разбрах, че можем да говорим за два вида богословие: за научно богословие и за благодатно, или опитно богословие.

 

І. Богословието като наука

 

Христос се е въплътил в дадена историческа епоха, възприел е абсолютно безгрешна човешка природа, но тленна и подложена на страдание, живял е в конкретно обкръжение и лично е познал цялата пълнота на трагичното състояние на хората след падението.

 

Така и Църквата, възкръсналото Христово тяло, чиито живот и дейност се осъществяват в историята встъпва в съприкосновение с хората, живеещи в конкретно място и в определено време, с екзотични националности, с различни религиозни представи и разнообразни културни изразни средства. Също единството и каноничното устройство на Църквата се е съхранявало при различни системи на управление и организация.

 

Важно е да се знаят историческите и културни елементи от епохата на Христа, Апостолите и Отците. Богословието като наука изследва тези въпроси и с тях се занимават професорите от богословските факултети, които провеждат изследвания на всички исторически явления и излагат важни сведения, които могат да помогнат на студентите да станат бъдещи клирици или професори по богословие.

 

1. Изучаване на текстове

 

Светите боговидци, пророци, апостоли и отци с пастирска цел са описали в различни свои текстове опита, който са придобили. Тези текстове са книгите на Стария и Новия Завет, омилиите на отците и др. Става дума за текстове, в които писмено се съхранява богословието на Църквата, доколкото тя чрез Светия Дух записва Откровението и пак чрез Него тълкува същото Откровение. Тези текстове предават също и исторически събития от всяка епоха и личния опит, който е имал всеки от боговидците, но и особения дар, даден му от Бога.

 

Следователно, учените –богослови изследват тези текстове и откриват общите елементи, отбелязват и характерните особенности. Например думата „обожение” не се споменава в Свещеното Писание, а само при отците на Църквата. При това, духовния смисъл на тази дума се предава в Библията с други понятия, такива като „съвършенство”, „прославление”, „освещение” и др.  Също изследват езиковите особености на всеки боговидец, чрез които се изразява богооткровеното слово и причините, довели до написването на пророческия, апостолския или светоотеческия текст. Тези видове работа се осъществяват от внимателни изследователи, които обаче имат църковен опит, защото иначе те могат да достигнат до невероятни изводи, както забелязваме в западната християнска мисъл.

 

Пророческите, евангелските, апостолските и светоотеческите текстове се съхраняват в различни видове, записани с маюскулно или минускулно писмо, датират се от различни векове, имат разночетения, които се установяват от специалисти, обладаващи знания по филология, а също и значителни знания по палеография. Важно е да се установи хронологията на текста, да се възстанови този текст благодарение на критическото му издаване в неговата по възможност, първоначална форма, да се изследват светоотеческите места, на които се позовава писателя, и да се направят съответните посочки. Този род научна работа води до много достойни резултати.

 

2. Църковната история

 

Църквата е живяла във времеви периоди и й се е налагало да преодолява разнообразни проблеми: религиозни, социални, политически. Сам Христос е казал на учениците си, че: „Аз ви пращам като овце посред вълци”(Мт.10:16). Следователно, новото свидетелство на Христа, което било предадено на Апостолите, Апостолските мъже и последващите отци, е влязло в стълкновение със своята епоха и създало многочислени проблеми. Гоненията на Църквата съставлява славен период в нейния живот, църковната история от този период трябва внимателно да се изучава, за да бъде подобаващо описана и оценена.

 

Също, както е известно, християните се появяват в историята като трети род, т. е. те не били нито юдеи, нито идолослужители. Те имали съзнание, че са нова действителност, отлична от тези две категории. Това означава, че Църквата в първите векове е живеела сред два велики религиозни, политически и културни свята-юдейския и елинския. Особенно, когато Църквата излязла от района на Палестина по широките простори на Римската империя, където господствало гръко-елинското предание с различни философски течения, тя трябвало да отговори на всички предизвикателства. По този начин древната Църква заимствала някои елементи от юдейското предание, а други от елинското, за да изрази своята богооткровена истина. Също й се наложило да примирява юдеохристияните и християните от езичниците, както виждаме в текстовете на Новия Завет и Апостолските мъже.

 

Великия проблем, който трябвало да решат отците от 4в. се състоял във връзката между богооткровенната истина на Църквата и елинската философия. Съществували някои християни, повечето еретици, които се стараели да изтълкуват Откровението по принципите на елинската философия. В резултат вярата започнала да се осветскостява, т. к. те елинизирали християнството. Обратното, отците на Църквата, в полемиката с тези философстващи християни, християнизирали елинизма, заимствайки някои термини от гръцката философия и предавайки им друго значение, за да изразяват богооткровенната истина, и тази истина да не се изменя от новото културно обкръжение. Отците виждали онтологичните и космологични въпроси, вълнуващи хората в тяхната епоха, и им давали отговор чрез богооткровената истина. По този начин Църквата отразявала ереси и разколи, защитавайки православната вяра, което и се случвало на Вселенските и Поместните събори, които утвърдили вероопределения и канони за единството на вярата и каноничното съзидание на Църквата.

 

Всичко това се изследва от различни учени богослови, когато  се излага църковната история, историята на догматите и църковната догматика, за да получат християните по възможност, точни сведения за историята на църквата, също и да видят как Църквата, чрез своите светии, които били просветени от Светия Дух, е могла да съхрани богооткровената истина, която е открил Христос на Апостолите.

 

3. Църковните изкуства

Християните обичат Бога и изразяват това разнообразно. Те се събират на определени места, за да служат на Бога и да изразят своята вяра. Също извършват Божествената Евхаристия, която се явава център на духовния живот, за да се приобщят към Тялото и Кръвта Христови.

Изграждането на молитвени храмове се осъществява в различни видове и стилове, които Църквата е възприела под влияние на мястото, в което живее. Но, в края на краищата тя е създала тези храмове съгласно своето собствено предание. Едновременно тя е възприела и различни културни разновидности на епохата като: музика, живопис, поезия и др. оценила ги  и ги преобразила за да изрази още по-добре своята истина.

Най-дълбоката и цел е била да изрази нетварната истина, която обладава, с помощта на тварните образи от настоящето, които трябвало да стават все по-добри, по такъв начин, че да не заключат човека в тварните образи, но да го отпратят в нетварния храм, към нетварните служения, към нетварния Божествен закон. В тази перспектива Църквата създавала храмове, украсявала ги, определяла способ за богослужение.

 

Всичко това трябва да бъде изследвано от учените изследователи, за това, да определят способа, с помощта на който исторически се труди Църквата, а също, как тя  възприема различните културни образи от настоящето и ги преообразява, как развива културата, без обаче, напълно да се отъждествява с нея.

 

Човек е създаден от Бога по Негов образ и подобие и бил поместен в Рая за това, да пребивава в постоянно общение с Него. Адам и Ева обаче чрез своето падение изгубили това общение с Бога и в своя опит да съхранят и изразят следите от него те започнали да почитат тварта. По този начин, от своята автентична връзка с Бога те изпаднали в някакъв религиозен живот, покланяйки се на идолите като на богове и придържайки се към различни религиозни идеологии. Религиите се явяват израз на слабостта на човека, която се случила в резултат от отдалечаването от Господ, и водят към фанатизъм, религиозни войни и др.

 

В същото време, някои християни, имайки различни възгледи, изменят християнската вяра. В резултат се  съдават различни християнски изповедания, които са основават на господството на логиката, както е станало със схоластическото богословие, или се основават на някакво господство на етиката, като пуританството. Всяка от тези религиозни системи е развила особени догматични учения, литургически образи, които трябва да бъдат изследвани и изучени.

 

Още повече, че във всички подобни християнски групи, от време на време се появяват различни течения, като, например, така нареченото диалектическо богословие, политическо богословие и др. Тези течения също трябва да бъдат изследвани, за да можем да ги изучим и оценим в отношение към Православната Църква.

 

Също така някои християнски изповедания по най-тесен начин са свързани с различни политически и социални видове дейност, опитвайки се да доминират в социалното пространство. Ние, като богослови, не можем да пребиваваме в неведение относно появата на Запад на различни племена, например франките, които са завзели Европа и са разпространили различни  християнски възгледи, от тези на апостолите и отците на Църквата. Виждаме това в „Диалозите” написани от св. Григорий Двоеслов, папа Римски.

 

Философските течения, които периодично са се развивали в Европа като: просвещение, романтизъм, модернизъм, постмодернизъм заедно с различните революционни движения са повлияли положението на Запад и на страни от Изтока, също както и на християнски изповедания.

 

Естествено, че тази философска, социална, политическа и културна страна трябва внимателно да се изледват, за да знаем, какво предизвикали тези явления и какви последствия са имали за някои части от християнския свят, а също, как те са повлияли до определена степен живота на Православната Църква.

 

5. Изучаване на съвременния живот

 

Църквата се занимава с човека и се стреми към това, да му възвести свидетелството за Царството Божие, а също и към това да го доведе до спасение. Обаче, Отците винаги са се старали да постигнат човека от своята епоха, мисленето му, и да говорят с него по съответсващия начин, за да му помогнат да влезе автентично в църковния живот. Това не е лесна работа, доколкото е нужно да се говори на езика на всеки човек заради неговото изцеление. Проблемите, които занимават хората от нашето време, са социални, психологически, битийни и духовни.

 

Социалните проблеми възникват във връзка с начина на живот на хората в обществото, въвъ връзка с различни доминиращи в обществото течения, и с различни господстващи социални тенденции. Психологическите проблеми възникват поради неувереност, причините за която са различни, поради болести, страдания, семейни проблеми, отсъствие на целесъобразност в живота. Битийните проблеми са свързани с отговор на житейските проблеми на земята, със смъртта и понятието за битие. Духовните проблеми имат връзка с търсенето и общението с истинския Бог.

 

Трябва да се изследват съвременното социално обкръжение, в което ще работи клирика, да се определят доминиращите проблеми, господстващите социални течения, които влияят в различна степен и на християните. Когато някои разбере тази среда и в пълнота психологията на християнина, който той обгрижва, тогава той мое да му окаже решителна помощ. Подобно на това както Христос се е въплатил и по този начин е победил греха, дявола и смъртта, така и всеки клирик, когато по някакъв начин вниква в проблемите на човека и истощается, тогава той познава условията на живот и може решително да помогне.

 

Пастирството на Църквата се стреми към спасението на всеки човек: невярващия, еретика, агностика, страстния, себелюбеца, схизматика и др. Това пастирство се осъществява с Божие просвещение, но също не трябва да се игнорира и знанието на религиозните, културни и социални параметри, защото Църквата никога не работи по монофизитски, гледайки само на духовната страна, не забелязвайки историческото и социално битие.

 

За всичко по-горе казано е необходима богословската наука. Добре е свещенослужителят да има различни научни знания и да е в курса на относително господстващите представи, например, за съвремените достижения на генната механика, молекулярната биология. В резултат той ще може да предложи автентично богословско слово за това, да спечели съвремения човек и да му помогне в разрешаването на различни възникващи проблеми.

 

Богословските школи са способни да дадат много ценно на съвременния студент по богословие, по гореуказаните въпроси и могат да му предоставят необходимите научни средства в делото на пастирското му служение, обърнато към съвременния човек.

 

Обаче не трябва да пропускаме другата страна на богословието.

 

следва

 

 

За Църквата

Юли 28, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

Влизайки в несътворена Църква,

идваме при Христос,

 влизаме в

несътворената реалност.

“Голяма е тайната на благочестието”

 

Църквата е безначална, безкрайна, вечна, както нейният Основател, Троичният Бог, е безначален, безкраен, вечен. Църквата е несътворена, както Бог е несътворен. Тя е съществувала преди всички векове, преди ангелите, преди сътворяването на света, “преди да се свят създаде” (Еф. 1:4), както казва св. апостол Павел. Тя е божествено установление и в нея “телесно обитава всичката пълнота на Божеството” (Кол. 2:9). Тя е израз на многообразна Божия премъдрост. Тя е Тайна на тайните. Тази тайна е била скрита и се открила “в последно време” (1Петр. 1:20). Църквата остава непоклатима, защото е вкоренена в любовта на Бога и в Неговия велик Промисъл.
Вечната Църква е съставена от трите Лица на Света Троица. В мисълта и в любовта на Троичния Бог от самото начало са съществували и ангелите, и хората. Ние, хората, не сме се родили сега: съществували сме преди всички векове в Божието всезнание.
Божията любов ни е сътворила по Божий образ и подобие. Поставила ни е в Църквата макар да е знаела за нашето богоотстъпничество, което щяло да последва. Дала ни е всичко, за да направи и нас даром богове по благодат. Ние обаче, злоупотребявайки със своята свобода, сме изгубили първоначалната красота и първоначалната праведност, и така сме отпаднали от Църквата. Извън Църквата, далеч от Света Троица, ние сме изгубили рая, изгубили сме всичко. Но извън Църквата няма спасение, няма живот. Затова милосърдното сърце на Бог Отец не ни оставило извън Своята любов. Бог отново ни отвори вратите на рая в последните времена и се яви в плът.
С Въплъщението на Единородния Син Божий на хората отново им е открит предвечният Божий план за спасението на човека. Апостолът пише за това: “И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава”(1Тим. 3:16). Думите на св. ап. Павел са думи изпълнени със смисъл, това са божествени, небесни думи.
В Своята безкрайна любов Бог отново ни е съединил със Своята Църква в лицето на Христос. Влизайки в несътворената Църква, идваме при Христос, влизаме в несътворената реалност. С други думи, и ние, вярващите християни, сме призвани да станем нетварни по благодат, да станем причастници на божествените енергии, да влезем в Тайната на Божеството, да превъзмогнем нашето светско мъдруване, да умрем за стария човек (срв. Кол. 3:9; Рим. 6:6 и Еф. 4:22) и да се обожим. Когато живеем в Църквата, живеем в Христос. Това са твърде съкровени духовни и богословски въпроси и не е лесно да ги разберем. Само Светият Дух може да ни научи на всичко това.

 

В Църквата сме едно, а Христос е Глава на Църквата

 

Глава на Църквата е Христос, а нейно Тяло сме ние хората, християните. Св. апостол Павел казва: “Той е Глава на тялото, сиреч на църквата” (Кол. 1:18). Църквата и Христос са едно. Тялото не може да съществува без собствена глава. Тялото на Църквата се храни, освещава и живее с Христос.
Той е Господ всемогъщ, всезнаещ, Който навсякъде присъства и всичко изпълва, наш Опора, наш Приятел, наш Брат. Той е стълб и крепило на Църквата. Той е Алфа и Омега, Начало и Край, Основа, Той е всичко. Без Христос няма Църква. Христос е Женихът, а всяка човешка душа е невеста.
Христос съединил тялото на Църквата с небето и земята: с ангелите, хората и с всички твари, с цялото Божие творение, с животните и птиците, с всяко малко диво цвете, с всяко насекомо. Така Църквата е станала “пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всичко.” (Еф. 1:23), т. е. Христова пълнота.
Христос се открива в единството между нас и в Своята любов – Църквата. Църквата не съм само аз, а съм заедно с вас. Всички ние сме Църквата. Всички ние съставяме Църквата. Всички сме едно Тяло, а Христос е Главата. Едно Тяло, Тялото Христово: “а Вие сте тяло Христово, а поотделно – членове” (1Кор. 12:27). Всички сме едно, защото Бог е наш Отец, а Той е навсякъде. Когато преживяваме това, тогава сме в Църквата. Това е било и желанието на нашия Господ, изразено в Неговата архиерейска молитва за всички членове на Църквата: “…да бъдат едно” (Йоан 17:11,22). Е, това може да се разбере само с Божията благодат! Ние преживяваме радостта на единството и на любовта. И ставаме едно с всички. Няма нищо по-хубаво от това!
Важно е да влезем в Църквата. Да се съединим с нашите ближни, да усвоим радостта и скръбта на всички. Да ги почувстваме като свои, да се молим за всички, да желаем до болка тяхното спасение, да забравим себе си. Да правим всичко за ближните си, както Христос за нас. В Църквата ставаме едно с всеки, който е нещастен и наскърбен, като и с всеки грешник.
Човек не трябва да желае да се спаси само той, а останалите да не се спасят. Погрешно е човек да се моли за себе си, за да се спаси само той. Трябва да обичаме другите хора и да се молим никой да не отпадне, а всички да влязат в Църквата. Това има стойност. С това желание човек трябва да напуска света, когато отива в манастир или в пустинята за подвиг.
Когато отделяме себе си, не сме християни. Ние сме истински християни, когато чувстваме дълбоко, че сме членове на мистичното тяло на Христос, на Църквата, с едно постоянно отношение на любов; когато живеем съединени в Христос, т. е. когато преживяваме единството в Неговата Църква с чувството, че сме едно. Затова Христос се моли на Своя Отец с думите: да бъдат едно. Той постоянно повтаря това, а и апостолите навсякъде подчертават това. Това е най-голямата дълбочина, най-дълбокият смисъл на думата Църква. Тук се крие нейната тайна –да се съединят всички хора като един човек в Бога. Няма друга вяра като нашата. Нито една друга религия не говори такива неща. В другите религии се говори за нещо, но не и за тази тайна – за тази съкровеност на тайната, която Христос изисква от нас – Сам Той ни казва, че трябва да станем такива, че иска да станем Негови.
Ние сме едно дори с хората, които не са близо до Църквата. Те са далеко поради незнание. Трябва да се молим на Бога да ги просветли и да ги промени, за да могат и те да дойдат при Христос. Вместо това ние обикновено гледаме на нещата по човешки, постъпваме по-друг начин и мислим, че обичаме Христос. Но Христос, Който “праща дъжд на праведни и неправедни” (Мат. 5:45), ни казва: “обичайте враговете си” (Мат. 5:44). Трябва да се молим всички да бъдем заедно, всички да бъдем с Бога. Ако преживяваме това, ще имаме и съответните резултати. Всички ще живеем в любов и в единство.
За Божиите хора не съществува разстояние, дори да ги разделят хиляди километри. Където и да се намираме, всички сме заедно. Колкото и нашите ближни да са отдалечени от нас, ние трябва да им предложим подкрепа. На мен от време на време ми се обаждат някои наши близки от един град на брега на Индийския океан; нарича се Дербан, ако го произнасям правилно, и се намира в Южна Африка, отдалечен на два часа от Йоханесбург. Дори тези дни дойдоха тук, за да съпроводят един болен човек на път за Англия и се отбиха при мене да му прочета молитва. Това много ме развълнува.
Когато Христос ни свързва, не съществуват разстояния. Когато си отида от този живот, ще бъде по-добре. Ще бъда по-близо до вас.

 

 

В Църквата вървим напред към безсмъртие

 

Църквата е новият живот в Христос. В Църквата няма смърт, нито ад. Свети евангелист Йоан казва: “който спази словото Ми, няма да вкуси смърт вовеки.” (Йоан 8:52). Христос унищожава смъртта. Който влезе в Църквата, се спасява и става вечен. Един е животът, постоянен и безкраен. Няма свършек, тоест не съществува смърт. Който пази Христовите заповеди, никога не умира. Умира за плътта и страстите и се удостоява още в настоящия живот да живее в рая, в нашата Църква, а след това във вечността. Чрез Христос смъртта се превръща в мост, по който ще преминем в един момент, за да продължим живота в незалязващата светлина.
И аз самият, откакто станах монах, повярвах че няма смърт. Чувствах и винаги ще чувствам, че съм вечен и безсмъртен. Колко хубаво е това!
В Църквата, която притежава спасителните свети тайнства, няма място за безнадеждност. Може да сме много грешни. Но в този случай ние покайно се изповядваме, свещеникът ни прочита разрешителната молитва, получаваме прошка на греховете и вървим напред към безсмъртието, без никаква тревога, без никакъв страх.
Когато възлюбим Христос, живеем Христовия живот. Когато чрез Божията благодат постигнем това, се намираме в едно друго състояние, преживяваме състояние на духовна промяна, едно многожелано състояние. За нас не съществува никакъв страх, нито смърт, нито дявол, нито ад. Всичко това съществува за хората, които са далеко от Христос, за нехристияните. За нас – които сме християните и вършим Неговата воля тук, както Той ни казва това – всички тези неща не съществуват. Всъщност съществуват, но когато човек в себе си умъртви стария човек “със страстите и похотите”(Гал. 5:24), тогава той не обръща внимание нито на дявола, нито на злото. Нищо от това не го интересува. Единственото, което го интересува, е любовта, както и служението на Христос и на ближния. Ако стигнем до степен да чувстваме радостта, любовта и благоговението към Бога без никакъв страх, ще можем да кажем: “и вече не аз живея, а Христос живее в мене.”(Гал. 2:20). Никой не ни пречи да влезем в тази тайна.

 

Църквата е рай на земята

 

Като служиш на Бога, живееш в рая. Ако познаеш и възлюбиш Христос, живееш в рая. Христос е раят. Раят започва тук. Църквата е раят на земята, който изключително много прилича на оня на небесата. Същият рай, който се намира на небето, се намира и тук, на земята. Тук всички души са едно, както в Света Троица трите божествени Лица, но взаимно са съединени така, че са едно.
Нашата основна грижа е да се посветим на Христос, тоест да се съединим с Църквата. Ако влезем в Божията любов, влизаме в Църквата. Ако не влезем в Църквата, ако не станем едно с тукашната, земна Църква, тогава съществува страх, че ще изгубим и небесната. А когато кажем небесна, не трябва да мислим, че в бъдещия живот ще открием градини, цветни градини, планини, реки и птици. Там няма тукашните земни красоти. Там има нещо друго, нещо много възвишено. Но за да стигнем до това друго нещо, трябва предварително да преминем през всички тези неща, да преминем през земните образи и красоти.
Този, който живее с Христос става едно с Него и с Неговата Църква. Живее една лудост! Този живот се различава от живота на другите хора. Този живот е радост и веселие, издигане в небесните висини. Това е животът на Църквата, животът на Евангелието. Това е Царството Божие. Царството Божие е в нас (срв. Лук. 17:21). Христос влиза в нас, и ние сме в Него. Става това, което става с парче желязо. Когато го поставим в огъня, то става огън и светлина; но когато го извадим от огъня, то отново е обикновено тъмно желязо; отново е тъмно.
Божествено съединение на Бога и хората се извършва в Църквата. Ние се обожаваме в Църквата. Когато сме с Христос, ние сме в светлината, тогава няма тъмнина. Но светлината не трае вечно, тоест нейното присъствие зависи от нас. С нас става това, което става и с желязото, което извън огъня потъмнява. Тъмнината и светлината не могат да се съчетаят. Никога не можем да имаме едновременно тъмнина и светлина. Или светлина, или тъмнина! Когато пуснеш светлината, мракът изчезва.

 

Трябва много силно да обичаме Църквата

 

За да запазим своето единство, трябва да проявяваме послушание към Църквата, към нейните епископи. Като слушаме Църквата, сме послушни на Самия Христос. Христос иска да станем едно стадо с един пастир. (срв. Йоан 10:16).
Трябва много силно да обичаме Църквата и да ни боли за нея. Не трябва да приемаме да осъждат нейните представители. Духът, на който се научих на Света Гора, е православен, дълбок, свят, мълчалив, без спорове, без препирни, без осъждане. Не трябва да вярваме на тези, които обвиняват духовниците. Дори когато със собствените си очи видим нещо лошо, някаква съблазнителна постъпка на някое от духовниците, не трябва да вярваме, нито да мислим за него, нито да казваме на другите.
Същото важи и за миряните-членове на Църквата, както и за който и да било човек. Всички ние сме Църква. Тези, които обвиняват Църквата заради грешките на нейните представители уж с цел да помогнат и да я поправят, правят голяма грешка. Те не обичат Църквата, нито пък Христос. Обичаме Църквата тогава, когато чрез нашата молитва прегръщаме всеки неин член и правим това, което е правил Христос. С други думи, когато се жертваме, участваме в бдения и правим всичко подобно на Него, нашия Господ, Който “кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше” (2 Петр. 2:23).
Трябва да обръщаме внимание и на нашите задължения; да живеем със светите Тайнства, особено с Тайнството на светото Причастие. В тях се състои Православието. Христос дарува Себе си на Църквата чрез светите Тайнства, и най-вече чрез светото Причастие.
Ще ви разкажа за едно Божие посещение над мене, клетия, за да видите благодатта на светите Тайнства.
От доста време на гърба ми имах някакъв малък израстък, който силно ме болеше. Болката се разпростираше широко по лявата страна на гърба. Беше непоносима. В моята килия в Милеси извършихме светото Тайнство Елеосвещение. Като търпях болката, ми помазаха кръстообразно израстъка с осветено масло и болката веднага изчезна. Така се зарадвах на това Божие посещение, че на всеки, който идваше при мене, казвах:
- Вземи от този осветен елей! Каквото и да те боли, помажи болното място с него.
Простете, че ви казвам това, но го правя за Божия слава.

 

“…И всички се изпълниха с Дух Светий”

 

На Петдесетница Божията благодат се изляла не само върху апостолите, но и върху целия народ, който се е намирал около тях. Тя въздействала върху вярващите и върху невярващите. Ето какво се казва за това в Деяния на апостолите:
“Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. А в Иерусалим се намираха иудеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор” (Деян. 2:1-6).

 

Докато св. ап. Петър говорил на своя език, в същия момент неговият говор се променял в ума на слушателите. По тайнствен начин Дух Свети им давал да разберат неговите думите на своя език, тайно и незабележимо. Такива чудеса се извършват със силата на Светия Дух. Нека вземем като пример думата къща; този, който знаел френски език, би я чул като la maison. Това било някаква форма на прозорливост: те чули своя собствен език. Звукът отеквал в техните ушите, но отвътре, с Божието просветление, думите се чували на техния език. Отците на Църквата не разкриват много ясно това тълкувание на събитието на Петдесетница, страхуват се то да не бъде изопачено. Същото се случва и с Откровението на Йоан. Непосветените не могат да разберат смисъла на Божиите тайни.
Малко по-надолу в Деяния на апостолите следва “Страх обзе всяка душа” (Деян. ап.2:43). Всяка душа била обхваната от страх. Този страх не е бил страх. Това е било нещо друго: нещо необикновено, непонятно, неизказано. Това било страхопочитание, това било чувство за изпълване, това била благодат, това било изпълване с божествената благодат. На Петдесетница хората внезапно се оказали в такова състояние на обожение, че просто не били на себе си. С други думи, когато божествената благодат ги осенила, тогава сякаш ги “подлудила”, в добрия смисъл на тази дума. По-точно, тя ги опиянила. Този факт ми направи голямо впечатление. Тук става дума за онова, което понякога наричам състояние, особено състояние. Това било въодушевление. Това било състояние на духовна “лудост”.
“И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха.” (Деян. 2:46-47).
Преломяването на хляба било светото Причастие. Броят на спасяваните постоянно нараствал, тъй като хората виждали как всички християни имали весело и чисто сърце и хвалели Бога.Изразът “с весело и чисто сърце” прилича на израза Страх обзе всяка душа. Това било въодушевление, а това отново е благородна “лудост”. Когато лично преживявам това, го усещам и плача. Навлизам в събитието, описано в Свещеното Писание, преживявам това събитие, усещам го, въодушевявам се и плача. Това е божествената благодат, това е любовта към Христос.
Това, което апостолите преживявали помежду си, като чувствали цялата тази радост, след това се случило и с всички хора, които се намирали под горницата, в която били апостолите. Това означава: християните се обичали помежду си, взаимно се радвали, били съединени един с друг. Това събитие излъчва духовно лъчи, така че и други го преживяват.
“А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо.”(Деян. 4:32).
Тук в “Деяния на апостолите” се говори за общежитиен живот. Тук се открива тайната на Христос. Това е Църквата. Тук намираме най-хубавите думи за ранната Църква.

 

превод от гръцки

 

 

Протестант в Чернобил

Юни 22, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

                                      

                          МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПАСИМ ИЗВЪН ЦЪРКВАТА?  V част                                          

И отново за Чернобил.

 

Вече споменахме за група от хора, които знаят всички инструкции по използването на новото лекарство, но не са го приемали. Те считат, че ако докторът не се сърди на пациента, то значи болният от това става здрав.

 

Така считат протестантите: по тяхното мнение, източникът на нашата болест е в отношението на Лекаря към нас и нашите грехове. Тъй като със сигурност е известно, че Бог вече не ни се сърди (бидейки удовлетворен от жертвата на Христос), то, веднага след като разберем за промяната в отношението на Бога към нас, изведнъж ставаме здрави и спасени.

 

Е какво, да си представим, че инженерът по чиято вина е станала чернобилската авария, се оказал подсъдим. Да предположим, че след някое време, предвид тежкото състояние на неговото здраве, му обявят амнистия. Тази хартия много ли ще облекчи положението? Той носи в себе си най-тежкото наказание за своя грях. Той сам е пропит от радиация. Той умира. И никакъв съд, никаква апелационна инстанция не могат да го защитят от нарастващата болка и поглъщащата слабост.

 

За разлика от западното християнство, склонно да описва драмата на грехопадението и изкуплението в юридически термини, източното християнство осмисля отношенията на човека с Бога в органически термини.

 

За православието греха е не толкова вина, колкото болест „грехът ни прави по-нещастни, отколкото виновни”, – казва преподобни Иоан Касиан, а преподобни Исаак Сирин сравнява грешника с псе, което лиже пила и не забелязва вредата, която си нанася, опиянявайки се от вкуса на собствената си кръв. В чина на изповедта свещеническата молитва ни увещава: „Дошъл си във врачебницата, да не си отидеш неизцелен”.

 

Малко е да се обяви на човека, че Бог вече не му се сърди.

 

Трябва да му се даде реална защита от смъртта, да му се даде реална възможност да диша с Бога. Не Бог удържа хората далеч от Себе Си. Хората са отделени от Него, както от собствените грехове, така и от блокиращите духовни посредници.

 

Трябва да се даде лекарство. Нужно е лекарство против смъртта. Лекарството от смъртта може да бъде само Безсмъртието. Безсмъртие има само Бог. Значи Господ, който е бил далечен, трябва да открие живот вътре в човека. „Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий…Защото Божият хляб е Онзи, Който слиза от небето и дава живот на света…Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята, и умряха; а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре…хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света…ако не ядете плътта на Сина Човеческий и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот” (Ин.6:27-53). Причастието с Кръвта и Тялото Христови е това антикосмическо лекарство на безсмъртието, което е донесъл Спасителят. Христос ни е поканил на „вечеря на безсмъртието”. (Климент Александриски. Стромати 7,3)

 

Самият Христос е установил именно такъв способ на общение със своите ученици. Не просто чрез проповед, не просто чрез молитви или химни, не просто чрез обреди, а чрез Тайнството на Причастието.

 

Хората, които казват, че е достатъчно да четем за Тайната вечеря и да си спомняме за нея, хората, по чието уверение самото лекарство на безсмъртието за нас днес е недостъпно, не са разбрали замисъла на Спасителя.

 

Тези хора са протестанти23,24.

 

По тяхното мнение, „единственото, което може да спаси човека е Евангелието, радостната вест за спасение чрез Иисуса Христа и изкуплението на Голгота. Задачата на Църквата е проповедта на Евангелието, чието слушане открива за хората път към спасението”25. Човек утолява жаждата си с информация за водата, а не със самата вода. Човек се храни със „символа” на хляба, а не със самия хляб. Спасява ни „вестта за спасението”, „информационният бюлетин за добри новини от йерусалимското отделение на ВВС”, а не реалната благодат Христова.

 

Протестантите приличат на човек, който пътува на джип из пустинята и изведнъж вижда умиращ от жажда пътник. Отивайки към него и усмихвайки му се, по холивудски неотразимо, с всичките си 49 зъба, мисионерът започва да разказва на умиращия за ползата от водата. Три часа той говори за това, какви забележителни свойства има тя, че без вода не може да има живот, че тялото на човека се състои от 80% вода (впрочем в тебе вече са останали само 60%), че водата е универсалният разтворител, че тя при замръзване увеличава своя обем, че трябва да се борим за чистотата на източниците и водоемите…А накрая пита: „Нима ти искаш още да пиеш? Нима не ти е достатъчна добрата новина за водата? Искаш самата вода? Е, точно нея нямаме. Ние пием „символа на водата”, ние даваме на хората „възпоменание за водата”. Само невежествените православни и католици считат, че течността в техните литургически съсъди, е действително Водата на Живота, Кръвта Христова. А ние, считаме, че водата, това са слова за Христос. Тези слова ние ти преразказахме. Защо искаш още да пиеш? Ти си чувал – задачата на Църквата е проповедта на Евангелието, а съвсем не Причастието с Тялото и Кръвта на Христос; ти си чувал, че слушането открива на хората път към спасение, а съвсем не съединение с Богочовека. Е какво, приискало ти се е да пиеш? Аз ти оставям формулата на водата. Вземи от мен като подарък тази книжка с надпис H2O. И помни, че някога е имало вода на земята! Гледай, ако оттук минава православен свещеник с чаша, в никакъв случай не пий от нея!

 

В Причастието ние се приобщаваме към Пасхалната, Възкръснала плът на Христос. Това е начало на ново битие. Частиците на новия космос, в който е победена ентропията и смъртния разпад. Чрез Причастието ние отново се оказваме в състояние като в Едем. Греховното минало не тежи върху нашата личностна воля, ние сме в състояние свободно да правим своя избор, без да изпитваме инзвънредния натиск на греха, на свободното си минало, навиците на нашата природа, изкривена от  греха.

 

 

Пътят на изцелението се състои в това, че Христос в Себе Си, в Своята Божествена Личност е изцелил възприетата от Него човешка природа и вече излекувана ни я дава в Причастието, за да може чрез изцелението на самата природа да излекува личността на всеки от нас.

 

Там, където тази нова човешка природа живее, там е Христовото Тяло, там е Църквата. Именно битието на Църквата като Тяло Христово апостол Павел определя като: „Тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му”, която е Христос във вас (ср. Кол.1:26).

 

Затова и няма спасение от света на падналия космос извън Христовата Църква. Там, където няма Причастие, не съществува новата реалност на Новия Завет. Там няма Причастие към вечния живот. И по старому „смъртта и времето царят на Земята”…

 

Ние казваме: „Приидите и вкусите”

 

А нас ни наричат „нетърпими”. Затова, че ние искаме да предадем на хората великия Дар Христов, нас ни считат за „жестоки”.

 

За това, че ние възвестяваме Новия Завет, ни наричат „остарели”.

 

За това, че ние призоваваме да се мисли и разбере Божието Откровение, нас ни наричат „безсмислени фанатици”.

 

Ние говорим за възможността за спасение в Христос и затова ни наричат „несправедливи”.

 

„Къде е справедливостта?- Справедливостта би изисквала да бъде обречен на гибел целият човешки род, т. к. той целият, като massa perdutionis (маса на погиналите)… я  заслужава; ако пък на Бога в Неговата  неизповедима милост  Му е било угодно неговата (на човешкия род)  добра част, по Своя избор, да спаси и удостои с висшето блаженство, то кой ще се осмели да види тук нарушение на справедливостта?”26. „Езичниците ги възмущавала проповедта относно ада за тях. Чувайки такива речи, те питали: „Защо? С какво ние сме толкова лоши и с какво вие сте по-добри от нас?” Те не могли да разберат, че християнското учение счита погиващите не за лоши, а преди всичко за нещастни, а християните не за по-добри, а за помилвани и облагодатени”27.

 

Спасение в Църквата има – елате.

А извън Църквата…

 

Още в 3 век свещеномъченик Киприан Картагенски е казъл: „Комуто Църквата не е майка, на него Бог не е Отец”. Нехристияните били съгласни с това, действително за тези, които живеят извън християнството, Бог не е Отец. Той е „Господар”, „Единна Енергия”, „Карма”, „Нирвана”, „Божествен Принцип” „Безличен Брахма”…

 

Само Христос е казал: „Отче…Аз открих Твоето име на човеците” (Ин. 17:5-6). Името на Бога е Отец. Ние сме се съединили с Него, в Неговия Син – в Христос, чрез Неговото Тяло, което е Църквата, в това Тяло ние влизаме чрез Неговия Вечен Дух, Който изхожда от Отца, а не от космоса и почива в Сина, а не в „астрала”. Христос ни е дал не само правото да се обръщаме към Бога – с Отец; Той ни е дал Духа, Който света не може да приеме.

 

Светът много се разсърдил за това на Христос и на християните. Обидил се още докато бил жив Христос. И даже две хиляди години след Неговото наказание, така и не му простил за яснотата на Неговото свидетелство, затова, че Пътят на спасението е само един.

 

За какво са разпънали Христос? В частност за това: „Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници; но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през Мене, ще се спаси”(Ин. 10:8-9).

И още едно слово на Христос, което сега въобще не обичат да си спомнят: „Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а – раздяла”(Лк. 12:51)28.

 

„Истинското Слово, когато дошло, показало, че не всички мнения и не всички учения са добри, но едни са добри, а други лоши, – след сто години е казал Юстин Философ, който до срещата си с християнството опитно е познал езическите мистерии и философии29. Философът Юстин станал Юстин Мъченик. Наказали го, както и неговият учител свщеномъченик Поликарп, епископ Смирненски. Екзекутирали го за това, че не оказал почит към езическите практики и доктрини.

 

И досега езическият свят, светът на „подобрителите” и „прогресистите”, не разгледали Новия Завет, изисква от нас: „Кажете ни, че ние също ще се спасим”. Да, ще се спасите. Ако дойдете при Христос, ако приемете Евангелието изцяло, а не на парченца. Ако чуете Неговото обръщение: „Покайте се…приемете…това е Моята Кръв… за вас и за мнозина проливана, за опрощаване на греховете...(вж.:Мт.26-28).

 

 

БЕЛЕЖКИ:

 1. Ратцингер Й. Въведение в християнството. Брюксел 1988, с. 54-55.
 2. Додс Е. Р. Гърците и ирационалното. СПб., 2000, с. 448.
 3. Смагина Е. Б. Коментарии/ Глави. Коптски манихейски трактат. М., 1998, с.300-301.
 4. Додс Е. Р. Пос. Съч., с.166.
 5. Светител Атанасий Велики. Житие на преподобния наш отец Антоний. 22
 6. Рьорих Н. К. Изгаряне на тъмата. Поздрав за младите/ Рьорих Н. К. Душата на народите. М., 1995, с.101.
 7. Преподобни Максим Изповедник. Творения. М., 1993, ч.1, с. 187.
 8. Светител Йоан Златоуст. Творения. СПб., 1896, т.2, кн.1, с. 438.
 9. 1899, т.5, кн.1, с. 158
 10. Светител Йоан Златоуст. Творения. СПб. 1896., т.2, кн.1, с. 16.
 11. Диадох Дамаски. За първите начала. СПб., 2000, с. 371 и 939
 12. Светител Йоан Златоуст. Творения. СПб. 1896., т.2, кн.1, с.392.
 13. Честъртън Г. К. Книга Иов/ Избрани произведения. М., 1995, т.5, с.174.
 14. Eisenberg J., Abecassis A. A Bible ouverte. Paris, Albin Michel, 1978, p. 101-102.
 15.  Соловьов В. С. Три разговора/ Съчиненя. М.,1988, т.2, с. 717.
 16.  Иоан Мосх. Духовни полета. Сергиев посад, 1915, с.247.
 17. Лосев А. Ф. Самото само// Лосев А. Ф. Мит. Число. Същност. М., 1994, с. 363-367.
 18.  Писма на Елена Рьорих. 1932-1955. Новосибирск, 1993, с. 415.
 19. Светител Григорий Богослов. Творения. М., 1994, т. 2, с. 12.
 20.  Соколов М. Поетическиэ воззрения россиян на историю. Разыскание. М., 1999, ч.1, с. 164-165.
 21. Диакон Андрей Кураев. Сатанизъм за интилигенцията. М., 1997
 22. Голубович Т. Кришнаит извършил ритуално убийство/ Комерсант. 2000, 22 март.
 23.  Преподобни Иоан Касиян. Събеседване. 23,15. М., 1892, с. 599.
 24. Преподобни Исаак Сирин. Творения., Сергиев Посад, 1911, с. 262.
 25.  Догматика. Заочные библейские курсы ВСЕБХ. М., 1970, с.262.
 26.  Диакон Андрей Кураев. Към протестантите за православието. М., 1997.
 27.  Экман У. Доктрини. Основи на християнското вероучение. М., 1996, с. 208.
 28.  Зелински Ф. Ф. Съперниците на християнството. СПб., 1995, с.367.
 29. Мелиорански Б. М. Лекции по история на древната църква (1-8в.) СПб., 1910, с.66

  

Апостолската нетърпимост

Юни 3, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

                                                         МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПАСИМ ИЗВЪН ЦЪРКВАТА?     ΙV част

 

Днес често Църквата бива обвинявана в топлохладност, в това, че тя съвсем не прилича на апостолската Църква, на пламенната община на първохристияните. Това е истина. Но ние приличаме на първите християни именно в това, което най не се харесва в нас от „всерелигиозните” хора.

 

В каквото искаме можем да противопоставим  първите християни и нас. Но само не и в едно. Не можем да противопоставим съвременната „православна нетърпимост” с „търпимостта на апостолите”, защото последната просто не е съществувала.

 

Апостолите не преследвали никого, както и православните днес. Те просто твърдо стояли на своето: няма спасение извън Христа, затова не можете да пиете „Господня чаша и бесовска чаша”(1Кор.10:21). Няма връщане в миналото, когато „не знаехте Бога, служихте на богове, които по естество не са богове” (Гал.4:8).

 

Твърде добре са знаели и апостолите и първите християни света на езическите мистерии, философии, света без Христа. Те не проповядвали в атеистичен свят, а в свят, в който всеки човек, всяко семейство вече е имало своя религиозна традиция. На този свят те донесли новото.

 

Съвременният свят, не познава Новия Завет, също е отвикнал и от истинското езичество, предполага, че Евангелието може да  се „обнови” като му се добави езически окултизъм.

 

И ето – от дванайсет апостоли на Христос, десет били убити за своята проповед освен Иуда Искариот и апостол Иоан, който след много заточения и арести си отишъл ненасилствено от този свят. Убит бил и апостол Павел. Всички те предпочели да отидат на смърт, но не се преклонили пред боговете на народите21.

 

Ако в тяхната представа Христос бил въплащение на един от многото йерарси или духове, или поредния „аватар”,- те не биха се отказали с цената на живота си  от почитането на другите „синове божии”.

 

Ако Богът на Библията се възприемаше като един от многото други богове, като една от многото еманации на единия, наред с Него би било естествено да се почитат други божества. Както е писал апологетът на езичеството Целс: „който почита няколко богове, с това е приятен Богу, доколкото той почита нещо от великия Бог. Затова, ако някой почита и боготвори всички приближени на Бога, то не Го оскърбява, защото те му принадлежат… Истина е, че този, който, говорейки за Бога, утвърждава, че само един можем да назовем Господ, постъпва нечестиво, тъй като с това разделя царството Божие, създава в него раздор, като че ли в него съпребивават две партии и има някой друг, противостоящ на Бога” (Против Целс 7,2 ;8,11)

 

Но библейските пророци, по-късно и християните точно така считали, че духовният свят се е разделил. Затова дружбата с езическите духове е вражда против Бога.

 

Може би, някой езически ритуали, образи, мистерии сами по себе си да не са толкова лоши; далеч не всичко в езическия религиозен живот може да бъде оценено като внушение на сатаната. Но когато дошла Светлината, когато се открила възможността за пряко общение с Бога, вече не трябва да се остава в света на езическите двусмислености.

 

Да се отвръщаме от Христос, дошъл при хората, и да се обръщаме към предишните езически заклинания – означава да се противим на Господ, да се отричаме от Него.

 

И пророците и апостолите са признавали, че другите народи имат свои божества, но решително са отказвали да признаят за боговете на езичниците статус на истинен Творец (между впрочем и самите езичници не настоявали на това особено). Оттук думите на ап. Павел: „Колкото за ядене на идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и че други бог няма, освен Единаго Бога. Защото, макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята ( както и има много богове и много господевци),- ние обаче имаме един Бог Отец, от Когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него.”(1Кор.8:4-6).

 

Ако тази фраза би звучала като: „Знаем, че има много богове и господевци; но ние имаме един Бог Отец” – това би бил манифест на обикновено езичество: ние избираме своя бог от  сонма на много владици и уважаваме правото на другите религии да имат общение с други богове (ако аз слагам парите си в банка А., то това не означава, че отричам правото на другите хора да слагат парите си в банка Б. Но незабавно добавената богословско-метафизическа натовареност рязко променя ситуацията: „ние имаме един Бог Отец, от Когото е всичко”. Не просто „ние имаме Бог, от когото произхождаме ние, нашето племе, нашата вяра”, но „от Когото е всичко” (т.е. – от този Източник всичко е получило своето битие), а също „от Когото е всичко” (т.е. и досега е всичко, което е, съществува по причастност към това Истинно Битие.

 

Християните са убедени, че тези, които влагат своите сърца и пари в свои езически банки, са твърде близко до крах. Не от злоба към тези хора, а защото им желаели доброто апостолите отново и отново предупреждавали – идете си от вашите богове, докато не е късно. Обърнете се към Единния Вечен Творец.

 

Отказа от завета с личния Бог, Който извън Себе Си е създал вселената, означава разтваряне в космоса, подчинение на своя живот и съдба на безличен и безсмислен, несъстрадателен  закон на космоса (например, законите на кармата и астрологията).

 

Да, в езичеството има отблясъци на правдата. Както във водата също присъства разтворен кислород. Но ако водолазът се помисли за риба и пробва да диша този въздух, той ще загине. Ако му дадат въздуховод от повърхността и той започне да вдишва един път от него, и веднъж пускайки водата в своите дробове, то скоро ще загине от такива упражнения. Но смъртта на душата не е толкова очевидна. „Всерелигиозните”, „търпимите”, „откритите” окултисти носят в своите тела агонизиращи, отровени от космическите енергии разпадащи се души, но при това уверяват християните, че болни сме именно ние – болни от нетърпимост.

 

Аз не говоря това от книгите. Всеки православен свещеник може да разкаже десетки истории за хора, които са посяли в себе си духовни болести, опитвайки да съвместят християнството с източните учения. Понякога  отзвук от тези катастрофи се показва даже на страниците на вестниците22..

 

превод от руски, източник:http://lib.eparhia-saratov.ru/books/10k/kuraev/anathema/contents.html

 

 

Богословието на Чернобил

Май 25, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

 

 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПАСИМ ИЗВЪН ЦЪРКВАТА   ΙΙΙ част

                                                                                              

 

Отново да се върнем към Чернобил.

 

Хората, живеещи около него, не са виновни за своята беда. И все пак смъртта се е поселила в техните домове. Ето, че идва лекар и казва: „Аз намерих лекарство за вашата болест. Ампулите са в мен. Елате, ще ви ги дам безплатно.” Лекарят се установил в село Малка Ивановка. Но жителите на Горна Ивановка, разбирайки за това, заявили с шумен протест: „Ние няма да се лекуваме при този лекар, защото той не е отседнал при нас, а при нашите съседи. Сами няма да отидем и децата си няма да пуснем…”

 

Да, Христос не се е въплатил в Калуга или по бреговете на Инд. Но въпросът, „ще се спасят ли индийците”, които не са стигнали до Христос, се оказва толкова абстрактно-моралистичен, както и въпроса за това, ще се спасят ли селяните, обидени от това, че лекарят не е отседнал при тях. Докторът не е сторил това от злоба или от несправедливост. Той пристигнал в зоната на смъртоносно поражение (макар, че можел да не го прави) и се поселил там, където можел най-бързо да намери първите пациенти.

 

А за жителите в Нова Черемушка ситуацията се е оказала още по-сложна; те биха отишли при лекаря, но пощальоните не са стигнали до тях, а радиовръзката не работела… Никой и не се досещал, че в това затънтено място живеят хора. Те ще боледуват и умират преждевременно. Виновен ли е затова лекарят, пристигнал в Малка Ивановка? Индусите са чували за Христос и не са го приели. Много векове ацтеките не са и чували за Него. Виновен ли е Христос, че не всяка планина е направил планината на Преображение?

 

Имало и такива, които и чули и даже отишли да видят лекаря и неговите помощници, но така и не могли да разберат, защо е нужно това? Защо всички говорят за опасност? Всичко си е както винаги. И слънцето си свети и цветята растат. Макар и понякога да се раждат странни прасета – нали за това има ветеринари, а защо ни са на нас лекарства? Ние сме здрави. Открай време сами сме се лекували. И този доктор не е по-добър от нашите бабки. И вашият Иисус не е по-добър от нашите махатми…

 

Някои са готови да приемат и лекарството, но казват: „Само от ръцете на лекаря. Ние не се доверяваме на неговите помощници. Ако ми се беше явил лично, да кажем, днес след обед, аз бих вечерял с него, а после и лекарството бих приел…

 

В „Духовни полета” Иоан Мосх разказва за свят старец, които извършвал Литургия, употребявайки еретически Символ на вярата. Въпреки това, на него му съслужавали Ангели. Срещайки възражение от страна на православен, старецът попитал ангелите, защо те не са го предупредили за опасността. „Виждаш ли, Бог така е устроил, хората да се научават от хора”,- бил отговорът16. Също и човешките ръце, с които е написано Словото Божие и чрез които то се разнася из хората,- на мнозина не се харесват. Гнусят се.

 

Има и други, които са слушали, и са дошли, но не са разбрали предупреждението на лекаря. Да кажем, оказало се, че лекарството не трябва да се пие с водка. А тези пациенти излезли от болницата и веднага обърнали стъпките си към най-близката кръчма: „Е какво, юнаци, трябва да полеем излекуването!.. Да пием и за доктора – това е свято дело!.. Да не забравяме и сестрата!.. И за тези, които са в морето!” Накрая повърнали приетото лекарство. Виновен ли е лекарят, че не бягал след всеки?

 

Намерили се и такива хора, които приели лекарството и спазвали всички правила за ползването му. Но никак не можели да ги уговорят да стоят по-далеч от епицентъра на взрива. На тях все им се струвало, че там има нещо по-екзотично и, че опасността от радиацията е преувеличена. Те ходили и в християнски храм, и до Шамбала летяли всяка вечер чрез „астрала”. На Христос те дали високо звание в Космическата Йерархия (Полковник на Планетарния Логос), но не считали за осъдително да общуват и с лейтенантите и генералите Фохати.

 

Накрая, се показали и такива, които слушали наставленията на лекаря с извънредно благоговение и запомнили наизуст всички неговите инструкции. Те знаели как да използват лекарството, с какво е несъвместимо, и какво напротив, помага за неговото по-добро усвояване. Но така и не пробвали самото лекарство.

За последните две групи си струва да се поговори отделно.

 

Защо не може да се смесва служението на Христос с „контактьорство” и почитане на други богове?

 

От гледна точка на езическата философия, Божеството, Абсолютната Реалност се намира не просто извън човешкото познание. То пребивава извън всякаква връзка със света на хората. От Абсолюта към света върви йерархия, стълбица на световете (еони, еманации, духове) и само тези от низшите степени, които съседстват непосредствено с нашия свят, могат да са достъпни за религиозното дръзновение на хората. Божеството е непознаваемо и неоткриваемо, следователно религиозният импулс трябва да се отправи към тези инстанции, които са достъпни и са близко до земята-светът на боговете.

 

Радостта на Библията (както на Стария, така и на Новия Завет) се състои в това, че Абсолютът, Източникът на всяко битие Сам е създал света на хората. Не го е поръчал на някои от подчинените духове, но е открил Своята любов с това, че се е смирил до създаването на нашия свят. Плътният кръг на олимпийския пръстен от духове и божества, които на много слоеве пленявали съзнанието на езичниците, бил разкъсан с простите думи: „В началото Бог сътвори небето и земята”(Бит.1:1). Бог е съвършено различен от света. Бог не е космос. Бог не е човек. Бог е непознаваем и неизречен. Въпреки това именно Той е създал нашия свят и Се е открил в него. Оказало се, че Висшето и непостижимо битие ни обича, а ние в отговор също можем да обичаме точно Него (а не космически посредник) и можем да се обръщаме към Него като към Личност. За разлика от безличния Брахма на индийската философия, в Библията откриваме ясен личностен Лик на Бога. Човекът получава право да казва на Абсолюта – „Ти”.

 

Християнството прекрасно знае и дълбоко преживява непостижимостта на Бога. „Никаква будистка литература, никакъв гръцки неоплатонизъм, никаква западна мистика, средновековна или нова, не може да се сравни с Ареопагитиките по интензивността на трансцедентните чувства” – пише А. Ф. Лосев. Това не е риторика, а някаква мистическа музика, където не се чуват отделни слова, а само прилива и отлива на някакво море на трансцедентност… На първо място, пред нас е не толкова философия и богословие, колкото химни, възпяване. Ареопагит така се и изразява, вместо „богословстване” – „пееш химни”. Второ, несъмнено това възпяване се отнася само към Личност, – наистина, абсолютно-трансцедентна и с нищо не сравнима, но задължително към Личност. Цялата тази необичайно напрегната мистика от химни е възможна само пред някое Лице, пред Лик, макар незнаен и непостижим, но обезателно към Лик, който може да бъде видян с очи и почувстван със сърце, който може да бъде предмет на човешко общение и който може да докосне човешката личност със своето интимно и изгарящо докосване. Цялата тази апофатическа музика е като упоение с благодат, извираща от тази неведома, но интимно-близка Личност, когато човек изпитва жажда вечно да я възпява и възхвалява, без да е в състояние да се насити от никакви химни и никакви молитви. Това се отличава от будистката жажда за самоприспиване с огромната потребност да се достигнат положителните основи на битието, положителни до там, че се общува вече не със сляпото възникване на нещата, даже не със самите неща, живи или мъртви, но само с Личност, която ясно знае себе си и е способна на разумен живот и човешко общение. Такова съзнание вече няма нужда от отвлечена философия. Дедукцията на категориите за него е твърде нищожно и скучно занятие. Обладавайки колосалната мощ на антиномиката, синтетичните устремления, то никак не се интересува от самите категории, а просто възпява висшето битие с всички негови антиномии и синтези в такава непосредствена форма, като че тук въобще няма никакви антиномии. В неоплатонизма самото битие, в което се фиксират антиномии, е много по-хладно и абстрактно. В Ареопагита има абсолютна самост, в която се фиксират антиномии, дотолкова живи и лични, богато-жизнени, че съзнанието на философа е заето само с тихо и живо общение с нея, така че само някой отстрани може да наблюдава и систематически да отбелязва всички възникващи тук антиномии, но самия философ няма кога да се занимава с това… Ако ние бихме търсили, къде в историята на философията има учение или система, което да е скрило в отвлечена мисъл съдържанието на ареопагитския апофатизам, то не бихме намерили друго по-значително име, от Николай Кузански: „Господ и Бог мой! Помогни на търсещия те. Аз те виждам в началото на рая – не зная, какво виждам, тъй като аз не виждам нищо видимо. Аз зная само едно: зная, че не зная, какво виждам и никога няма да узная. Не умея да Те назова, защото не зная, какво си Ти. Ако някой ми каже: това или друго Твое име, то още поради това че той дава име, аз вече зная, че това не е Твоето име. Тъй като всяко обозначение на този или друг смисъл на имената е стена, по-горе от която аз те виждам. Ако някой дава понятие, с което Ти можеш да бъдеш разбран, аз зная, че това не е понятие за Тебе, защото всяко понятие намира своята граница в пределите на рая. И във всеки образ и сравнение, с помощта на които са започвали да те мислят, аз зная, че това не е съответстващ на Тебе образ. Който иска да се приближи до Тебе, трябва да се издигне над всички понятия, граници и ограничения. Следователно, интелектът трябва да стане незнаещ и да се потопи в тъмнина, ако иска да те види. Но какво, Боже мой, е това незнание на интелекта? Не е ли просветено това неведение? Затова към Тебе, Боже мой, Който си безкраен, може да се приближи само този, който знае, че не те познава.” (Николай Кузански. За виждането на Бога 13)17.

 

Това още не е всичко. В Новия Завет се открива, че любовта на Бога към хората го направила човек. Най-великата радост на християнството е в това, че този, Който е дошъл да ни спаси, е Същият, Който някога ни е създал. В Христос ние срещаме самата вечност … в нашето време.

 

Нито една религия не може да мечтае, да подари нещо повече на човека. Всички опити да се примири Евангелието с Езичеството неизбежно водят до загубата на тази радост. Христос се оказва само един от учителите (някъде между Питагор и Джордано Бруно). Но, ако Той е само човек, ако Той не е Бог, значи с Бога, хората така и не са се срещнали.

 

Понякога неоезичниците (неоезичеството е езичество след Христа) утвърждават, че Христос е „аватар”  на Божествения Дух. Но тогава Самото Божество се оказва безлично, а Христос се превръща в не повече от маска, сложена на Брахмана. Той не е бил Човек, значи не е страдал, на Голгота е имало само спектакъл, целящ да предизвика сълзи на скръб и покаяние от хората18,19.

Накрая в някои неоезически школи се твърди, че Христос е повече от човек, но все пак е по-малък от божеството – „Планетарен Логос”.

 

Ако Христос е в действителност Този, Който Сам се назовал Съществуващия отначало и какъвто го познава Православната Църква, то какво да искаме в другите религии?

Самият Бог, Самата Вечност е дошла при нас и ни е показала спасителните пътища- а ние искаме да я „допълним” със зле разбрани остатъци от будизма и езичеството? Господ Сам оценява такова поведение, още в старозаветната епоха: това е прелюбодеяние.

Библейската формула „Бог е един” (Изх.20:2-3) е ексклузивистка, изключваща формула.”Ако се дигне сред тебе (някой) пророк, или съновидец, и ти покаже личба или чудо, и се сбъдне тая личба или чудото, за което той ти е говорил, па и каже: „да вървим след други богове, които ти не знаеш, и тям да служим”, – ти не слушай думите на такъв пророк, или на такъв съновидец; понеже чрез това Господ, Бог ваш, ви изкушава, за да узнае, обичате ли вие Господа, вашия Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа”( Втор.13:1-3).

 

Когато Бог казва на Мойсеи първата заповед „Бог е един”, Той няма предвид, че с това открива на пророка езотерическа тайна – имената на боговете са много, а в действителност всички религии говорят за Един и Същи Бог. „Моисей, ако искаш Ме наричай Кришна. А ти, Аарон, можеш вторниците да ме наричаш Зевс, а петъците Астарта. Ако имате желание се молете така: „О, Карлсон, който си на покрива!”

 

Пантеистическата формула „Бог е един” е напротив, инклузивна: тя събира в себе си най-различни форми на духовно движение.

Заповедта на Моисей има смисъл на един, като единствен. „Няма други богове!” Богът на Библията се нарича „Един”, защото изключва другите богове. „Богът” на съвременния религиозен кич се назовава един, защото включва всички богове.

 

Има много странности в съвременната интелигенция. Например, тя не познава Библията, не вярва в нея и не признава нейната боговдъхновеност. При това обаче тя свято вярва в това, че Православната Църква неправилно разбира Библията и я е повредила.

 

Още по-занимателно е това, че заради очакваното „примирение на религиите”, тя е готова да ги унищожи всичките и да ги превърне в безрелигиозна моралистика…

 

За последната мечта на руската интелигенция забележително се е изказал съвременният публицист Максим Соколов: „Членът на Политбюро на ЦК на  КПСС, „бащата на перестройката”, академик А. Н. Яковлев, проникнат от будисткото учение, с голяма лекота е съумял да синтезира будизма и християнството – последното било очистено от повреждащите го наслоения. Ако будизмът, по мнението на академик Яковлев, последователно провежда великия принцип на ненасилието, то християнството (т. е. Христос) с фрази от типа: „Не донесох на земята мир, а меч”, постоянно отстъпвало от този принцип, което и довело до печални исторически последствия. На академикът му се струва, че най-близко до истинските идеали на християнството е Толстой, а отлъчването на Толстой е очевиден грях, или в крайна сметка, огромна грешка на Църквата. Във всеки мъдрец има достатъчно глупост. Ако бившия шеф-идеолог е възприел  учението на Гуатама Буда, то, разбира се, вольному воля, спасенному рай (за своевоеволния – неговата воля, за спасения – рая).  Но въобще не е понятно защо той, по навик от предишната си служба, се чувства задължен да разясни различието между християнството и будизма, не може направо и достойно да се назове будист, а възхвалявайки Буда, веднага започва да очиства християнството от наслоенията. Бедата не е в това, че човек добросъвестно не вярва в Христа – пътищата на Господа са неизповедими – а в това, че назовава учението си християнско, без да има необходимите основания. Преди Яковлев с това се е занимавал и граф Толстой. Причина за това, вероятно е, че съвременният интилигент е склонен да търси в християнството етическата страна, той я намира и тя му изглежда превъзходна и възвишена. Предполагайки, че именно в това е солта на Христовото учение, той, като човек образован, не може да не вижда, че превъзходни етически принципи се съдържат и в другите религиозни учения, – оттук е и естественият стремеж да се отчлени главното в Новия Завет и сродяващото го с другите велики книги, т. е. етическите заповеди, а това което няма непосредствено отношение към правилата за щастлив живот, (възкресението на Христос например) е подложено на благо премълчаване. Християнската етика е насочена към достигането на пълнота на съвършенното битие с Бога. Толстоевската етика е насочена към достигане на блажено небитие. Богът на християните е Този, Който в неизречаната си любов ни дарува вечния живот. Богът на Толстой – е някой, който от незнайно къде, без да дава нищо на никого, раздава общополезни указания.”20

Въпросът за времето на появата  на „повредите” и „късните наслоения”, с които уж православната традиция е изцапала чистия лик на „първоначалното християнство”, се решава достатъчно просто: с обръщането към историческите източници.

 

превод от руски, източник:http://lib.eparhia-saratov.ru/books/10k/kuraev/anathema/contents.html

 

 

Изгубеното Безсмъртие

Май 18, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

 

                                      МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПАСИМ ИЗВЪН ЦЪРКВАТА?  ΙΙ част        

Вътре в самия човек няма източник на Вечeн Живот. Човекът по природа е нито смъртен, нито безсмъртен. Тъй като ако Бог го бе сътворил в началото безсмъртен, то човекът би бил Бог, и обратното, ако го бе сътворил смъртен, то би се оказал Сам виновник за смъртта му. И така, Той го е сътворил способен и към едното и към другото (виж: св. Теофил Антиохийски. Към Автолик. 2, 27).
Сам по себе си човек няма необходимост да умре, нито пълнотата, необходима за безсмъртието. Той обладава само някаква  потенция: към какво той „прислони” своето битие – такъв и ще стане.
Когато човекът диша с Бога – тогава той става безсмъртен.
Но ако се затвори в самия себе си и в света на невечните творения – той ще умре.
Човекът, какъвто го вижда Православието, прилича на водолаз, който получава въздух по шланг от кораб. И ето, този водолаз с невнимателно движение прищипва шланга и се задушава. Безполезно е да му се вика отгоре, да се ругае, или напротив, ласкаво да му се съобщи за това, че капитанът не му се сърди за повреденото имущество. Нужно е, някой да скочи отгоре и да донесе нов шланг с живителен въздух, за да даде на неудачника да вдиша. Плачът на хората от Стария Завет е за това, че „нямаме посредник” (Иов. 9:33). Някой трябва да донесе на потъващия човек Горното Дихание.
Началото на човешката история било опалено от космическа катастрофа. Чрез греха в света влязла смъртта. Можем да кажем, че се е взривил Чернобил.
Същността не е в това, че Бог ни се сърди и наказва поколение след поколение за престъплението на Адам. Просто ние самите сме сътворили смъртта. Ние сме виновни за това, че целия свят, целия космос, започнал да се подчинява на законите на разпада и тлението.
Напротив, Бог търси как да ни спаси от радиацията на смъртта.
Външно в Чернобил всичко е спокойно. Но човек, пиещ от тамошното мляко, – пие смърт. Дишайки горския въздух – вдишва смърт. Той събира гъби – и събира смърт… Защо не трябва да бягаме в центъра на Москва? Защото колкото по-интензивно е дишането, толкова повече въздух ще прекарва човек през дробовете си, – толкова повече мръсотия ще засяда в тях.
Така и в света след грехопадението: колкото повече „космически енергии” пропусне човек през себе си, толкова повече продукти на разпада ще засядат в неговата душа…  Всички „космически откровения” и „екстрасензорни контакти”, всички включвания към „космическата енергия” и към „неизвестните ресурси на човечеството” са изпълнени с разрушителна енергия…
Затова езичеството има в Библията още едно определение: робуване на пустите и суетни светски стихии. „Така и ние, докле бяхме невръстни, бяхме поробени под стихиите на света… а сега, като познахте Бога, или, по-добре, като бидохте познати от Бога, как се връщате пак към немощните и оскъдни стихии и искате пак изново да им служите” (Гал. 4:3-9).
В гръцкия текст „начала” – са „стихии”, т. е. на езика на гръцката мисъл, тези първоначала от които е създаден космоса. Стихиите световни (вж. Кол. 2:20). От общуването с космическите стихии трябва да се отклоняваме, т. к. „вие с Христа умряхте за стихиите световни” (Кол. 2:20).
За отклонението от играта със „стихиите” (т. е. религиозно разбирани „космически енергии”) има твърде основателна причина: те не са вечни. Веднъж създадени, „разгорелите се стихии ще се стопят” (2Пет. 3:12). Душата, пропита с техните енергии и приела ги вместо силите Божии, ще изгори заедно с тях.
За да придобие безсмъртие душата трябва да се промъкне през легиони от космически „енергии” и да се причасти с Единия Безсмъртен (вж. 1Тим. 6:12). Така че, за това, да избегне печалното бъдеще, трябва в настоящето да строи религиозния си живот не по влеченията на космоса.
Въобще с нито една от своите  части, космосът не може да даде безсмъртие. Той може да се разбира като безкраен, като вечен в своята цялостност. Но всяка, от съставните му части е въвлечена в кръговрата на стихиите, затова съчетанието, което в дадения момент съставя тази конкретна част от „проявеното битие”, рано или късно ще се разпадне. Човекът – много бързо; камъкът – по-бавно…
Само ако в човека има надкосмическа опора на битието, т. е. ако в нас има надкосмически произход от Надкосмическо Същество, което не е засегнато от потока на времето, ние имаме шанс на лично безсмъртие. Ако има личен Бог, свободен от космоса, личен и трансцендентен по отношение на света Бог, за когото космоса е свободно творение ( и затова космическите цикли, създадени от Него, не могат да подчинят на себе си своя Творец) и ако човек е образ на такъв Бог, само тогава в човешката личност има защита от космическото премахване на границите, от унищожение в космическата стихийност.
Ако човекът не е стигнал до Бога, объркал се е в „небесата”, „плановете” и „астралите”, Господ не може да му предаде Своето безсмъртие.
С грехопадението на първите хора в структурата на мирозданието е станала промяна, която прекъснала животворящата връзка на човека с Бога.
В самата природа на човека станала мутация, направила го неспособен за истинско богообщение. Даже след смъртта праведникът не се съединявал с Бога.
До Христа, Царството на Радостта още не можело да побере в себе си света, и никой от света не можел да го вмести в себе си.
Ето, кое е важно да се отбележи за разбирането на християнството: фонът на който прозвучало като „Радостна Вест”, като Евангелие, бил достатъчно мрачен. За никого нямало никаква надежда. Светът бил отрязан от живота. Двете най-известни равинистични школи на античността – на Хилел и Шамай, провели три години в диспут на тема „Не напразно ли е създаден човекът”. Стигнали до общ извод: по-добре човек да не се появява на света14.
Тук е време да забележим изходната разлика между християнското мировъзприятие и това, което владее умовете днес.
Единствено християнството познава идеята за прогреса; било е много лошо, било е „вехто”, и ето пробляснала зарята на обновлението на цялата твар.
Светът на рационализма, просветителството, светът на позитивизма и хедонизма от последните векове макар и да се кланя във вярност на идеята на прогреса, в действителност, в най-главното не вижда и не признава прогрес.
Не разбирайки единствено важният Прогрес в пробива от Вехтия Завет към Новия, нашият век е разменил великата идея на Новото за разни малки „подобрения”. Прогрес в техниката на войната, прогрес в експлоатацията на земята и „човешките ресурси”, подобрения в бита и грижата за тялото…
„Нима културният прогрес си поставя  такива задачи, като унищожението на смъртта? – Зная, че не си поставя, ето защо и самия той не бива да се поставя много високо”, – казва в своето завещание Владимир Соловьов15.
Съвременният свят предполага, че по принцип винаги всичко е било добро. В космическото хазяйство – всичко е в порядък, само недостатъчната просветеност на хората пречи всичко да се вкара в класацията на „общочовешките ценности”.
Главното – макар и да няма никакъв Творец, все пак човекът е създаден (от космоса, не от Бога!) за щастие, като птица за полет. И всяка религия, всяка философия и политика са длъжни да оправдаят претенциите на човека за неговото право на щастие.
Радикалните атеисти (екзистенциалисти), които твърдели, че в света няма разум, затова проблясъка на самосъзнание в човека е страшна и болезнена грешка на безсмисления космос, са обявени за несъвременни, също както и християните.
В мирозданието цари подобренческа еволюция: жизненото равнище трябва да расте не само в този живот, но и в бъдещия.
Оттук изискването на масовото съзнание към християнството: „Утешете ни, кажете, че можем да живеем по стандартите на потребителското общество, можем ежедневно да изповядваме практически материализам, а за това Иисус заедно с Буда ще ни въведат, след раздялата с тялото, в по-богати, по-красиви и щастливи светове. Позволете ни без всякаква ирония да припяваме песничката на Борис Гребенщиков: „Буда броди по Голгота и крещи: Аллах акбар!”
И преди всичко – избавете ни от необходимостта да мислим, да избираме и въобще съзнателно да израстваме душевно.
Ние нищо не знаем за света на религиите – затова за нас всички са равни, затова сме и много веротърпими. Вие, богословите, не смущававайте ентусиазма ни, позволете ни да се считаме за християни, без значение на нашия окултизъм. Не ни пречете да се считаме за духовни („езотерически”) християни, въпреки че сме прелиствали Евангелието само веднъж и не сме го изпълнявали никога.
Тук мога да кажа само едно нещо: ние можем да избираме духовните пътища, можем да следваме или не духовните закони.
Но самите тези закони са толкова независими от нашето желание, колкото и законите на астрономията. „Ето, аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло…Избери живота, за да живееш ти и потомството ти” (Втор. 30:15-19),- предава Мойсей на хората закона на Твореца.
Ние не можем да предложим на Бога маршрути, по които би ни се искало да вървим. Той е открил за нас духовния път, на който можем да Го открием, и ни е предупредил за това, в какви случаи Царството Божие не се наследява от хората.
Ето в какво е разликата между апостолите и съвременните богостроители; апостолите са знаели,че „цял свят лежи в злото” (1Ин. 5:16) и затова се радвали, че Господ е открил възможност за спасението на някои. (1 Кор. 9:22).
Съвременният свят е убеден в това, че всички космически пътища са отворени и са добри, че в религиите няма нищо опасно, че всички хора ще бъдат спасени, затова възприемат като скандал напомнянето за евангелското свидетелство, че пътищата на хората необратимо ще се разделят.
За разлика от подобренческата идеология на съвременността, християнството е религия на спасението.
Спасяват този, на когото вече не може да се „помогне”.
Спасяват там, където не можем да се ограничим със „съвети”.
Спасяват не от недостатъци.
Спасяват от смъртта.
Християнството е Новият Завет.
Това значи, че предишния образ на религиозността се е оказал недостатъчен и безпомощен.
Това означава, че извън Новия Завет хората не са могли да се приближат към истинския Бог – затова Господ не усъвършенства някоя налична философска традиция, а дойде Сам, и в Своята кръв, а не на папирос, сключи с нас Нов Завет.
Повече от това, след като на хората бил даден Нов Завет, предишният закон станал не просто остарял. Той станал, меко казано, пречка. Апостол Павел казва: „пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязване…аз ..от Вениаминово коляно, евреин от евреите, по закон – фарисеин…по правдата на закона – непорочен. Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда. па смятам, че и всичко е вреда, поради пръвъзходството на познаването Христа Иисуса, моя Господ, заради Когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Христа. (Фил. 3:2-8) (…)
Но, ако ап. Павел казва това за старозаветния Закон, – то още повече се отнася за езичеството. Колкото и потенциално светло да е било до Христа, сега то е смет и вреда.
Често християните биват наричани жестоки хора – поради тяхното свидетелство за това, че извън Христа няма спасение. Представете си, че се включва службата за оповестяване на гражданска отбрана и обявява: „Граждани, тревога! Върху нашия град е нанесен ракетно-ядрен удар. След десет минути ракетите ще бъдат над нас. Във вашия район най-близкото убежище се намира еди къде си… Който успее да се добере до него – има шанс да се спаси”… Кажете, кой е жесток в тази ситуация: говорителят на гражданската отбрана или този, който е нанесъл ядрения удар по града?
Светител Иоан Златоуст веднъж се обърнал към родителите, които се възмущавали от проповедите на монасите. Извинявайте, подрастващите деца, вместо да помагат на бащите си в търговията или в занаятите, се събират в храма, слушат монасите и даже отиват в манастири… Златоуст предлага сравнение: ако някой през нощта ви запали къщата, и минаващия наблизо влезе в него, чука по всички врати, събужда хората и ги принуждава да избягат от огъня – кого ще назовете виновник за нощното безпокойство? Подпалвача или спасителя? Ето така, ако в нашите градове можеше да защитим своята душа в огъня на греховете, – нямаше да има нужда от манастири. Не монасите са запалили с грехове градовете ви. Ако те учат децата ви на защита от греха – в какво е вината им?
В света и космоса е разпръсната смъртта. Ние сами нищо не сме направили за нейното преодоляване. Но на нас ни е дадено лекарство от нея, „лекарство на безсмъртието”, противоотрова. Вечният Бог стана Човек, за да ни привлече към Себе Си и с това да ни защити от последствията на нашите беззакония. Ето – чашата на безсмъртието. Това е чашата на живота. Приидите и вкусите….
Жесток ли е лекарят, уверяващ болните, че без донесеното от него лекарство, те няма да оживеят?
Жесток ли е проповедникът говорещ, че извън Причастието, човек няма да намери Живот….
В тази ситуация съвсем не е очевидно, че разликите между християнството и езичеството могат да се пренебрегнат.
Християнството казва: „Премини през болката на покаянието и се стреми към Бог”.
Езичеството ни уверява, че не трябва нито това, нито друго, а само да „разширим своето съзнание”. За тази цел са пригодни и наркотици, и ЛСД, и „ребьофинг” – модна техника за регулиране на дишането, при което в мозъка, доведен до кислороден глад, възникват халюцинаторни видения „райски планети” (понякога, напротив, този ефект дава техниката на хипервентилация на мозъка, чувството на еуфория се достига чрез пренасищане с кислород). А, ако е нужно да се срещнем с някого, то въобще не е с Бога, а просто с някого от космическите жители….

 

превод от руски, източник:http://lib.eparhia-saratov.ru/books/10k/kuraev/anathema/contents.html